Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Transformacja ustrojowa Polski. Państwo dobre czy państwo złe?

Autorzy: Zdzisław Matusewicz
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transformacja ustrojowa, kultura polityczna, klasa polityczna, społeczeństwo obywatelskie
Rok wydania:2010
Liczba stron:14 (29-42)

Abstrakt

W artykule autor poszukuje odpowiedzi na pytanie dlaczego Polska, po dwóch dekadach transformacji społecznej, politycznej i ekonomicznej wciąż przechodzi chorobę niedostatku sprawności ustrojowej oraz jakie  jest miejsce i rola politologa wobec zachodzących zjawisk. Autor konkluduje, że większość z warunków niezbędnych do stworzenia podstaw polityki demokratycznej dotychczas jeszcze w pełni nie zaistniała. W Polsce brakuje edukacji proobywatelskiej dostosowanej do nowej pozycji kraju, odpowiednio przygotowanej klasy politycznej, mechanizmów kształtujących nowoczesną aktywność obywatelską, oraz prasy zdolnej samoistnie (w oderwaniu od bieżącej polityki) kształtować wiedzę i postawy obywateli. Dostrzegalne jest wyłącznie rodzące się społeczeństwo obywatelskie, fatalne obciążone dawniejszymi i bardziej współczesnymi doświadczeniami historycznymi. Skutkiem jest m.in. zła świadomość społeczno-polityczna Polaków, którzy sami uczą się „polityki”, obserwując działania polityków.

Bibliografia

1.Almond G.A., Powell Jr G.B., Kultura polityczna, w: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wybór W. Derczyński, A. Jasińska Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
2.Dahrendorf R., Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wybór W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
3.Matusewicz Z.,O konieczności upadku PRL i niektórych tego konsekwencjach, w: Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, red. S. Wróbel, Katowice 1998.
4.Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa–Poznań 1985.
5.Peters G.B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.
6.Popper K., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977.
7.Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, Warszawa 1993.