Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS)

Autorzy: Dominika Kasprowicz
Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Słowa kluczowe: polityzacja etniczności, instytucjonalizacja, mniejszość turecka, Bułgaria
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (81-96)

Abstrakt

Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w kontekście partii jest w stanie zweryfikować zjawisko etniczności. Rozważa też, na ile instytucjonalizacja i polityzacja etniczności są istotne, aby mówić o partiach etnicznych. Analiza dotyczy bułgarskiego Ruchu na rzecz Praw i Wolności.

Bibliografia

1.Alonso S., Enduring ethnicity: the political survival of incumbent ethnic parties in Western Democracies, Estudio/Working Paper 2005/221.
2.Alonso S., Ruiz R., Political Representation and Ethnic Conflict in New Democracies, Ber-lin 2005.
3.Babiński G., Nacjonalizmy czy regionalizmy? Ruchy etnoregionalne w Europie, w: Europa państw – Europa regionów. Problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej, red. Babiń-ski G., Miodunka W., Kraków 1995.
4.Bochsler D., Electoral rules and the representation of Ethnic minorities in post-communist democracies, „European Yearbook of Minority Issues” 2007, 8 (7).
5.Bochsler D., The spread of the ethnic/nationalist divide over post-communist Europe, ref-erat zaprezentowany podczas konferencji pt. „Post-communist social and political con-flicts: citizenship and consolidation in new democracies of South East Europe”, Confer-ence at the New Europe College, Bucharest, 1–3 czerwca 2007 r.
6.Bułgarska Centralna Komisja Wyborcza, CIK, www.rezultati.cik.bg.
7.Chandra K., Ethnic Parties and Democratic Stability, „Perspectives on Politics” 2005, t. 3 (2).
8.Chandra K., Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Counts in India, Cambridge 2009.
9.Cook T.E., Separation, assimilation, accommodation. Contrasting ethnic minority policies, Westport–London 2003.
10.Deklaracja programowa DPS, www.dps.bg
11.Doorenspleete R., Electoral Systems and Good Governance in Divided Countries. „Ethno-politics” 2002, t. 4 (4).
12.Fenton S., Etniczność, Warszawa 2007.
13.Hanely D., Beyond the nation state. Parties in the era of European Integration, Houndmills–Basikstoke–Hampshire 2008.
14.Herbut R., Podziały socjopolityczne, w: Studia z teorii polityki, t. 1, red. Jabłoński A., Sob-kowiak L., Wrocław 1996.
15.Karasimeonov G., Differentiation Postponed: Party pluralism in Bulgaria, w: Party for-mation in East-Central Europe, red. Wightman G., Cheltenham 1995.
16.Konstytucja Republiki Bułgarii z 12 lipca 1991.
17.Kostelecky T., Political Parties after Communism: Developments in East-Central Europe, Baltimore MD–London, 2002.
18.Manassarian I., How European is Bulgaria?, Central European University, Budapeszt 2007.
19.Markowski R., Rozłamy socjopolityczne: o zamyśle klasyków, o tym, jak ich rozumiano, poprawiano i testowano, „Studia Polityczne” 2000, t. 10.
20.Mucha J., Mniejszości kulturowe w procesie demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, red. Szmeja M., Kraków 2008.
21.Mucha J., Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej, Warszawa 2006.
22.Norris P., Stable democracy and good governance in divided societies: Do power-sharing institutions work? Referat wygłoszony na konferencji International Studies Association, 46th annual convention, Honolulu, 5 marca 2005 roku.
23.Przemówienie Ahmeda Dogana podczas VII Kongresu Partii z grudnia 2009 r., www.dps.bg.
24.Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
25.Spirova M., Bulgaria untill 1989, w: Central and Southeast European Politics since 1989, red. Ramet S., Cambridge 2010.
26.Toplak J., Impact of Electoral System on Ethnic Minority Representation, www2.arnes. si/~ljinv16/pakt/inputs/014.htm.
27.Turkish party urges to rethink policy, Wywiad z Antoniną Zeleznikovą, www.iwpr.net.