Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Pliki, które należy przygotować do wysłania

W celu złożenia tekstu do publikacji w CTO należy przygotować następujące pliki:

 1. plik z tekstem artykułu w formacie dającym się odczytać za pomocą programu Word (w treści artykułu nie należy zamieszczać danych autora ani sugestii, które pomogłyby zidentyfikować autora; należy również usunąć dane osobowe autora we właściwościach pliku),
 2. plik z tekstem artykułu (jak wyżej) w formacie PDF,
 3. pliki z obrazami użytymi w tekście lub niestandardowymi czcionkami,
 4. plik z tytułem pracy, danymi autora oraz notką autorską.

Plik z tekstem artykułu

Plik zawierający tekst artykułu powinien zawierać następujące elementy:

 • tytuł pracy w języku polskim i angielskim,
 • tekst artykułu,
 • streszczenie w języku polskim zawierające nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300 wyrazów,
 • streszczenie w języku angielskim będące wiernym tłumaczeniem streszczenia w języku polskim,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (4-5 słów),
 • bibliografia.

Plik z danymi osobowymi

Osobny plik z danymi osobowymi powinien zawierać:

 • tytuł pracy,
 • imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy autora pracy (należy wymienić wszystkich autorów, zaznaczając wielkość ich wkładu),
 • afiliacja każdego z autorów (z uwzględnieniem jednostki naukowej),
 • numer ORCID każdego z autorów,
 • adres e-mail do korespondencji z osobą kontaktową,
 • krótka notka autorska według wzoru: Imię i nazwisko, ewentualna przynależność do duchowieństwa, stopień lub tytuł naukowy, zajmowane stanowisko akademickie lub pełnione funkcje, adres pocztowy (służbowy), adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, np.: Krzysztof Jaworski, ksiądz katolicki, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, adres: ul. Pawła VI 2, 71-459 Szczecin, e-mail: krzysztof.jaworski@usz.edu.pl.
 • ewentualne źródło finansowania badań, dzięki którym powstała praca, np. grant, stypendium.

Normy dotyczące tekstu

Zasady ogólne

 1. Tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5.
 2. Przypisy: czcionka 10 punktów, interlinia 1.
 3. Lewy i prawy margines – 2,5 cm.
 4. Ostatnim znakiem w zdaniu jest kropka. Ewentualny znak cudzysłowu lub odsyłacz do przypisu zamieszczamy przed kropką, np.: „[…] oraz wszystkich mieszkańców”12.
 5. Tytułów książek, artykułów i innych utworów w tekście zasadniczym oraz tytułach punktów i rozdziałów nie piszemy w cudzysłowie, lecz zapisujemy je kursywą, np.: Kościół podejmując dialog międzyreligijny w duchu deklaracji Nostra aetate chce [...].
 6. Nie należy stosować podkreśleń, kapitalików i wersalików.
 7. Ingerencje autora w cytowany tekst zapisujemy w nawiasie kwadratowym, np. EFPE [właśc. Franciszek Potocki], W wirze ezoteryzmu, Kraków 1923, s. 54.
 8. Tzw. cytaty wewnętrzne oznaczamy znakami «,», np.: „[…] aby się wypełniło Pismo: «kości jego nie będą łamane». I znowu na innym miejscu […]” (J 19, 36-37).
 9. Materiał ilustracyjny powinien być dostarczony w formie plików graficznych, czarno-białych lub w skali szarości.

Technika sporządzania przypisów

 1. W przypadku, gdy myśli danego autora nie cytujemy ani nie streszczamy dokładnie, lecz jedynie się nią inspirujemy lub gdy chcemy wskazać, że inni autorzy również poruszali to zagadnienie, zapis w przypisie poprzedzamy skrótem "Por.".
 2. Jeśli odsyłamy do jakiegoś tekstu (np. w celu porównania lub lepszego zrozumienia) stosujemy formułę "Zob.".
 3. Tytuły publikacji zapisujemy kursywą bez cudzysłowu, np.: G.P. Monnot, Bóg i jego imiona w islamie, w: F. Lenoir, Y. Tardan-Masquelier (red.), Encyklopedia religii świata, t. 2, Warszawa 2002, s. 1325, 1497-1499.
 4. Tytuły przytaczane w tytułach innego utworu jako cytaty wewnętrzne zapisujemy również kursywą i dodatkowo w cudzysłowie: np. J.M., Dyduch, Wiodące idee adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio", http://czasopisma.upjp2.edu.pl/poloniasacra/article/view/1597/1546 [dostęp: 15.04.2016].
 5. Książkę jednego autora (lub kilku autorów) cytujemy następująco: W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, Kraków 1998, s. 137.
 6. Rozdziały/artykuły z dzieł zbiorowych (pod redakcją) cytujemy następująco: S. Harasimowicz, Nowożytne korzenie ruchu New Age, w: I. Dec (red.), Złudzenia Nowej Ery. Teologowie o New Age, Wrocław 1994, s. 45, 49.
 7. Artykuły z czasopism cytujemy następująco: R. Kranenborg, Words of the Christ Create a New World Religion, "Syzygy. Journal of Alternative Religion and Culture" 12 (1993) 1, s. 129, 133-135. UWAGA. Tytuły (pełne) czasopism podajemy czcionką prostą w cudzysłowie, np. "Ateneum Kapłańskie" (lub skrót nazwy bez cudzysłowu, np. AK), następnie rocznik bądź numer ciągły, w nawiasie rok wydania, po nawiasie numer zeszytu, następnie numer stronicy.
 8. Hasła z encyklopedii, leksykonów i słowników: P. Moskal, Wiara, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 433; J. Herbut, Wiara, w: tegoż (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, s. 534.
 9. Tytuły w językach obcych przytaczamy w oryginale, stosując obowiązujące w nim skróty: Ch. White, Krishnamurti Jiddu, w: M. Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, Vol. VII, New York 1987, s. 381-382.
 10. Dzieła anonimowe cytujemy: [anonimowo], O celach Towarzystwa Teozoficznego, w: A. Besant, Karma, Warszawa 1936, s. 121, 125.
 11. Przy odsyłaniu do stron internetowych należy, po podaniu autora, tytułu utworu i internetowego „adresu” URL, podać też w nawiasie datę korzystania ze strony, np.: J.G. Melton, New Age Transformed, http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/newage.html [dostęp: 13.01.2011].
 12. Skróty przyjmujemy za Encyklopedia katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 1993 lub Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1985; ewentualne skróty własne wyjaśniamy w wykazie skrótów zamieszczonym przed bibliografią.
 13. W przypisach nie podajemy godności, funkcji i tytułów autorów, np.: ks., bp, kard., o., prał., prof., dr, SJ, OMI, OSB itd. Możemy natomiast podawać tytuły: św., bł.
 14. Przy określaniu numerów stronic, kolumn, itd. nie posługujemy się skrótem nn (następne), lecz podajemy je przy pomocy cyfr.
 15. W dokumentach kościelnych odsyłamy do numeru punktu, a nie do numeru stronicy; podajemy miejsce i rok druku, a nie rok ogłoszenia.
 16. Jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania piszemy odpowiednio: bmw, brw, bmirw.
 17. W kwestii pisowni słownictwa religijnego obowiązują zasady opracowane przez Radę Języka Polskiego. Zob. R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Zasady pisowni słownictwa religijnego, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2004.

Technika sporządzania bibliografii

 1. W bibliografii należy zamieścić publikacje przywołane w przypisach.
 2. Bibliografia powinna być ułożona w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów.
 3. W przypadku artykułów z czasopism i rozdziałów z prac zbiorowych (także haseł) wykazujemy zakres stronic/kolumn całego utworu.
 4. Wzór zapisu bibliograficznego:
 • książka: Nazwisko I., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce rok.
 • artykuł: Nazwisko I., Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma" numer (rok), s. XX-YY.
 • praca zbiorowa: Nazwisko I., Tytuł rozdziału, w: I. Nazwisko (red.), Tytuł pracy zbiorowej, Wydawnictwo, Miejsce rok, s. XX-YY.