Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Rodzaje tekstów publikowanych w "Colloquia Theologica Ottoniana"

W czasopiśmie CTO publikowane są następujące teksty:

 • oryginalne artykuły naukowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane, ani złożone do publikacji w innym czasopiśmie naukowym (wielkość artykułu zasadniczo nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego),
 • publikacje polemiczne, czyli teksty zawierające twórczą krytykę poglądów przedstawionych w innej publikacji naukowej,
 • krytyczne recenzje książek naukowych, które zostały wydane w roku wydania danego numeru CTO, lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wydania tego numeru,
 • sprawozdania z doniosłych wydarzeń naukowych, które odbyły się w roku wydania danego numeru CTO.

Zakres tematyczny

Teologia:

 • teologia biblijna,
 • teologia dogmatyczna i fundamentalna,
 • liturgika,
 • teologia moralna,
 • teologia przepowiadania,
 • teologia pastoralna,
 • katechetyka,
 • historia Kościoła i patrologia,
 • religiologia,
 • teologia duchowości,
 • misjologia.

Filozofia:

 • filozofia Boga,
 • filozofia religii,
 • etyka ogólna i bioetyka,
 • metafizyka,
 • antropologia filozoficzna,
 • logika i teoria poznania,
 • historia filozofii,
 • filozofia prawa i polityki,
 • filozofia przyrody.

Nauki prawne:

 • prawo kanoniczne,
 • prawo wyznaniowe.

Publikujemy również teksty z psychologii, pedagogiki i socjologii, szczególnie jeśli ich tematyka mieści się na przecięciu tych nauk z teologią.

Język publikacji

W czasopiśmie CTO publikowane są teksty w języku polskim lub w którymś z języków kongresowych. Jeżeli jednak językiem tekstu nie jest język polski, autor zanim prześle pracę do redakcji CTO jest zobowiązany do skonsultowania poprawności językowej swojego tekstu z profesjonalnym tłumaczem lub native speakerem.

Opłaty

Autor nie wnosi żadnych opłat za publikację swojej pracy. Również redakcja nie płaci autorowi za publikację jego tekstu. Misją czasopisma nie jest działalność zarobkowa, lecz upowszechnianie wiedzy i stymulacja dyskursu naukowego.

Czas oczekiwania na decyzję o przyjęciu (nieprzyjęciu) publikacji do druku

Redakcja informuje autorów o swojej decyzji natychmiast po zakończeniu procesu recenzyjnego, który zwykle nie trwa dłużej niż dwa miesiące.

Terminy graniczne, w których przyjmowane są teksty do konkretnych numerów

Nabór tekstów odbywa się w trybie ciągłym, a redakcja dba o to, by ukazywały się one zawsze w najbliższym numerze CTO. Jeżeli tekst zostanie przekazany redakcji do końca czerwca danego roku, to po przejściu procedury wydawniczej zostanie on opublikowany w numerze z tego roku. Jeżeli tekst zostanie przekazany później niż w czerwcu, to należy się spodziewać publikacji w numerze z następnego roku kalendarzowego. Nie jest to jednak reguła – w tej sprawie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z redakcją, gdyż każdy autor traktowany jest przez nas indywidualnie.

Sprawy techniczne

Redakcja CTO przyjmuje prace tylko drogą elektroniczną (prace przysyłane ewentualnie w formie papierowej nie będą poddawane żadnym procedurom ani odsyłane do autorów). Plik z tekstem (oraz załączniki potrzebne do zintegrowania artykułu: obrazy, niestandardowe czcionki itp.) w formacie nadającym się do otwarcia w programie Word należy przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej czasopisma. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by zarówno treść artykułu, jak przesyłany plik, były pozbawione wszelkich znamion, wskazujących na ich autorstwo (swoje dane osobowe należy usunąć również we właściwościach pliku).

Dane autora proponowanego tekstu należy przesłać w oddzielnym pliku, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi wysyłki tekstów (dostępnymi tutaj). W razie problemów technicznych z odczytaniem pliku redakcja kontaktuje się z autorem, prosząc o ponowną wysyłkę materiałów lub przesłanie artykułu w pliku innego formatu (np. LaTeX).

Bezpośrednie przygotowanie tekstu do publikacji

Po pozytywnej decyzji o przyjęciu do druku, tekst roboczy (otrzymany od autora) zostaje poddany korekcie językowej i adiustacji. Następnie redakcja odsyła pracę do autora, z prośbą o akceptację dokonanych poprawek. Autor otrzymuje również komplet dokumentów (umowy, licencje itp.), z którymi powinien się zapoznać, podpisać je i odesłać wraz z poprawioną wersją artykułu do redakcji. Po złożeniu numeru czasopisma, zostaje on umieszczony w wersji elektronicznej na platformie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wydany w formie papierowej. Autorowi przesyłany jest jeden egzemplarz papierowy, w którym znajduje się jego tekst.