Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 13 (2016)

Year of publication: 2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Globalizacja a suwerenność państwa


(Globalization and sovereignty of the state)
7 (9-15) Alicja Domaradzka More
2.

Etnocentryzm w konsumpcji


(Ethnocentrism in consumption)
9 (17-25) Edyta Kowalczyk More
3.

Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa


(International migrations and global poverty)
11 (27-37) Agnieszka Piekutowska More
4.

Wybrane aspekty procesów globalizacji


(Chosen aspects of globalization processes)
14 (39-52) Jolanta Zieziula More
5.

Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013)


(The jobless character of economic growth in Poland and Polish regions (in 1995–2013))
14 (55-68) Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar More
6.

Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego


(Evolution of socioeconomic development indicators)
12 (69-80) Artur Zimny More
7.

Formy zatrudnienia stosowane na współczesnym rynku pracy w Polsce


(Forms of employment on the contemporary labour market – evolution, tendencies)
10 (81-90) Katarzyna Zioło-Gwadera More
8.

Aktywna polityka rynku pracy w warunkach niepełnej i asymetrycznej informacji


(Active labor market policies in conditions of incomplete and asymmetric information)
10 (91-100) Katarzyna Nagel More
9.

Wpływ turystyki na zrównoważenie rozwoju sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego


(The impact of tourism on the sustainable development of Sudeten border mountainous region)
11 (101-111) Natalia Konopinska More
10.

Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego


(European Union policy impact the size and structure of tourism demand)
10 (113-122) Aleksander Panasiuk More
11.

Rozważania dotyczące genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer


(The reflections on maxims laissez-faire, laissez-passer genesis)
9 (123-131) Renata Pęciak More
12.

Ryzyka wynikające z polityki gospodarczej Polski w latach 2011–2016 – perspektywa inwestora


(Risks arising from economic policy in Poland in 2011–2016. Investors perspective)
10 (133-142) Piotr Jan Mackiewicz More
13.

Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej


(Self-governing as a challenge for rationalization of cooperation between teritorial self government and local society in the financial, organizational and social fields)
13 (143-155) Bogdan Wankiewicz More
14.

Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy

10 (157-166) Anna Waligórska-Kotfas More
15.

Neuroekonomia a problemy etyczne


(Neuroeconomics and problem of ethical choices)
9 (169-177) Lucyna Drenda More
16.

Etyka w zawodzie doradcy finansowego


(Ethics in the profession of financial planner – global approach)
9 (179-187) Łukasz Maciej Mitek More
17.

Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie


(Can Creating Shared Value replace Corporate Social Responsibility? Introduction and comparison)
10 (189-198) Agata Nowakowska More