Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (36)
Mapa wyborcza Szczecina. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych szczecinian w latach 2006-2015

Autorzy: Tomasz Czapiewski
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zachowania wyborcze geografia wyborcza Szczecin polityka lokalna
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (21-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Praca opiera się na założeniu o istnieniu efektu sąsiedztwa, zdefiniowanym jako przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych. Odzwierciedla ono różnice strukturalne i społeczne, ale przy uwzględnieniu efektu kontekstowego, gdzie przestrzeń zamieszkania stanowi kontekst odniesienia. Badaniu w niniejszym artykule zostały poddane wyniki wyborcze w Szczecinie w latach 2006-2015. Porównano granice obwodów wyborczych i osiedli, dokonując przyporządkowania poszczególnych obwodów wyborczych do konkretnych osiedli, a następnie określono osiedlową charakterystykę poprzez wyliczenie stosunku pomiędzy wartością poparcia czy frekwencji na terenie osiedla oraz w całości miasta. Badania wykazały, że ogólny obraz rozłożenia i zróżnicowania zachowań wyborczych mieszkańców miasta jest względnie stabilny w czasie i niezależny od rodzaju wyborów, za wyjątkiem wyborów do Rady Miasta. Czynnikiem różnicującym osiedla w największym stopniu w kwestii zachowań wyborczych jest frekwencja.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapiewski, T. (2015). Preferencje partyjne mieszkańców Szczecina - poparcie dla partii politycznych w wyborach do Sejmu. W: M. Drzonek (red.). Szczecin-obywatele-samorząd. Przyczynek do retrospekcji 25 lat (41-61). Kraków-Szczecin: Wydawnictwo Dante.
2.Ford, R., Goodwin, M (2014). Revolt on the Right: Explaining support for the radical right in Britain, Oxon: Routledge.
3.Jałowiecki, B. (1990). Narodziny demokracji w Polsce lokalnej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej.
4.Johnston, R., Pattie, C. (2006). Putting voters in their place. Geography and elections in Great Britain, Oxford: Oxford University Press.
5.Kavetskyy, I. (2004). Zmiany orientacji politycznych mieszkańców Szczecina w świetle wyników wyborów parlamentarnych. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany struktury przestrzeni miast w sferze funkcjonalnej i społecznej (377-391). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
6.Kowalski, M. (2003). Przedmowa. W: M. Kowalski (red.). Przestrzeń wyborcza Polski (6-7). Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zróżnicowania im. Stanisława Leszczyńskiego.
7.Leib, J., Quinton, N. (2011). On the shores of the ‘moribund backwater’? Trends in electoral geography research since 1980. W: B. Warf, J. Leib (red.), Revitalizing electoral geography (9-27). Farnham: Ashgate.
8.Łuczak, M. (2010). Szczecin / Krzekowo, Bezrzecze / Kreckow, Brunn. Szczecin: Polskie Towarzystwo Historyczne.
9.Mider, D., Marcinkowska, A. (2013). Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, Warszawa: ACAD.
10.Paukszteło, W. (2015). Rady Osiedli w Szczecinie, Niechciana demokracja? W: M. Drzonek (red.) Szczecin obywatele samorząd Przyczynek do retrospekcji 25 lat (117-127). Kraków-Szczecin: Wydawnictwo Dante.
11.Charney, I., Malkinson, D. (2015) Between electoral and urban geography: Voting patterns and socio-spatial dynamics in Tel Aviv. Applied Geography, 58 (3), 1-6.
12.Gallego, A., Buscha, F., Sturgis, P., Oberski, D. (2014). Places and Preferences: A Longitudinal Analysis of Self-Selection and Contextual Effects. British Journal of Political Science, Available on CJO 2014 doi:10.1017/S0007123414000337.
13.Gnat, S. (2012). Suburbanizacja Szczecina i jej demograficzne efekty w latach 1995-2010. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (3), 125-138.
14.Górecki, M.A., Marsh, M. (2014). A decline of ‘friends and neighbours voting’in Ireland? Local candidate effects in the 2011 Irish ‘earthquake election’. Political Geography, 41 (4), 11-20.
15.Kavetskyy, I. (2010). Election behaviour of Polish people according to settlement units. Bulletin of Geography Socio-economic Series, 2, 47-53.
16.Kavetskyy, I. (2014). Rola kontekstu geograficznego w kształtowaniu się zachowań wyborczych mieszkańców. Prace i Studia Geograficzne, 54 (2), 29-45.
17.Kocór, M. (2006). Metody wnioskowania ekologicznego w badaniach wyborczych. ASK, 15(1), 75-103.
18.Kowalski, M. (2014). Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku. Prace i Studia Geograficzne 54 (2), 89-105.
19.Matyja, R. (2015). Zachowania wyborcze mieszkańców miast w latach 1990-2015 a afiliacje polityczne ich prezydentów po 2002 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica, 33 (3), 5-31.
20.McAllister, I., Studlar, D.T. (1992). Region and voting in Britain, 1979-87: territorial polarization or artifact? American Journal of Political Science, 36(1), 168-199.
21.Pattie, C. J., Johnston, R. J. (1999). Context, conversion and conviction: social networks and voting at the 1992 British general election. Political Studies, 47, 877–889.
22.Pattie, C. J., Johnston, R. J. (2000). ‘‘People who talk together vote together’’: an exploration of contextual effects in Great Britain. Annals of the Association of American Geographers, 90 (1), 41–66.
23.Swianiewicz, P., Klimska, U. (2005). Społeczne i Polityczne Zróżnicowanie Aglomeracji w Polsce – Waniliowe Centrum, Mozaika Przedmieść. Prace i Studia Geograficzne, 35 (1), 45-70.
24.Wolnicki, J. (2009). Polacy wobec jednomandatowych okręgów wyborczych. Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania, 1, 213-226.
25.Zarycki, T. (2008). Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 37 (2), 49-52.
26.Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2015). Vademecum samorządowca. Portrety Miast. Miasto Szczecin. http://bit.ly/29ng9bF (dostęp: 06.07.2016).
27.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz. U. 2015, poz. 1515, 1890 (t.j.).
28.Uchwała nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14.12.2004 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina.
29.Uchwała nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.02.1990. w sprawie utworzenia w Mieście Szczecinie dzielnic i osiedli (zmieniona uchwałami: nr L/707/94 z dnia 16.05.1994, nr XL/589/98 z dnia 25.05.1998, nr III/51/03 z dnia 10.03.2003).