Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 13 (2016)
Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013)
(The jobless character of economic growth in Poland and Polish regions (in 1995–2013))

Authors: Wacław Jarmołowicz
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Instytut Finansów

Sławomir Kuźmar
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Keywords: jobless growth employment economic growth
Year of publication:2016
Page range:14 (55-68)
Klasyfikacja JEL: J01 J21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the paper is an attempt to explorethe theoretical essence of jobless growth phenomena as well as theempirical assessment of the level and dynamic of employment and economic growth in polish regions over the period1995–2013. In the above context the main theoretical background of jobless growth phenomena and the results of theearlier studies concerning the Polish labor market was identified and described. The results of conducted analysis indicatethat in some periods the jobless growth processes was present on the Polish labor market. The industry-mix analysisindicate that the one of the potential sources of such situation could be the overemployment in agriculture sector.Additionally empirical analysis indicate thatso called limit of jobless growth in case of Polish regions amounted to 3,1 %.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartosik, K. (2011). Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. Studia Ekonomiczne, 3 (LXX), 229–250.
2.Bhorat, H., Oosthuizen, M. (2006). Evolution of the Labour Market 1995–2002. W: H. Bhorat, R. Kanboor (red.), Poverty and Policy in Post-Apartheid South Africa (s. 143–200). Cape Town: Human Science Research Council.
3.Ciżkowicz, P., Rzońca, A. (2003). Uwagi do artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokarskiego pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993−2001. Ekonomista, 5, 675–699.
4.BDL (2016). Bank Danych Lokalnych GUS w Polsce. Pobrano z: http://stat.gov.pl/bdl.
5.GUS (2016). Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: www.stat.gov.pl.
6.ILO (2005). World Employment Report. Geneva: International Labour Office.
7.Islam, R. (2010). The Challenge of Jobless Growth in Developing Countries an Analysis with Cross-country Data. BIDS Occasional Paper Series No. 1. Bangladesh Institute of Development Studies.
8.Jamus-Hacura, M., Melich-Iwanek, K. (2013). Model segmentowy bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. Zarządzanie i Finanse, 4/3 (11), 155–165.
9.Kuźmar, S. (2016). Stan i determinanty efektywnego gospodarowania zasobami pracy w regionie (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 1995–2013). Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (maszynopis).
10.Kwiatkowski, E., Roszkowska, S., Tokarski, T. (2004). Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP. Ekonomista, 1, 39–68.
11.Kwiatkowski, E., Tokarski, T. (2004). Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska – tendencje i oczekiwania na przyszłość. W: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku (s. 79–90). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
12.Nickell, S.J. (1986). Dynamic Models of Labour Demand. W: O. Ashenfelter, R. Layard (red.), Handbook of Labor Economics: Volume 1 (Handbooksin Economics) (s. 473–522). North Holland.
13.Rogut, A. (2008). Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
14.Smith, S. (2003). Labour Economics. London: Routledge.
15.Socha, M., Sztanderska, U. (2000). Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.UNDP (1993). Human Development Report 1993. New York: United Nations Development Programe.
17.UDNP (1996). Human Development Report 1996: Economic Growth and Human Development. New York: United Nations Development Programe.