Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Rodzaje tekstów publikowanych w "Colloquia Theologica Ottoniana"

W czasopiśmie CTO publikowane są następujące teksty:

 • oryginalne artykuły naukowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane, ani złożone do publikacji w innym czasopiśmie naukowym (wielkość artykułu zasadniczo nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego),
 • publikacje polemiczne, czyli teksty zawierające twórczą krytykę poglądów przedstawionych w innej publikacji naukowej,
 • krytyczne recenzje książek naukowych, które zostały wydane w roku wydania danego numeru CTO, lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wydania tego numeru,
 • sprawozdania z doniosłych wydarzeń naukowych, które odbyły się w roku wydania danego numeru CTO.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie www.wnus.edu.pl/cto bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).

Zakres tematyczny

Teologia:

 • teologia biblijna,
 • teologia dogmatyczna i fundamentalna,
 • liturgika,
 • teologia moralna,
 • teologia przepowiadania,
 • teologia pastoralna,
 • katechetyka,
 • historia Kościoła i patrologia,
 • religiologia,
 • teologia duchowości,
 • misjologia.

Filozofia:

 • filozofia Boga,
 • filozofia religii,
 • etyka ogólna i bioetyka,
 • metafizyka,
 • antropologia filozoficzna,
 • logika i teoria poznania,
 • historia filozofii,
 • filozofia prawa i polityki,
 • filozofia przyrody.

Nauki prawne:

 • prawo kanoniczne,
 • prawo wyznaniowe.

Publikujemy również teksty z psychologii, pedagogiki i socjologii, szczególnie jeśli ich tematyka mieści się na przecięciu tych nauk z teologią.

Język publikacji

W czasopiśmie CTO publikowane są teksty w języku polskim lub w którymś z języków kongresowych. Jeżeli jednak językiem tekstu nie jest język polski, autor zanim prześle pracę do redakcji CTO jest zobowiązany do skonsultowania poprawności językowej swojego tekstu z profesjonalnym tłumaczem lub native speakerem.

Opłaty

Autor nie wnosi żadnych opłat za publikację swojej pracy. Również redakcja nie płaci autorowi za publikację jego tekstu. Misją czasopisma nie jest działalność zarobkowa, lecz upowszechnianie wiedzy i stymulacja dyskursu naukowego.

Czas oczekiwania na decyzję o przyjęciu (nieprzyjęciu) publikacji do druku

Redakcja informuje autorów o swojej decyzji natychmiast po zakończeniu procesu recenzyjnego, który zwykle nie trwa dłużej niż dwa miesiące.

Terminy graniczne, w których przyjmowane są teksty do konkretnych numerów

Nabór tekstów odbywa się w trybie ciągłym, a redakcja dba o to, by ukazywały się one zawsze w najbliższym numerze CTO. Jeżeli tekst zostanie przekazany redakcji do końca maja danego roku, to po przejściu procedury wydawniczej może on zostać opublikowany w tomie z tego roku. Jeżeli tekst zostanie przekazany później niż w maju, to należy się spodziewać publikacji w numerze z następnego roku kalendarzowego. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo odstępowania od tej reguły, z uwagi na liczbę napływających tekstów, specyficzne plany wydawnicze lub inne okoliczności mające wpływ na czas publikacji. Informację o tomie, w którym zostanie opublikowany tekst, autor otrzymuje w dniu przekazania mu decyzji o publikacji.