Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 13 (2016)
Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego
(Evolution of socioeconomic development indicators)

Authors: Artur Zimny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Keywords: HDI GDP development indicators measurement of development socioeconomic development
Year of publication:2016
Page range:12 (69-80)
Klasyfikacja JEL: O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Honest and reliable measurement of socioeconomic development is not an easy task because it requires carefulselection of suitable indicators. These indicators can be divided due to different criteria. One of them is the division dueto the level of aggregation of data. It allows to specify detailed indicators and synthetic indicators. The aim of this paperis to present the changes in the field of measurement of socioeconomic development based on traditional indicator i.e.GDP per capita and indicators based on national accounts. In addition, in the article were signaled challenges forthe measurement based on synthetic indicators that are used by the United Nations for international comparisons. Thestudy was completed detailing the specific indicators used by Eurostat and CSO.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antczak, R. (2012). Nowe ujęcie wskaźnika rozwoju społecznego HDI. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 117, 7–24.
2.Commission of the European Communities (2001). A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, COM(2001)264 final. Brussels.
3.Commission of the European Communities (2006). Renewed EU Sustainable Development Strategy. Brussels.
4.Commission of the European Communities (2009). GDP and beyond. Measuring progress in a changing world, COM(2009)433 final. Brussels.
5.Daly, H.E., Cobb Jr., J.B. (1989). For the Common Good. Redirecting the Economy toward Community, the Environmental and Sustainable Future. Boston: Beacon Press.
6.Eurostat (2016). Sustainable Development Indicators. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/socioeconomic-development.
7.GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach. (2015). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015. Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach.
8.Kasprzyk, L. (2003). Gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju ludzkości u progu XXI wieku. W: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
9.Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 5–26.
10.Kubiczek, A. (2014). Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38, 40–56.
11.Nordhaus, W., Tobin, J. (1972). Is Growth Obsolete? Economic Growth, 5, 1–80.
12.Nowak, E. (2004). Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza). Kielce–Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
13.Obrębalski, M. (2013). Dysproporcje rozwojowe krajów i regionów Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, 10, 40–52.
14.Sadowski, Z. (2005). Postęp społeczno-ekonomiczny i jego mierzenie. W: Z. Sadowski (red.), Transformacja i rozwój. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
15.Stiglitz, J.E., Sen, A.K., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris.
16.Strahl, D. (red.) (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
17.Szarfenberg, R. (2011). Rozwój społeczny, czyli detronizacja PKB. Pobrano z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/KrytykaPKB.pdf.
18.Śleszyński, J. (2007). Rola wskaźników realizacji trwałego rozwoju. W: A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
19.UNDP (2012). Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Warszawa: Biuro Projektowe UNDP w Polsce.
20.UNDP (2015). Human Development Report 2015. New York: United Nations Development Programe.
21.Włudyka, T., Smaga, M. (red.) (2012). Instytucje gospodarki rynkowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
22.Zolotas, X. (1981). Economic Growth and Declining Social Welfare. New York: New York University Press.