Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2017.2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017
Królestwo Boże wewnątrz nas czy pośród nas?

Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (127-144)
Słowa kluczowe: Biblia królestwo Boże wewnątrz pośród tradycja Ojcowie Kościoła Tertulian Jan Kasjan Ewangelia Tomasza Septuaginta
Autorzy: Bartosz Lisiecki
Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na egzegezie Łk 17,21 – na fragmencie mówiącym o królestwie Bożym obecnym w nas lub pośród nas? W kolejnych punktach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak należy rozumieć grecki termin ἐντὸς. Autor odwołuje się do świadectw biblijnych, literatury patrystycznej oraz polskiej tradycji translatorskiej Biblii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apokryfy Nowego Testamentu: Ewangelie apokryfi czne. Fragmenty, narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, red. M. Starowieyjski, Kraków 2003.
2.Biblia Novum Testamentum, 1593, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=46959&from=&dirids=1 (dostęp: 27.01.2017).
3.Biblia swięta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, wlasnie z Zydowskiego,Greckiego, y Łaćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wylożone[tzw. Biblia brzeska] Księgi Nowego Testamentu, 1563, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=2746&from=&dirids=1&ver_id =&lp= 2&QI= (dostęp:27.01.2017)
4.Biblia Swięta: to jest, Ksiegi Pisma swietego starego y Nowego Przymierza z Zydowskiego y Greckiego Ięzyka na Polski pilnie y wiernie przetłumacżone, a teraz podług Gdańskiego Exemplarza przedrukowane, 1660 https://books.google.pl/books?id=K1JJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl& source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (dostęp: 27.01.2017).
5.Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentv: wedłvg łacinskiego przekładu starego,w kościele powszechnym przyietego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone,z dokładaniem textv zydowskiego y greckiego y z wykładem katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary swiętey powszechney przeciw kacerztwom tych czasów należących; przez D. Iakvba Wvyka z Wągrowca, theologa Societatis Iesu; The Holy Bible of Jakub Wujek, S.J., translation from the Vulgate, 1599, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=9662&from=&dirids=1 (dostęp: 27.01.2017).
6.Biblia to iest Xięgi Starego y Nowego Zakonu na polski ięzyk z pilnością według łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powszechnego przyięty, nowo wyłożona, 1561, https://polona.pl/item/11633395/0/ (dostęp: 27.01.2017).
7.Biblia to jest Pismo Świętego Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 2008.
8.Biblia Warszawsko-Praska, http://www.biblia.info.pl/biblia.php (dostęp: 27.01.2017).
9.Biblia. To iest, kśięgi starego y nowego przymierza, z nowu z ięzyka Ebreyskiego, Grecskiego y Łaćińskiego, na Polski przełożone, 1572, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=120458&dirids=1 (dostęp: 27.01.2017).
10.Chrupcała L.D., Królestwo Boże w trynitarnej wizji Łukasza, Kraków 2000.
11.Ewangelia Tomasza, w: Apokryfy Nowego Testamentu: Ewangelie apokryfi czne. Fragmenty, narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, red. M. Starowieyjski, Kraków 2003, s. 184–185.
12.Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału. Komentarz, tłum. F. Gryglewicz, Poznań 2007.
13.Goodacre M., Thomas and the Gospels: The Case for Thomas’s Familiarity with the Sy noptics, Grand Rapids 2012.
14.Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami, tłum. A. Nocoń, t. 1, Kraków 2002.
15.Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Rozdziały 12–24, Częstochowa 2012.
16.Nowy Testament [...] [tłum. Szymon Budny], 1589, https://polona.pl/item/7687057/0/(dostęp: 27.01.2017).
17.Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 1606, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=1466&from=globalsearch&dirids=1 (dostęp: 27.01.2017).
18.Nowy Testament znowu przełożony, a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony, y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski, ktore każdey iak miarz odmiany przycżyny ukazuią, 1574, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=120603&from=&dirids=1&ver_id=2425791&lp=1&QI= (dostęp: 27.01.2017).
19.Pagels E., Wstęp, w: Ewangelie gnostyckie, tłum. I. Szuwalska, Wrocław 2007.
20.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2013.
21.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Biblia Tysiąclecia, wyd. 4, Poznań 1984.
22.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. M. Peter, M. Wolniewicz, Poznań 2007.
23.Pismo Świętego w Przekładzie Nowego Świata. Przetłumaczono z New World Translation of the Holy Scriptures, New York 2006.
24.Platon, Timajos, w: tenże, Dialogi, t. 2, tłum. W. Witwicki, Kęty 2005, s. 695–696.
25.Popowski R., Wojciechowski M., Grecko-polski Nowy Testament: wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu, Warszawa 2014.
26.Ramelli I., Luke 17:21: ‘The Kingdom of God is Inside You’ The Ancient Syriac Versions in Support of the Correct Translation, „Hugoye: Journal of Syriac Studies” 12 (2009), s. 266, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?-doi=10.1.1.553.4678&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 27.01.2017).
27.Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 2, Warszawa 1960.
28.Stern D.H., Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, tłum. A. Czwojdrak, Warszawa 2004.
29.Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, tłum. A. Czwojdrak, Warszawa 2012.
30.Tertulian, Przeciw Marcjonowi, tłum. S. Ryznar, Warszawa 1994.
31.The Septuagint Version of the Old Testament, tłum. L.C.L. Brenton, London 1870, http://www.ccel.org/ccel/brenton/lxx/Page_1066.html (dostęp: 29.10,2017)