Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.23-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2018 (23)
Urlop rodzicielski dla ojców – problemy z implementacją dyrektywy 2010/18 w Polsce

Autorzy: Paweł Wojtasik
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Słowa kluczowe: dyrektywa o urlopie rodzicielskim uprawnienia ojca związane z rodzicielstwem urlop wychowawczy zasada równości
Rok wydania:2018
Liczba stron:26 (201-226)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 202

Abstrakt

Celem publikacji jest analiza regulacji prawnych dotyczących uprawnień rodzicielskich pracującego mężczyzny, w sytuacji kiedy matka dziecka nie posiada zatrudnienia lub nie opłaca stosownych składek niezbędnych do uzyskania uprawnień macierzyńskich. Wydaje się, że taka sytuacja jest niezgodna z prawem unijnym, jeśli chodzi o dostęp do urlopu rodzicielskiego dla ojca, co potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Na gruncie prawa polskiego dokonano implementacji przepisów dyrektywy o urlopie rodzicielskim za pomocą nowelizacji przepisów o urlopie wychowawczym znajdujących się w kodeksie pracy. W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z przykładem nieprawidłowej implementacji dyrektywy o urlopie rodzicielskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dąbrowska-Kłosińska P., Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktaty z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 12.
2.Domańska M., Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w orzecznictwie TS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 6.
3.Godlewska-Bujok B., Uprawnienia związane z rodzicielstwem – nowa odsłona, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 9.
4.Kalisz A., Interpretacja prawa Unii Europejskiej, w: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Tom 1, red. A. Wróbel, Warszawa 2010.
5.Latos-Miłkowska M., Urlop rodzicielski, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 8.
6.Maniewska E., Autonomia uprawnień rodzicielskich ojców będących pracownikami – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 września 2013 r., C-5/12, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 4.
7.Serafin K., Prawo pracownika ojca do części urlopu macierzyńskiego w związku z podjęciem zatrudnienia przez nieubezpieczoną matkę dziecka – wątpliwości na tle stosowania art. 180 par. 17 k.p., „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2016, nr 6.
8.Serafin K., Urlop rodzicielski po nowelizacji kodeksu pracy, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2016, Vol. 23.
9.Szczerba-Zawada A., Ochrona rodzicielstwa w systemie Unii Europejskiej. Uwagi de lege lata, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2014, nr 1.
10.Wojtasik P., Konsekwencje braku implementacji dyrektywy w Polsce na przykładzie transgranicznej opieki medycznej, w: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom I. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Lublin 2014.