Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA JAKO CZYNNIK POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE
(ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA AS A FACTOR OF IMPROVING ACCESSIBILITY IN THE REGION)

Authors: Agata Pomykała
Keywords: transport agglomeration railway regional development
Year of publication:2019
Page range:10 (97-106)
Klasyfikacja JEL: O18 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The Office of the Marshal of the Lodzkie Voivodship, implementing the development assumptions provided in the strategic documents, prepared the project “Construction of the Łódź Agglomeration Railway System”. It was characterized by a complex and innovative approach to the railway service, covering both organizational and technical issues, marketing and in the subject of social communication. Since the launch of the first ŁKA service, more than 4 years have passed confirming the legitimacy of the measures taken: new routes have been opened, the number of passengers has increased, travel comfort is highly valued, the accessibility of the region’s capital has improved. The article presents the conditions for the creation of the project, its history and analysed technical and organizational aspects of the Company’s operations. The results of the assessment of passengers using the transport service in the period 2014–2018 are subject of analysis. The aim of the article is an analyse changes in the internal accessibility of the Lodz region.
Download file

Article file

Bibliography

1.Christaller, W. (1933). Central places in southern Germany. Jena.
2.Churski, P. (2012). Polityka regionalna w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 19, 14–54.
3.Pobrane z: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/14369.
4.Giedryś, A., Raczyńska-Buława, E. (2015). Perspektywy rozwoju Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Technika Transportu
5.Szynowego, 5, 14–18.
6.Grabowska, K. (2014). O projekcie. Pobrane z: http://lka.lodzkie.pl/projekt (20.09.2018).
7.Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Śleszyński, P., Goliszek, S., Pomianowski, W., Kowalczyk, K. (2018). Ewaluacja
8.i monitoring zmian dostępności transportowej w Polsce z wykorzystaniem wskaźnika WMDT. Warszawa: Ministerstwo
9.Inwestycji i Rozwoju.
10.Lösch, A. (1961). Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Pawlak, M. (2016). Prezentacja RPO WŁ na lata 2014–2020. Pobrane z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
12.s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_s8HGg-_dAhVQZlAKHVh1Bwo4ChAWMAV6BAg-
13.FEAI&url=http%3A%2F%2Flarr.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FRPO-W%25C5%2581-Na-Lata-
14.2014-2020-UM.pptx&usg=AOvVaw3cJboKxiM.
15.Raczyński, J., Giedryś, A., Wesołowski, J. (2012). Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Technika Transportu Szynowego, 10, 14–22.
16.Raczyński, J., Pomykała, A., Bużałek, T. (2018a). Analiza możliwości optymalizacji połączeń kolejowych płd.-zach. części woj.
17.łódzkiego z Łodzią (No. 8397/34). Warszawa.
18.Raczyński, J., Pomykała, A., Bużałek, T. (2018b). Analiza powiązań gospodarczych i transportowych Łodzi i Kielc w kontekscie
19.węzłów TEN-T (No. 8396/34). Warszawa.
20.SITK (2008a). Finansowanie i organizacja przewozów regionalnych w województwie łódzkim. Łódź.
21.SITK (2008b). Strategia rozwoju transportu pasażerskiego w regionie łódzkim. Łódź.
22.Skalski, S. (2012). Zespoły Flirt dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. tts Technika Transportu Szynowego, 10, 23–26.
23.Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo
24.C.H. Beck.
25.Śleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, 86 (2), 171–215.
26.Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LII/1502/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na
27.utworzenie przez województwo łódzkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”
28.oraz uchwała Sejmiku Województwa.