Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Przebieg procedury recenzyjnej

Każdy artykuł przesłany do CTO poddawany jest dwustopniowej procedurze recenzyjnej, zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Na pierwszym etapie członkowie redakcji lub rady naukowej sprawdzają, czy charakter tekstu odpowiada profilowi czasopisma. Jeśli trzeba, na tym etapie tekst zostaje pozbawiony śladów, mogących wskazywać na jego autorstwo.

Na drugim etapie praca jest wysyłana do dwóch niezależnych recenzentów, którymi mogą być stali współpracownicy czasopisma, należący do jego Rady Naukowej, lub inni specjaliści powołani przez zespół redakcyjny. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzentem nie była osoba pozostająca w konflikcie interesów z autorem. W tym celu recenzent m.in. wypełnia stosowną deklarację (wzór deklaracji tutaj).

Przestrzegamy następujących zasad recenzowania:

  • artykuły są przekazywane do recenzji bez nazwiska autora (zalecamy, by autorzy unikali w tekście wzmianek, które odnoszą czytelnika do ich innych prac; tego typu uwagi można dołączyć na etapie adiustacji),
  • recenzenci pozostają anonimowi dla autora.

Aby zapewnienić pełną przejrzystość procesu recenzyjnego, udostępniamy oficjalnie wzór formularza recenzji, który jest przesyłany do recenzentów wraz z proponowanym artykułem.

Każdy recenzent w konkluzji recenzji wybiera jedną z opcji:

  • tekst może być opublikowany bez żadnych poprawek,
  • po naniesieniu poprawek zaproponowanych przez recenzenta tekst nie wymaga ponownej recenzji i może zostać opublikowany,
  • tekst powinien zostać poprawiony zgodnie z uwagami recenzenta i poddany ponownej recenzji,
  • tekst nie powinien być publikowany.

W przypadku otrzymania jednej konkluzji negatywnej, redakcja wysyła tekst do trzeciego recenzenta, którego głos jest decydujący w kwestii przekazania tekstu do dalszych etapów procedury publikacyjnej. W przypadku otrzymania dwóch konkluzji negatywnych, tekst nie jest publikowany.

Niezależnie od konkluzji recenzentów, autor zostaje zapoznany z treścią recenzji i może się do nich ustosunkować.