Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2018.23-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 3/2018 (23)
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa na podstawie rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego – głos w dyskusji

Autorzy: Kamila Kraszewska
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: odpowiedzialność Skarbu Państwa odszkodowanie postępowanie karne
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (113-128)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 47

Abstrakt

Artykuł traktuje o odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na podstawie rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego. Celem artykułu jest zabranie głosu w dyskusji nad jego problematyką i przedstawienie wybranych refleksji, dotyczących podstawowych zagadnień związanych z tym postępowaniem, dobranych przez wzgląd na ich znaczenie dla tej procedury.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cioch P., Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Warszawa 2007.
2.Czeszejko Z., Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 czerwca 1970 r., sygn. IV KZ 67/70, „Palestra” 1971, nr 3.
3.Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005.
4.Jasiński W., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, wykonanie środka zabezpieczającego oraz niezasadne stosowanie środków przymusu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 9.
5.Kala D., Kubińska M., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu procesowego – analiza trybu i zasad dochodzenia roszczeń (cz. I), „Przegląd Sądowy” 2016, nr 1.
6.Klubińska M., Kala D., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu procesowego – analiza trybu i zasad dochodzenia roszczeń (cz. II) „Przegląd Sądowy” 2016, nr 2.
7.Mik B., O potrzebie dodatkowego, szczególnego unormowania odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12.
8.Nita-Światłowska B., Podmiotowy i przedmiotowy zakres roszczenia odszkodowawczego wynikającego z art. 556 § 1 k.p.k., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 9.
9.Postanowienie SN z dnia 2 kwietnia 2004 r., sygn. V KO 19/2004, OSNK 2004, nr 668.
10.Stachowiak S., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 1.
11.Stefański R., Odpowiedzialność za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12.
12.Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II, red. D. Świecki, Warszawa 2015.
13.Tarnowska D., Ocena zmian w zakresie roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości (w tym pełnomocnika stron) według nowelizacji z 2013 r. (która zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2015 r.), w: Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, red. M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B. Bieńkowska, Warszawa 2015.
14.Woźny T., Charakter prawny postępowania o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 8.
15.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.
16.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.
17.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1904 ze zm.
18.Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 października 2012 r., sygn. II AKa 295/12, LEX nr 1238662.