Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2020.30-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / 2/2020 (30)
Limitation of constitutional guarantees of cultural rights in a time of pandemic

Autorzy: Michał Beer
Słowa kluczowe: cultural rights right to participate in cultural life limitation of human rights pandemic COVID-19
Rok wydania:2020
Liczba stron:16 (5-20)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 50

Abstrakt

The presented paper of a contributory character is aimed at examining the extent to which the constitutional guarantees of cultural rights were limited in a time of pandemic. Fur- thermore, the paper aims to answer the question of whether the introduced limitations in cultural rights were compliant with the principle of proportionality, if they were adequate to the actual state of affairs and whether the implemented legal measures ensured the ef- fectiveness of law implementation. The legal sources analysed herein provide an answer to the question of whether the state has ensured alternative forms of enjoyment of products of culture and if it was obliged to do so. The paper focuses on a detailed analysis of the scope of the constitutional guarantees of cultural rights and the legal acts regulating the current state of the COVID-19 pandemic. Methods typical for legal sciences have been used herein, primarily the methodology of examining applicable laws. The legal norms analysed in the paper are included in the Constitution of the Republic of Poland, specific statutes and imple- menting regulations.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ECtHR, Cultural rights in the case-law of the European Court of Human Rights, Council of Europe/European Court of Human Rights, January 2011.
2.Drzewicki, K., Prawa człowieka, in: Przyborowska - Klimczak, A. and Pyć, D. (eds.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Warsza¬wa 2012.
3.Frankiewicz, A., Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w Rozdziale I Konstytucji RP, “Przegląd Prawa i Administracji” 2012, No. 88.
4.Gronowska, B. et al., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.
5.GUS, Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2019 roku, 08.06.2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka- -sport/kultura/dzialalnosc-centrow-kultury-domow-kultury-osrodkow-kultury- klubow-i-swietlic-w-2019-roku,9,3.html.
6.GUS, Kultura w 2018 roku, Warszawa, Kraków 2019, 30.09.2020, https://stat.gov.pl/ob- szary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2018-roku,2,16.html.
7.GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku, 21.10.2019, https://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo- -informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2019-roku,2,9.html.
8.Karpeles, E., Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza, Warszawa 2019.
9.Kosińska, A., Horyzontalne stosowanie praw kulturalnych, in: Młynarska-Sobaczewska, A. and Radziewicz, P. (eds.), Horyzontalne oddziaływanie konstytucji Rzeczypospoli-tej Polskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, War¬szawa 2015.
10.Kosińska, A., Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej, Lu¬blin 2018.
11.Kosińska, A., Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP - próba charakterystyki i kwalifikacji, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, No. 3.
12.Młynarska-Sobaczewska, A., Prawo do kultury, Warszawa 2018.
13.Sarnecki, P., Komentarz do art. 6 Konstytucji RP, in: Garlicki, L. and Zubik, M. (eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, Warszawa 2016, www.sip.lex.pl.
14.Tuleja, P., Komentarz do art. 5 Konstytucji, in: Tuleja, P. (ed.), Konstytucja Rzeczypospo-litej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, www.lex.sip.pl.
15.Wilk, J., Prawo do przemieszczania się w stanie epidemii - brak podstaw prawnych dla wprowadzania zakazu przemieszczania się, www.lex.sip.pl.
16.Wiśniewski, A., Klauzula limitacyjna, in: Balcerzak, M., and Sykuna, S. (eds.), Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010.