Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.50-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (50)
Europeizacja okołoakcesyjna Finlandii

Autorzy: Krzysztof Kaczmarek ORCID
Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: Finlandia finlandyzacja europeizacja negocjacje akcesyjne EFTA Unia Europejska
Rok wydania:2020
Liczba stron:10 (45-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było ukazanie mechanizmów, które doprowadziły do integracji Finlandii z Unią Europejską. Finom, którzy po II wojnie światowej znaleźli się w radzieckiej strefie wpływów, udało się zbudować państwo dobrobytu i w pełni zintegrować się z Europą Zachodnią. Ze względu na położenie geopolityczne europeizacja Finlandii miała i ma szczególny przebieg.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aho, E. (2012). Liittyminen Euroopan unioniin, http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2012/01/liittyminen-euroopan-
2.-unioniin.html (24.01.2016).
3.Allison, R. (1985). Finland’s Relations with the Soviet Union 1944–84. London: Palgrave Macmillan. Arter, D. (1999). Scandinavian politics today. New York: Manchester University Press.
4.Biblioteka Sejmowa (1999). Negocjacje akcesyjne. Wnioski z doświadczeń Austrii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. War- szawa: KEN.
5.Danspeckgruber, W. (2005). Armed Neutrality: Its Application and Future. W: S.J. Flanagan, F.O. Hampson (red.), Securing Europe’s future. A research volumne from The Center for Science and International Affairs Harvard University (s. 142−266). Dover: Taylor & Francis Group.
6.European Parliament (2013). European Commission, press release MEMO-86-158, http://europa.eu/rapid/press-rele- ase_MEMO-86-158_en.htm (21.05.2017).
7.European Parliament, Briefing No 32. The European Economic Area (EEA) and the enlargement of the European
8.Union, http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/32a2_en.htm (22.05.2020). Jakobson, M. (1998). Finland in the new Europe. Westport: Praeger Publishers Inc.
9.Jokela, J. (2013). Finland: Toward a More Cautions Europeanization? W: C. Bretherton, M.L. Mannin (red.), The Euro- peanization of European Politics (s. 39−51). New York: Palgrave Macmillan.
10.Kinnas, J.N. (1979). The politics of association in Europe. Frankfurt: Campus Verlag.
11.Kovisto, M. (1997). Witness to history: the memoris Mauno Koivisto president of Finland 1982−1994. Carbondale:
12.Southern Illinois University Press.
13.Mouritzen, H., Wæver, O., Wiberg, H. (1996). European Integration and National Adaptations: A Theoretical Inquiry.
14.New York: Nova Science Publishers Inc. UK ed.
15.Mouritzen, H., Wivel, A. (2005). Comparative analysis meets theory. W: H. Mouritzen, A. Wivel (red.), The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration (s. 161−199). New York: Routledge.
16.Norberg, S., Johansson, M. (2016). The History of the EEA Agreement and the First Twenty Years of Its Existence.
17.W: C. Baudenbacher (red.), The Handbook of EEA Law (s. 3−42). Luxembourg: Springer.
18.Paavonen, T. (2006). The Period of Free Trade Integration in Finland’s Relationship to Western Europe. Session 82
19.„The Question of EEC/EC Enlargement and the Other European Countries Response, 1961−1973” at the XIV International Economic History Congress, Helsinki, 21−25 August.
20.Raunio, T., Tiilikainen, T. (2003). Finland in the European Union. London: Psychology Press.
21.Riekier, P. (2006). Europeanization of National Security Identity. The EU and changing security identities of the Nordic
22.states. Abington: Routledge.
23.Ruà, S. (2008). The Europeanization of the Ministry for Foreign Affairs of Finland. Oslo: Arena.
24.Ruszkowski, J. (2010). Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governance) Unii Europejskiej.
25.Rocznik Integracji Europejskiej, 4, 7−28.
26.Sedelmeier, U. (2011). Europeanisation in new member and candidate states. Living Reviews in European Governace,
27.3, 4−15.
28.Stankovsky, J. (1983). The cases of Finland and Austria. W: C.T. Saunders (red.), Regional integration in East and
29.West. Vienna: Palgrave Macmillan.
30.Tarkka, J., Tiitta, A. (1987). Itsenäinen Suomi: seitsemän vuosikymmentä kansakunnan elämästä. Helsinki: Valitut
31.palat.
32.Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do
33.Unii Europejskiej. Dz.U. 2004. 90.864/29.
34.Zygierewicz, A. (2005). Współpraca państw nordyckich. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
35.Pobrane z: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_05/i-1115.pdf (22.05.2017).