Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.31-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2020 (31)
Application of Article 316 of the Polish Code of Civil Procedurę in the appeals against decisions of the President of the Office of Electronic Communications

Autorzy: Łukasz Dawid Dąbrowski
Słowa kluczowe: Office of Electronic Communications civil procedure Telecommunications Law court’s cognition
Rok wydania:2020
Liczba stron:17 (5-21)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 86

Abstrakt

In cases specified in Article 206 par. 2 of the Act on the Telecommunications Law, telecom- munications entrepreneurs have the right to appeal to the Court of Competition and Con- sumer Protection in Warszawa. All provisions of the Code of Civil Procedure, including Ar¬ticle 316 of the CCP, apply to the CCCP procedure. Article 316 of the CCP concerns one of the basic issues of civil procedure, i.e. basis for judgement. However, the application thereof in telecommunications cases provokes certain reflections which lead to the conclusion in compliance with which Article 316 of the CCP is applicable in telecommunications cases when the specificity of these cases is taken into account, especially the fact that the CCCP procedure is supervisory in nature and checks the regulatory activities of the President of the Office of Electronic Communications. The paper analyses judicial decisions of ordinary courts and the Supreme Court in telecommunications cases, as well as social security and energy regulation cases, which due to the major similarities of appeals against decisions is- sued by ZUS and the President of ERO, and appeals against decisions issued by the President of the OEC, may be per analogiam applied to telecommunication cases.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dąbrowski, Ł.D., Wpływ decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, in: Cała-Wacinkiewicz, E. (ed.), W jakiej Unii Europejskiej Polska - jaka Polska w Unii Europejskiej, Warszawa 2019.
2.Dąbrowski, Ł.D., Budowa wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych w Unii Europej-skiej - wybrane zagadnienia prawne, in: Barcik, J. and Półtorak, M. (eds.), Unia Euro-pejska w przededniu Brexitu, Warszawa 2018.
3.Dąbrowski, Ł.D., Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, in: Gruszczak, A. (ed.), Meandry współczesnego bezpie-czeństwa. Między regionalizacją a globalizacją, Kraków 2019.
4.Dąbrowski, Ł.D., Postępowanie rezerwacyjne a postępowanie przetargowe - specyfika go¬spodarowania częstotliwościami w prawie telekomunikacyjnym, in: Wójcicka, E. (ed.), Gwarancje praw jednostek w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyj- nym, Częstochowa 2020.
5.Dąbrowski, Ł.D., Wygaśnięcie decyzji Prezesa UKE zastępującej umowę stron w postępo¬waniu odwoławczym przed sądem cywilnym, “Palestra” 2018, No. 3.
6.Dąbrowski, Ł.D., Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, “Ius Novum” 2016, No. 4.
7.Dąbrowski, Ł.D., Odmowa wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro-nicznej w świetle art. 28 ustawy prawo telekomunikacyjne, “Ius Novum” 2016, No. 3.
8.Dąbrowski, Ł.D., Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym w sprawach z odwołań i skarg od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, in: Gil, D. (ed.), Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównaw¬czej, Lublin 2016.
9.Dąbrowski, Ł.D., Regulowanie rynku telekomunikacyjnego przez Prezesa UKE - wy¬brane zagadnienia prawne, in: Bielecki, L. et al. (eds.), Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, Lu¬blin 2017.
10.Dąbrowski, Ł.D., Cywilnoprawna kontrola decyzji administracyjnych Prezesa UKE na-kładających kary finansowe na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, in: Bieś-Sro- kosz, P. et al. (eds.), Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego, Częstochowa 2017.
11.Jakubecki, A. (ed.), Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Ko-deks postępowania cywilnego, LEX 2014.
12.Jakubecki, A., Komentarz do art. 316 Kodeksu postępowania cywilnego, in: Dolecki, H. and Wiśniewski, T. (eds.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Arty-kuły 1-366, LEX 2013.
13.Kledzik, P., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, in: Ba- bis, H. and Flaga-Gieruszyńska, K. (eds.), Rynek usług telekomunikacyjnych, War-szawa 2011.
14.Piątek, S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2013.
15.Płoski, J. and Pacler, W., Administracja łączności i postępowanie kontrolne, in: Rogalski, M. (ed.), Prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2011.
16.Siedlecko, W., Postępowanie cywilne, Warszawa 1972.
17.Śladkowska, E., Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2013.
18.Uliasz, M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008.