Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2011 (24)
Stosunek lubuskiej administracji oraz organów bezpieczeństwa publicznego do aktywności chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych w latach 1945–1968

Autorzy: Anna Chabasińska
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
Słowa kluczowe: administracja, bezpieczeństwo publiczne, mniejszości narodowe
Rok wydania:2011
Liczba stron:24 (159-182)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska lokalnych organów pań- stwowych wobec rozwijającej się na ziemi lubuskiej działalności misyjnej chrześcijańskich wspólnot wyznaniowych. W opracowaniu pominięte zostały konfesje o niechrześcijańskim rodowodzie, ponieważ poza lubuskimi Świadkami Jehowy, ich życie religijne stanowiło jedynie margines zachodzących procesów społecznych. Zakres czasowy niniejszych rozważań wyznaczają dwie daty. Pierwsza odnosi się do końca drugiej wojny światowej, który stał się zarazem wstępem do konfesyjnej aktywności mniejszości religijnych na ziemi lubuskiej, druga – to rok 1968, będący początkiem zinstytucjonalizowanej działalności ekumenicznej pierwszego w województwie zielonogórskim oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Zielonej Górze.

Bibliografia

1.Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Administracji Publicznej (dalej: MAP), sygn. 146, Ogólne sprawozdanie kwartalne za I kwartał 1949 r., 30 IV 1949 r., k. 6.
2.Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. Starostwo Powiatowe Gorzowskie, sygn. 382, Sprawozdanie referatu Społeczno-Politycznego Zarządu Miasta m. Gorzowa n/W za miesiąc maj 1946 r., k. 161.
3.Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Urząd Wojewódzki Poznański Ekspozytura w Gorzowie Wlkp., sygn. 33, Sprawozdanie sytuacyjne za I kwartał 1949 r., k. 128.
4.Charakterystyka transportu przesiedleńców nr R/252, k. 156; Charakterystyka przesiedleńców nr R/249, k. 161.
5.Dudra S.,Woźniak S., Kościół greckokatolicki na ziemi lubuskiej, w: Kościoły, polityka, historia. Ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, Warszawa 2009.
6.Markiewicz S., Postawy marksistowskiego religioznawstwa i polityki wyznaniowej PRL, Warszawa 1988.
7.Kądziela P., Kościół a państwo w Polsce 1945–1965, Wrocław 1990.
8.Raport okresowy Kierownika Sekcji V za czas od 1–15 XI 1947 r., k. 193.
9.Raport okresowy Kierownika Sekcji V za okres od 1 – 30 IV 1948 r., k. 251.
10.Raport okresowy Kierownika Sekcji V za czas od 15–31 grudnia 1946 r., k. 70.
11.Sikorski J., Stosunki państwo – Kościół na ziemi lubuskiej w latach 1945–1972.
12.Słabig A., Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 –1989, Szczecin 2008.