Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Colloquia Theologica Ottoniana” zostało powołane do życia w związku z procesem tworzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dniem 1 lipca 2001 r. w miejsce „Szczecińskich Studiów Kościelnych” (1991-2000). Do chwili powołania nowego Wydziału szczecińskiej „Alma Mater” – 9 sierpnia 2003 r. (umowa pomiędzy Kościołem a państwem została podpisana 9 stycznia 2004 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu) – niniejsze czasopismo ukazywało się w ramach Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie (afiliowanego do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a następnie już w ramach nowej jednostki naukowej.

Tytuł „Colloquia Theologica Ottoniana” jest zaproszeniem do rozmowy (łac. colloquium = rozmowa) o Bogu i o naszych do Niego odniesieniach. Taką rozmowę na ziemiach Pomorza Zachodniego zaczął w XII wieku św. Otton z Bambergu, dlatego został on patronem tegoż pisma naukowego.

Pierwszym jego redaktorem naukowym był ks. dr Piotr Briks (od 2005 r. – dr hab. prof. US), a od 2008 r. jest nim ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.

Pierwsze trzy numery „Colloquia Theologica Ottoniana” ukazały się jako rocznik, od 2004 r. ukazują się jako półrocznik. Na zawartość czasopisma składają się artykuły naukowe z zakresu szeroko rozumianej teologii i z dziedzin pokrewnych, np. filozofii chrześcijańskiej, psychologii, socjologii, pedagogiki, jak również innych związanych z teologią lub z życiem Kościoła. W jego ramach znajdują się także polemiki czy też recenzje, komunikaty i sprawozdania z wydarzeń życia naukowego.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych (cz. B) kwartalnik posiada 7 pkt.

Czasopismo indeksowane jest w bazach:

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
- Index Copernicus
- BazHum