Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (41)
Miasto jako przestrzeń, węzeł i system. Analiza z perspektywy badań politologicznych

Autorzy: Rafał Matyja
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: badania nad miastem ujęcie systemowe zachowania wyborcze elity miejskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (5-16)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artukułu jest analiza użyteczności badań politologicznych różnych sposobów naukowego opisu miasta. Sposoby te są oceniane przez pryzmat badań nad zachowaniami wyborczymi, elitami miejskimi, funkcjonowaniem i rozwojem miast. W pracy wskazano problemy, jakie – szczególnie w badaniach porównawczych – rodzi sama definicja miasta. Ukazano też pułapki związane z utożsamieniem miasta z jednostką administracyjną. W konkluzji zaproponowano wykorzystanie metafory węzła jako najbardziej adekwatnego sposobu opisu miasta i jego powiązań z otoczeniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barber, B.R. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
2.Castells, M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
3.Czarnocka, M., Mazurek, M. (2012). Metafory w nauce. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(191), 5–26.
4.Dahl, R.A. (2005). Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven–London: Yale University Press.
5.Dexia (2009). EU sub-national governments. 2008 key figures, CCRE-CEMR, Dexia. Pobrane z: http://www.dexia.com/EN/journalist/press_releases/Pages/Les-chiffres-cles-des-collectivit%C3%A9s-territoriales-en-Europe.aspx (6.03.2017).
6.Dijkstra, L., Poelman, H. (2012). Cities in Europe. The New OECD-EC Definition. Brussels: European Commission.
7.Flis, J. (2013). Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do Sejmu i Senatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8.Gorzelak, G. (2008). Miasto jako przedmiot badań ekonomii. W: B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku (s. 89–104). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
9.GUS (1968). Tereny w miastach i osiedlach 1968 r. Użytkowanie i władanie. Warszawa.
10.GUS (2016). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r. Warszawa.
11.Hryniewicz, J.T. (1995). Miejski system polityczny – procesy stabilizacji i destabilizacji. Przegląd Socjologiczny, 44, 141–156.
12.Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2010). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
13.Kubicki, P. (2010). Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości. Kraków: Księgarnia Akademicka.
14.Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Matyja, R. (2012). Elita polityczna Nowego Sącza w latach 1989–2011. Rocznik Sądecki, XL, 138–166.
16.Matyja, R. (2016), Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych w miastach prezydenckich. Wybory sejmowe 2015, Acta Politica Polonica, 2(36), 5–19. DOI:10.18276/ap.2016.36-01|5-19.
17.Mazur, K. (red.) (2016). Jak zdobyć władzę w mieście? Niezbędnik Klubu Jagiellońskiego. Kraków: Klub Jagielloński.
18.Pobrane z: http://kj.org.pl/jak-zdobyc-wladze-w-miescie-pobierz-niezbednik-klubu-jagiellonskiego/ (4.03.2017).
19.Mironowicz, I. (2013). Miasto, jego struktura i kompozycja – definicje, schematy, relacje przestrzenne. W: P. Lorens, I. Mironowicz (red.), Wybrane teorie współczesnej urbanistyki (s. 93–116). Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Architektury.
20.Narojek, W. (1967). System władzy w mieście. Studium monograficzne. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
21.OECD (2012). Redefining „Urban”. A New Way to Measure Metropolitan Areas. Paris:OECD Publishing.
22.Sagan, I. (2000). Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
23.Swianiewicz, P., Herbst, J., Lackowska, M., Mielczarek, A. (2008). Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
24.Wallis, A. (1967). Socjologia wielkiego miasta. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
25.Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
26.Węcławowicz, G. (2007). Geografia społeczna miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Zaborowski, Ł. (2013). Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.