Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (42)
Implikacje realizacji zasad ochrony praw mniejszości w wymiarze krajowym i regionalnym (zachodniopomorskim)

Autorzy: Janusz Mieczkowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: prawa mniejszości narodowych Polska województwo zachodniopomorskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:7 (117-123)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zawiera charakterystykę procesu powstawania i wdrażania podstawowych praw mniejszości narodowych w Polsce. Intencją autora było porównanie zakresu funkcjonowania praw w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym – zachodniopomorskim. W tekście starano się odpowiedzieć na pytanie dotyczące implementacji tych praw
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Janusz, G. (2011). Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2.Łodziński, S. (2015). Przed ustawą o mniejszościach. Charakter instytucjonalizacji praw osób należących do mniejszości narodowych po 1989 roku a ustawa o mniejszościach z 2005 roku. W: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015) (s. 25–38). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3.Mieczkowski, J. (2005). Mniejszości narodowe w perspektywie zachodniego pogranicza – przypadek zachodniopomorski. W: L.M. Nijakowski (red.), Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych (s. 189–212). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
4.Nijakowski, L.M. (2005). Standardy i problemy polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie tzw. religii etnicznych. W: L.M. Nijakowski (red.), Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych (s. 105–107; 144–147). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
5.Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016 (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
6.Piąty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7.Syrnyk, M. (2012). Nauczanie języka ukraińskiego w województwie zachodniopomorskim – stan, osiągnięcia, problemy. W: M. Giedrojć, D. Kowalewska, M. Mieczkowska (red.), Mobilizacja i etniczność. Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach (s. 219–231). Szczecin: Zapol.