Search

Result: Found records: 119 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Angiotensin Converting Enzyme Gene I/D Polymorphism in Polish Rowers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
2. Genetic research in modern sport
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
3. Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
4. Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
5. Kariera polityczna w kontekście różnych kryteriów przywództwa we władzach miejskich
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
6. Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Go to
7. Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
8. Korzyści i bariery współpracy podmiotów lokalnych na przykładzie banków i samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
9. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
10. Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
11. RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
12. UELASTYCZNIANIE CZASU PRACY A GOSPODAROWANIE POTENCJAŁEM PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
13. Kluczowe czynniki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przez MSP z Wielkopolski. Wybrane wyniki badań empirycznych
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
14. Long-distance Running and its Effects on Cardiorespiratory Adaptation and Physiological Strain in Marathon Runners
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
15. Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
16. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
17. Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
18. TRUDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASPOKAJANIU POTRZEB I ZMIANA STRATEGII RADZENIA SOBIE Z NIMI NA PRZESTRZENI LAT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
19. Zmiany zachowań turystycznych Polaków w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych – wybrane aspekty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
20. Aktivitätsmodelle der deutschen Frauenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in gesellschaftlicher und publizistischer Tätigkeit von Paulina Kuczalska-Reinschmit
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
21. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
22. KONSUMENT NA RYNKU TURYSTYCZNYM XXI WIEKU - WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
23. Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
24. Kazimierz Rzepecki – idealista i mąż nieidealny Izabeli Moszczeńskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
25. Warszawa jako obszar recepcji turystyki Jidysz-kulturowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
26. Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
27. Publiczna oferta akcji – perspektywa ładu korporacyjnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
28. Mapa wartości gruntów – studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
29. Aspekt agroturystyki w rozwoju lokalnym
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
30. Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
31. Effect of Long-Term Green Tea Extract Supplementation on Peripheral Blood Leukocytes in CrossFit-Trained and Untrained Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
32. Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
33. Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
34. Bonuses to Board Members of State-owned Companies
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
35. Promocja szlaków kulinarnych w Polsce w świetle badań ankietowych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
36. Polityka turystyczna województwa lubelskiego realizowana przez Urząd Marszałkowski
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
37. Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
38. Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
39. Metody oceny jakości i analiz zebranych danych w procesie obsługi klienta na przykładzie wybranych organizacji komunikacji miejskiej - wyniki badań 2016 r.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
40. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
41. Jakość zasobów ludzkich a wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji w HR
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
42. Standaryzacja i efektywność procesów personalnych (na przykładzie diagnozy treści pracy metodą TBS-K)
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
43. Zastosowanie narzędzi lean w administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
44. Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
45. Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
46. Strona tytułowa
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
47. Spis treści
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
48. Strona redakcyjna
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
49. Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
50. INFORMACJONIZM
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
51. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
52. SIECIOWOŚĆ JAKO CECHA NOWEJ GOSPODARKI
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
53. INSPIROWANA I SPONTANICZNA EDUKACJA KONEKTYWNA W INTERNETOWYM ŚRODOWISKU UCZENIA SIĘ
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
54. Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółkach górniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
55. Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
56. Wykorzystanie normy ISO 10015 w doskonaleniu kompetencji personelu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
57. Kierunki zmian struktury obrotów na rynku giełdowym w Warszawie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
58. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part I, Mechanism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
59. Lvovské emancipantky ve srovnání s českým ženským hnutím na sklonku 19. století. Na příkladu časopisu „Ster“ („Kormidlo“), za redakce Pauliny Kuczalské-Reinschmit (1895–1897)
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
60. Ludwik Krzywicki i kobiety
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Go to
61. W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych: mapowanie pola badawczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
62. Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych. problem eliminacji barier prawnych oraz organizacyjnych współpracy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
63. Polish Suffragettes and the European Women’s Movement at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Paulina Kuczalska-Reinschmit’s Social Activism and Journalism
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
64. PREFERENCJE POLSKICH KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE ZAKUPÓW INTERNETOWYCH ODZIEŻY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
65. Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
66. Analiza i ocena wpływu wzrostu kwoty wolnej od podatku na kondycję finansową organizacji ze statusem pożytku publicznego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
67. Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
68. Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
69. Advergaming jako innowacyjna forma reklamowa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
70. Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
71. Authority–citizen relation in the aspect of the development of e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
72. A meta-analysis of genetic and environmental factors impacting on obesity
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
73. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
74. Prevalence, attitudes and motivations concerning dietary supplements in sport intake among medical students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
75. ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA JAKO CZYNNIK POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
76. Recent developments on the extreme right scene in Germany and the concept of waves of political extremism
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
77. Factors determining the efficiency and effectiveness of public e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
78. Citizens’ readiness to use e-administration in communes of West-Pomeranian voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
79. Sustainable tourism in the activities of city authorities. Poland – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
80. Inkunabuły dawnej biblioteki gimnazjalnej w Szczecinie − próba odtworzenia zasobu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
81. Collective or individual biography? A communist in “Regained Lands” just after the WW2
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
82. Jan Buk and the Western and Northern Polish Lands. Contribution to the Development of Sorbian-Polish Contacts
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
83. Marian Jurczyk in the so-called “trial of eleven” (1981–1984)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
84. Greek Catholic Church and its Clergy in the Western and Northern Territories of Poland Between 1947 and 1957 – аn Outline of a Collective Portrait
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
85. Jan Lembas (1914–2000). Chairman of the Presidium of the Voivodship National Council in Zielona Góra (1956–1973) and the Voivode of Zielona Góra (1973–1980)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
86. Winnie-the-Pooh jako obcy polskiej literatury
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Go to
87. Piotr Zaremba (1910–1993). Biography to be unveiled
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
88. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
89. Spis treści
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
90. EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
91. Biblijna teologia góry jako miejsca spotkania z Bogiem
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
92. Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
93. Jak niemiecki Marienkirche stał się polską Katedrą Wniebowzięcia NMP w świetle akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
94. Kontakty Niemców, Kaszubów i Krajniaków z województwa koszalińskiego z Republiką Federalną Niemiec w latach 1958-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
95. Kto spalił Słupsk w marcu 1945 roku? Przypadek pomorskiego miasta zajmowanego przez Armię Czerwoną
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
96. Ograniczenia w fotografowaniu w strefie nadgranicznej Środkowego Nadodrza w latach 1945-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
97. Procesy o czary na pograniczu północno-zachodniej Wielkopolski i Nowej Marchii w czasach wczesnonowożytnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
98. Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
99. Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
100. Komunikacja jako narzędzie kształtowania relacji z dostawcami w systemie zarządzania środowiskowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
Page