Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2019.48-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (48)
Konsulat honorowy w Szczecinie jako narzędzie włoskiej dyplomacji kulturalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Olga Łozińska
Uniwersytet Szczeciński,
Słowa kluczowe: dyplomacja kultura konsulat honorowy Włochy województwo zachodniopomorskie
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (33-43)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od kilku lat zauważyć można ewolucję w znaczeniu i liczbie konsulów honorowych Repu- bliki Włoskiej poza jej granicami. Wśród czynników determinujących nowy status konsu- la honorowego należy wskazać kryzys gospodarczy, który zmusił włoską administrację do oszczędności, ale też reorientację polityki zagranicznej i związanej z nią rewizji roli konsulów zawodowych w państwach członkowskich UE. Choć powinności konsula honorowego nie po- wierza się zawodowym dyplomatom, to służba wybiega dużo dalej niż ochrona i opieka nad obywatelami włoskimi. Jedną z głównych funkcji jest udział w rozwoju dwustronnych relacji kulturalnych i promocja języka włoskiego, realizowane w bezpośredniej współpracy z innymi podmiotami dyplomacji kulturalnej. W artykule skoncentruję się na niektórych praktycznych wymiarach sprawowania funkcji konsula honorowego, opierając się na priorytetach włoskiej dyplomacji kulturalnej, doświadczeniu konsula honorowego w Szczecinie oraz wybranych elementach współpracy województwa zachodniopomorskiego z Republiką Włoską. Jaka jest rola konsula honorowego? Jakie działania on podejmuje? Jakie są jego główne cele? Na te pytania postaram się odpowiedzieć.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carta, M. (2004). Strutture territoriali e strategie culturali per lo sviluppo locale. Economia della Cultura, 14 (1), 39–56. Circolare del Ministero degli Affari Esteri 2010, nr 3.
2.Cummings, M. (2003). Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey, Center for Arts and Culture.
3.Washington: Center for Arts and Culture.
4.Haigh, A. (2001). Co to jest dyplomacja kulturalna? W: C. Lewandowski (red.), Międzynarodowe stosunki kulturalne.
5.Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
6.Il Console Onorario in Italia (2012). Roma: Ministero degli Affari Esteri.
7.Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. Dz.U. 1982, nr 13, poz. 98.
8.Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Stettino (Polonia) (2016). Gazzetta Ufficiale della
9.Repubblica Italiana, 261.
10.Michałowska, G. (2007). Międzynarodowe stosunki kulturalne. W: K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeń-
11.stwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Warszawa: ASPRA-JR.
12.Michałowska, G. (2010). Istota i geneza międzynarodowych stosunków kulturalnych. W: A. Ziętek (red.), Międzyna- rodowe stosunki kulturalne. Podręcznik akademicki. Warszawa: Poltext.
13.Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2019a). Pobrane z: www.esteri.it (30.01.2019).
14.Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2019b). Pobrane z: https://www.esteri.it/mae/resour- ce/doc/2017/12/2017_12_settimana_della_lingua_italiana_nel_mondo_i_titoli_delle_edizioni.pdf (30.01.2019).
15.Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2019c). Pobrane z: https://www.esteri.it/mae/it/
16.politica_estera/cultura/promozionelinguaitaliana/settimanalinguaitaliana (30.01.2019).
17.Nye, J. (2007). Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Pro-
18.fesjonalne.
19.Ociepka, B. (red.) (2008). Dyplomacja publiczna. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
20.Protokół z posiedzenia polsko-włoskiej komisji do spraw kultury i edukacji (2016). Pobrane z: https://ambvarsavia. esteri.it/ambasciata_varsavia/resource/doc/2016/11/wochy_67a_polski.pdf (30.01.2019).
21.Raś, M. (2016). Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
22.Ruggeri S. (red.) (2013). Storia & Diplomazia. Rassegna dell’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri. Roma: Ministero degli Affari Esteri.
23.Sfregola, D.G. (red.) (2016). Il Console Onorario In Italia. Roma: Ministero degli Affari Esteri.
24.Staniszewski, W.S. (1997). Rozwój Historyczny Instytucji Konsula Honorowego. Roczniki Nauk Prawnych, 7, 225–242.
25.Annuario Diplomatico Consolare (2010). Roma: Unione dei Consoli Onorari in Italia.
26.Strzałka, K. (2014). Rozwój instytucji konsula honorowego w praktyce dyplomatycznej Włoch. W: P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej). Kraków: Instytut Multimedialny.
27.Sutor, J. (2000). Prawo dyplomatyczne i konsularne. Warszawa: LexisNexis.
28.Trafas, T. (2014). Funkcja konsula honorowego w świetle polskich uregulowań – dylematy teorii i praktyki. W: P. Czu- bik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej). Kraków: Instytut Multimedialny.
29.Unione dei Consoli Onorari Italiani nel Mondo (2019). Pobrane z: www.ucoi.it (30.01.2019).
30.Zdebski A. (2014). Praktyczne aspekty sprawowania funkcji konsula honorowego w państwie przyjmującym, a Kon- wencja wiedeńska o stosunkach konsularnych. W: P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej). Kraków: Instytut Multimedialny.
31.Zenderowski, R., Cebul, K., Krycki, M. (2010). Międzynarodowe stosunki kulturalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.