Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (36)
Rola i znaczenie Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Pomorze Zachodnie w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku

Autorzy: Andrzej Wojtaszak
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komitety wyborcze wybory samorząd lokalny
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (65-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Prezentowany artykuł został poświęcony wyborom do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r. Autor zwraca uwagę na działania podjęte przez środowiska polityków lokalnych z różnych miast województwa zachodniopomorskiego (Szczecin, Koszalin, Police, Stargard Szczeciński), które podjęły wspólną decyzję zbudowania bezpartyjnego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Autorzy projektu uznali, że występując w koalicji wyborczej będą w stanie rywalizować z partiami politycznymi. Projekt wyborczy dał jedynie jeden mandat radnego, nie oznacza to jednak, że zakończył się jednoznacznym niepowodzeniem. Przeciwnie możemy uznać, że jest to pierwszy krok na drodze w rywalizacji z partiami politycznymi. Krok, który może w przyszłości przynieść większe korzyści polityczne i dać inny wymiar sceny powyborczej na poziomie województwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagiński M. (red.) (2007), Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
2.Bagiński M., (red.) (2009), Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, Toruń – Katowice: Uniwersytet Śląski.
3.Bezpartyjni KWW Pomorze Zachodnie, (2014). Program wyborczy, (w:) http://wybory.bezpartyjnipomorzezachodnie.pl/program.
4.Blok Z. (2006), Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
5.Chmaj M. (red.), (2003) Prawo samorządu terytorialnego, Warszawa: Delfin.
6.Chmaj M.(red.), (1997) Słownik samorządu terytorialnego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
7.Chodubski A. (2003), Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne, (w:) T. Godlewski, W. Jurkiewicz (red.), Demokracja i społeczeństwo. Studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
8.Chodubski A. (2010), Społeczeństwo obywatelskie a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie,(w:) A. Chodubski, L. Kacprzak (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie, Piła: Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.
9.Chrobak P. (2014), Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza zachodniego w latach 1990-2010. Preferencje wyborcze mieszkańców regionu Zachodniopomorskiego, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Deklaracja założycielska Forum Społeczno-Samorządowego „Bezpartyjni”. Szczecin 21.11.2015 r., (w:) http://bezpartyjnipomorzezachodnie.pl/deklaracja ( 25.03.2016)
11.Dolnicki B. (2012), Samorząd terytorialny, Warszawa: Wydawnictwo Lex.
12.Drzonek M. (2013), Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo „Dante”, Kraków.
13.Heywood A. (2008), Klucz do politologii najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,.
14.Izdebski H. (2011) , Samorząd terytorialny . Podstawy ustroju i działalności, Warszawa: Lexis Nexis Polska.
15.Kamola-Cieślik M. (2015), Stocznia Szczecińska przykładem nieudanej polityki prywatyzacyjnej. Konsekwencje dla Szczecina, (w:) Piątek J., Podgórzańska R., Stempiński Sz.(red.), 25 lat samorządu Szczecina. Doświadczenia i wyzwania, Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
16.Kowalczyk K. (2015), Wybory samorządowe w 2014 r. w Szczecinie, Szczecin: Soft Vision.
17.Kowalewska J. (2014), Krzystek i „Bezpartyjni” walczą o Szczecin i Sejmik. Już oficjalnie, (w:) http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,16554338,Krzystek_i__apos_Bezpartyjni_apos__walcza_o_Szczecin.html ( 29.08.2014).
18.Kulesza M. (2008), Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „ Wspólnoty” 1990-2007, Warszawa: Municipium, cop ,.
19.Nawrot B, Pokładecki J.(2004), Samorząd ponadgminny w Polsce - tradycja, odrodzenie, doświadczenie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
20.O nas, (w:) http://bezpartyjnipomorzezachodnie.pl/o-nas (21.11.2015).
21.Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z (2 września 2014 r.), (w:) wyb2014s-okregiw.pdf ( 2.07.2015).
22.Piaseck A.K. (2009), Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
23.PKW. Wybory samorządowe 2014. Bezpartyjni Komitet Wyborczy Wyborców Pomorza Zachodniego, (w:) http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/ wyniki/komitety /view/1118/0/RDW/32
24.Regulski J. (2006), Samorząd terytorialny, (w:) D. Górski (red.). ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
25.Regulski J., Kulesza M. (2009), Droga do samorządu: od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1990), Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
26.Tomczak Ł. (2015), Analiza wyników w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, (w:) Piątek J., Podgórzańska R., Stempiński Sz.(red.), 25 lat samorządu Szczecina. Doświadczenia i wyzwania, Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
27.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 1998, nr 99, poz.631.
28.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998, nr 96, poz.603.
29.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998, nr 91, poz.576, 578.
30.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011, nr 21, poz.112.
31.Wiatr J.J., Raciborski J., Bartkowski J., Frątczak- Rudnicka B., Kilias J., (2003), Demokracja Polska 1989-2003, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
32.Wojtasik W.(2013), Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Rocznik Nauk Społecznych” 5(21), s.53-72.
33.Wojtaszak A. (2015), Niezależne komitety lokalne w wyborach do rad miast na prawach powiatów w latach 1998-2014 w województwie zachodniopomorskim, (w:) Piątek J., Podgórzańska R., Stempiński Sz. (red.), 25 lat samorządu Szczecina. Doświadczenia i wyzwania, Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
34.Wróbel S. (1995), Integracja polityczna społeczności lokalnych w warunkach zmiany ustrojowej (w:) P. Dobrowolski, S. Wróbel (red.), Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
35.Wykrętowicz S. (2008) (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
36.Zieliński E. (1993), Kształtowanie modelu samorządu terytorialnego, (w:) Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, pod red. E. Zielińskiego, Warszawa: Elipsa.