Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Język narodowy jako instrument mobilizacji politycznej w Walii i Kornwalii na początku XXI w.

Autorzy: Bartomiej Toszek
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dewolucja, prawa językowe, tożsamość narodowa
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (67-80)

Abstrakt

Zakładając niezmienność dotychczasowych tendencji odśrodkowych, zachodzących w ramach reformy dewolucyjnej i procesów paradewolucyjnych w Walii i Kornwalii, należy sądzić, że sprawy dotyczące ochrony i rozwoju języka narodowego pozostaną w centrum uwagi miejscowych ośrodków decyzyjnych. Opublikowane przez rząd walijski i Radę Kornwalii językowe strategie rozwojowe wyraźnie wskazują na zamiar systematycznego rozszerzania zakresu nauczania cymraeg i kernewek, umacnianie bilingwizmu w przestrzeni publicznej oraz dotowanie walijskojęzycznych i kornijskojęzycznych mediów. Odgórna stymulacja dwujęzyczności nie może jednak przynieść spodziewanych rezultatów w sytuacji, gdy większość mieszkańców Walii i Kornwalii nadal porozumiewa się między sobą po angielsku. Co więcej, zmniejszanie się liczby osób mówiących językiem walijskim oraz powolny przyrost populacji używającej na co dzień języka kornijskiego pozwalają sądzić, że oba te języki nie uzyskają w najbliższym czasie większego znaczenia praktycznego i nie będą mogły skutecznie konkurować z językiem angielskim. Nie należy zatem przeceniać ich znaczenia w odniesieniu do procesów mobilizacji politycznej, w których posłużyły jedynie do unaocznienia odrębności kulturowej Walijczyków i Kornwalijczyków. Literalne odczytanie i zaspokojenie przez rząd brytyjski postulatów dotyczących utworzenia prawnych i instytucjonalnych gwarancji ochrony i rozwoju obu języków spowodowało więc przesunięcie zainteresowania społeczności  walijskiej i kornwalijskiej na inne środki służące realizacji zasadniczego celu, tj. rozszerzenia lub implementacji procesów dewolucyjnych.

Bibliografia

1.Awbery G.M., The Term ‘Landsker’ in Pembrokeshire, „Journal of the Pembrokeshire His-torical Society”, 1990–1991, nr 4.
2.Ball M.J., The Celtic languages, London–New York 2004.
3.BBC News, Cornish gains official recognition, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2410383.stm.
4.BBC News, Cornish language no longer extinct, says UN, http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cornwall-11935464.
5.Bodlore-Penalez M., Atlas of Stateless Nations in Europe, Talybont 2011.
6.Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford 2001.
7.Cockcroft L., Cornish language makes a comeback, „The Daily Telegraph”, 21.05.2008.
8.Cornish ‘has 557 speakers’, „The West Briton”.
9.Cornwall Council, Cornish National Minority Report 2, Truro 2011.
10.Cornwall County Council, An Outline of the Standard Written Form of Cornish, Truro 2008.
11.Dafydd F., Welsh Icons, Ceredigion 2007.
12.Davies D., Pembroke is Little England after all!, „The Western Mail”, 8.01.2004.
13.Davies J., A History of Wales, London–New York–Toronto–Dublin–Camberwell –New Delhi–Auckland–Johannesburg 2007.
14.Davies N., Wyspy, Kraków 2003.
15.Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych, (Dz.U. 2009 nr 137, poz. 1121).
16.Department for Communities and Local Government, The United Kingdom’s Second Re-port to the Council of Europe under the Framework Convention for the Protection of Na-tional Minorities, London 2007.
17.Haywood J., Celtowie. Od epoki brązu do New Age, Warszawa 2008.
18.Heyck T., A History of the Peoples of the British Isles: From 1870 to Present, London 2002.
19.HM Government, e-petition: Recognition of Cornwall as a National Minority, http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/2835.
20.Jones R. W., Trystan D., The 1997 Welsh referendum vote, w: Scotland and Wales: Nations Again?, red. Taylor B., Thomson K., Cardiff 1999.
21.Kaczorowska M., Dewolucja systemu politycznego: istota, wpływ i znaczenie – casus Zjed-noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w: Szymanek J., Kaczorowska M., Rothert A., Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, Warszawa 2007.
22.Majewicz E., Majewicz A.F., Języki celtyckie na Wyspach Brytyjskich, Wrocław –Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983.
23.Mercator-Education: European Network for Regional or Minority Languages, The Welsh language in education in the UK, Ljouwert/Leeuwarden 2001.
24.Obara J., Kategoria ducha językowego w poglądach niektórych niemieckich i polskich my-ślicieli XIX i XX wieku, w: Język a kultura. Podstawowe pojęcia i problemy, red. Anusie-wicz J., Bartmiński J., Wrocław 1991.
25.Office for National Statistics, Census 2001. Report on the Welsh language, London 2004.
26.Office for National Statistics, 2011 Census: Welsh language skills – unitary authorities in Wales, London 2012.
27.Parker M., Neighbours from Hell?, Talybont 2007.
28.Pilkington C., Devolution in Britain today, Manchester–New York 2002.
29.Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978.
30.Szul R., Język, naród, państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009.
31.The Dynamics of Devolution. The State and the Nations 2005, red. Trench A., Exeter-Charlottesville 2005.
32.The National Archive, Welsh Language (Wales) Measure 2011, http://www.legislation. gov.uk/mwa/2011/1/contents/enacted.
33.The National Archives, Welsh Language Act 1967, http://www.legislation.gov. uk/ukpga/1967/ 66/enacted.
34.The National Archives, Welsh Language Act 1993, http://www.legislation.gov. uk/ukpga/1993/38.
35.The Welsh Language Board, About Us, http://www.webarchive.org.uk/way back/archive/2012 0330000810.
36.Toszek B. H., Kużelewska E., Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji w Walii, Warszawa 2011.
37.Toszek B.H., Perspektywy dewolucji w Kornwalii, w: Regiony Europy. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju, red. Stępień-Kuczyńska A., Dośpiał-Borysiak K., Łoś R., Toruń 2009.
38.United Kingdom Parliament, Government of Cornwall Bill 2008-09, http://services. parlia-ment.uk/bills/2008-09/governmentofcornwall.html.
39.Welsh Assembly Government, A National Action Plan for a Bilingual Wales, Cardiff 2003.
40.Welsh Government, Welsh language: Annual report 2010–2011, Cardiff 2011.
41.Welsh Assembly Government, Welsh Language Scheme, Cardiff 2007.
42.www.byig-wlb.org.uk/english/about/Pages/index.aspx.