Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2018 (92)

Year of publication: 2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Czy istnieje nadpłynność? Analiza związku między płynnością a rentownością


(Is excess liquidity real? The analysis of relationship between liquidity and profitability)
11 (11-21) Adam Adamczyk, Piotr Waśniewski More
2.

Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016


(FINANCING STRUCTURE VERSUS THE SIZE OF THE COMPANIES OF THE MANUFACTURING SECTOR IN POLAND IN THE YEARS 2011-2016)
13 (23-35) Jacek Barburski More
3.

Wpływ różnic w formułach obliczeniowych ROE na ocenę rentowności przedsiębiorstw


(The impact of differences in ROE ratio calculation formulas on the assessment of enterprises' profitability)
8 (37-44) Bartłomiej Cegłowski More
4.

Aktywa ogółem a zarządzanie zasobami ludzkimi w spółdzielniach mleczarskich


(Total assets and human resources management in dairy cooperatives)
11 (45-55) Marzena Ganc More
5.

Poziom funduszy własnych a kondycja finansowa


(Own Fund versus financial efficiency in dairy cooperatives)
13 (57-69) Marzena Ganc, Mirosław Wasilewski More
6.

Nieortodoksyjne podejścia w badaniach nad oddziaływaniem interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym


(The Occurrence of Non-Orthodox Approaches in Research on the Impact of Financial Intervention in the Agricultural Sector)
12 (71-82) Grzegorz Konat, Michał Soliwoda More
7.

Próba oceny efektywności banków komercyjnych z uwzględnie-niem dynamiki ich rentowności


(AN ATTEMPT TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF COMMERCIAL BANKS AGAINST THE DYNAMICS OF THEIR PROFITABILITY)
12 (83-94) Adam Kopiński, Dariusz Porębski More
8.

Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu


(Multinational capital groups tax avoidance and corporate social responsibility)
9 (95-103) Danuta Kozłowska-Makóś More
9.

Wiarygodność ujawnianych informacji jako podstawa właściwej komunikacji z interesariuszami


(RELIABILITY OF THE DISCLOSED INFORMATION AS A BASIS FOR PROPER COMMU-NICATION WITH STAKEHOLDERS)
9 (105-113) Iwona Matuszyk More
10.

Determinanty struktury kapitału według wybranych działów klasyfikacji NAICS – ujęcie modelowe dla spółek kapitałowych


(Determinants of the capital structure according to NAICS classification - a model approach for listed companies)
10 (115-124) Magdalena Mądra-Sawicka More
11.

Zróżnicowanie struktury kapitału oraz jej determinant w spółkach kapitałowych według wybranych działów klasyfikacji NAICS


(Diversification of the capital structure and its determinants among listed companies divided according to NAICS classification)
11 (125-135) Magdalena Mądra-Sawicka, Aneta Kalisiak More
12.

Quo Vadis? – innowacyjne i alternatywne źródła finansowania


(Quo Vadis? – innovative and alternative sources of financing)
11 (137-147) Anna Motylska - Kuźma More
13.

Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce


(USING FACTORING AS A FINANCING SOURCE FOR ENTERPRISES IN POLAND)
12 (149-160) Mieczysław Puławski More
14.

Możliwości zastosowania złożonych struktur prognozujących w systemach eksperckich wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstw


(The possibilities of using complex forecasting structures in expert systems for early warning of crisis situations in an enterprise)
14 (161-174) Leonard Rozenberg More
15.

Analiza ryzyka w procesie zarządzania projektem budowlanym


(Risk analysis in the construction project management process)
10 (175-184) Agnieszka Siewiera More
16.

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa


(Ratio analysis as a tool used to assess the financial situation of enterprises)
10 (185-194) Małgorzata Wilczyńska More
17.

Fuzje i przejęcia - aspekty teoretyczne


(Mergers and acquisitions - theoretical aspects)
11 (197-207) Eric Ambukita More
18.

Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych


(THE BUSINESS MODEL IN INTEGRATED REPORTS OF POLISH LISTED COMPANIES)
14 (209-222) Bogusława Bek-Gaik, Aleksandra Rapacz More
19.

Finansowanie nieodsetkowe polskich przedsiębiorstw – analiza sektorowa


(NON-INTEREST BEARING FINANCING OF POLISH FIRMS – INDUSTRY ANALYSIS)
12 (223-234) Tomasz Berent More
20.

Efektywność wybranych funduszy inwestycyjnych


(RATES OF RETURN AND MANAGEMENT FEES - COMPARATIVE ANALYSIS OF INVESTMENT FUNDS)
8 (235-242) Justyna Bogołębska More
21.

Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej


(Investors` reaction to dividend announcement and stock market phases)
11 (243-253) Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak More
22.

Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie?


(Earnings management in companies listed on Warsaw Stock Exchange. Do institutional investors’ characteristics matter?)
13 (255-267) Michał Kałdoński, Tomasz Jewartowski More
23.

Anomalie rynkowe na polskim rynku kapitałowym w ujęciu empirycznym


(Market anomalies on the equity market in Poland – the survey of empirical studies)
11 (269-279) Joanna Lizińska More
24.

Kryptowaluty a problematyka stabilności finansowej


(Cryptocurrencies and the issues of financial and economic stability)
9 (281-289) Elżbieta Mirecka More
25.

Konsekwencje Wygładzania zysków dla kształtowania się wartości spółek na GPW


(Consequences of earnings smoothing for formation of companies values in the Warsaw Stock Exchange)
9 (291-299) Jacek Mizerka More
26.

Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera


(Pricing parabola options using Fourier transform)
12 (301-312) Arkadiusz Orzechowski More
27.

Zróżnicowanie determinant wypłaty dywidendy przez przemysłowe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2017


(Diversification of the determinants of dividend payout by industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2001-2017)
12 (313-324) Aleksandra Pieloch-Babiarz More
28.

Effect Momentum Evidence from Advance Emerging Market

10 (325-334) Błażej Podgórski More
29.

Innowacje a zysk ekonomiczny: analiza sektora HORECA na GPW w Warszawie


(Innovation and economic profit: the case of HORECA companies listed on Warsaw Stock Exchange)
12 (335-346) Dawid Szutowski, Grzegorz Mikołajewicz More
30.

Rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce


(THE MARKET OF EMOTIONAL INVESTMENTS IN POLAND)
12 (347-358) Joanna Wieprow More
31.

Strategia korporacyjna: łącznik optyki zarządu, zasobów i pozostałych interesariuszy


(Corporate strategy: management, resources and other stakeholders optics connector)
11 (361-371) Jacek Nowak More
32.

Strategic Change in a Firm: Multifarious aspects

7 (373-379) Jacek Nowak More
33.

Koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych – badania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


(Cost of equity capital in family firms - research on companies listed on Warsaw Stock Exchange)
13 (381-393) Jarosław Nowicki More
34.

W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków


(In the quest for a new paradigm of safety of banks)
12 (397-408) Grażyna Ancyparowicz More
35.

WPŁYW NOWYCH MODELI KAPITALIZACJI NA OCENĘ ZDOLNOŚCI SPŁATY KREDYTU BANKOWEGO I ZWIĄZANEGO Z NIM RYZYKA KREDYTOWEGO


(INFLUENCE OF NEW CAPITALIZATION MODELS ON THE ASSESSMENT OF BANKING CREDIT CAPABILITY AND CREDIT RISK AS WELL AS ASSOCIATED WITH ITS CREDIT RISK)
10 (409-418) Anna Feruś More
36.

Raporty zintegrowane w praktyce polskich banków wchodzących w skład indeksu WIG30


(Integrated reporting in the practice of Polish banks included in the WIG30 index)
12 (419-430) Alicja Smuła More
37.

Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1)


(Extra reporting obligation for municipal taxes (part 1))
9 (433-441) Aurelia Bajerska, Mateusz Czerwiński More
38.

Relacja pacjent - płatnik - lekarz


(Patient relation - payer - doctor)
13 (443-455) Piotr Bromber More
39.

Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments

9 (457-465) Małgorzata Dworakowska More
40.

Cechy homo oeconomicus


(FEATURES OF HOMO OECONOMICUS)
10 (467-476) Monika Różycka, Ireneusz Miciuła More
41.

Federalizm fiskalny – wady i zalety


(FISCAL FEDERALISM – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES)
8 (477-484) Barbara Wieliczko More