Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (36)
Systemowe uwarunkowania rywalizacji politycznej w średnich miastach województwa dolnośląskiego po 2014 roku

Autorzy: Michał Banaś
Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: rywalizacja polityczna średnie miasta województwo dolnośląskiego Dolny Śląsk
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (49-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest przeanalizowanie systemowych uwarunkowań rywalizacji politycznej w organach stanowiących średnich miast województwa dolnośląskiego po wyborach samorządowych w 2014 roku. Autor odpowiada na dwa pytania badawcze: 1) jakie podmioty biorą udział w rywalizacji politycznej we wskazanych miastach oraz 2) jaki układ sił ukształtował się w ich organach stanowiących. Ponadto przedstawiono wnioski dotyczące sposobu, w jaki badane uwarunkowania determinują potencjał władczy burmistrzów / prezydentów miast. W rozważaniach wykorzystano dwie metody – analizę systemową oraz analizę instytucjonalno-prawną. Ponadto posłużono się indeksem frakcjonalizacji Douglasa Rae, indeksem agregacji Lawrence’a C. Mayera, indeksem rywalizacyjności w organie stanowiącym, indeksem frakcjonalizacji opozycji oraz indeksem rywalizacyjności wśród partii opozycyjnych. Analizę oparto na danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112, z późń. zm.
2.Antoszewski, A. (2004b). Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
3.Antoszewski, A. (2007). Systemy partyjne Europy Środkowej i Wschodniej.
4.W: K. Kowalczyk, Ł. Tomczak (red.), Czechy - Polska - Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy (s. 7–26). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
5.Antoszewski, A. (2009). Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
6.Chmaj, M., Żmigrodzki, M., Sokół, W. (1995). Teoria partii politycznych. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
7.Duverger, M. (1965). Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State (II). London-New York: Methuen.
8.Gajowniczek, T. (2014). Rywalizacja w wyborach powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego. W: P. Antkowiak (red.), Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego (s. 121–134). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
9.Glajcar, R. (2011). Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego). W: M. Kolczyński & W. Wojtasik (red.), Wybory samorządowe 2010 (s. 121–141). Katowice: REMAR.
10.Herbut, R. (1996). Systemy partyjne w Europie Zachodniej – ciągłość i zmiana. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
11.Herbut, R. (2004). System partyjny. W: A. Antoszewski & R. Herbut (red.), Leksykon politologii (VI, s. 437–439). Wrocław: Atla 2.
12.Herbut, R. (2008). Systemy partyjne. W: A. Antoszewski & R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (III, s. 176–227). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
13.Mayer, L. C. (1980). A Note on the Aggregation of Party Systems. W: P. Merkl (red.), Western European Party Systems (s. 515–520). New York: Free Press.
14.Rae, D. (1971). The Political Consequences of Electoral Laws. New Have: Yale University Press.
15.Sartori, G. (2005). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Colchester: European Consortium for Political Research Press.
16.Sobolewska-Myślik, K. (2010). Partie i systemy partyjne na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Ware, A. (1995). Political Parties and Party Systems. Oxford: Oxford University Press.