Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2020.29-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29
Routineausdrücke in deutschen Gesetzestexten – Versuch einer Klassifizierung
(Wyrażenia rutynowe w niemieckich tekstach ustaw – próba klasyfikacji)

Autorzy: Małgorzata Płomińska ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: język prawa teksty prawa formuliczność wyrażenia rutynowe
Rok wydania:2020
Liczba stron:15 (239-253)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 392

Abstrakt

W lingwistyce języków/tekstów specjalistycznych za jedną z cech języka/tekstów prawa uchodzi ich formuliczność, którą należy uznać za szczególnie wyróżniającą, a nawet konstytutywną cechę tekstów prawa. Dla wielu gatunków tekstów używanych w prawnej/prawniczej komunikacji fachowej charakterystyczna jest bowiem nie tylko standaryzacja kompozycyjna, ale przede wszystkim formuliczność na płaszczyźnie wyrażeniowej, której głównym eksponentem są powtarzające się w egzemplarzach danego gatunku tekstu wzorcowe wyrażenia rutynowe. Ze względu na ich gatunkową determinację należy je badać i opisywać tylko w odniesieniu do konkretnego gatunku/wariantu gatunku tekstu. Celem artykułu jest próba typologii wyrażeń rutynowych występujących w niemieckich tekstach ustaw pierwotnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burger, Harald. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt, 2015.
2.Coulmas, Florian. Routine im Gespräch. Zur pragmatischen Fundierung der Idiomatik. Wiesbaden: Athenaion, 1981.
3.Feilke, Helmut. „Was sind Textroutinen? – Zur Theorie und Methodik des Forschungsfeldes“. In: Schreib- und Textroutinen. Theorie, Erwerb und didaktisch-mediale Modellierung, hrsg. v. Helmut Feilke, Kathrin Lehnen, 1–31, Frankfurt am Main, Berlin, Bern: Peter Lang, 2012.
4.Gläser, Rosemarie. Fachtextsorten im Englischen. Tübingen: Gunter Narr, 1990.
5.Heinemann, Wolfgang, Dieter Viehweger. Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Max Niemeyer, 1991.
6.Heinemann, Margot. „Probleme mit der Textproduktion“. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 3 (2014): 303–312.
7.Hoffmann, Ludger. „Fachtextsorten in Institutionensprachen I: das Gesetz“. In: Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, hrsg. v. Hoffmann Lothar, Hartwig Kalverkämper, Herbert Ernst Wiegand, 522–529. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1998.
8.Kjær, Anne Lise. Normbetingede ordforbindelser i tysk juridisk sprog. København: Copenhagen Business School Press, 1990.
9.Kühtz, Stefan. Phraseologie und Formulierungsmuster in medizinischen Texten. Tübingen: Gunter Narr, 2007.
10.Lipczuk, Ryszard. „O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy“. Zugriff 10.04.2016. http://germ.univ.szczecin.pl/~lipczuk/Art.BA.html.
11.Lüger, Heinz-Helmut. „Pragmatische Phraseme – Routineformeln“. In: Phraseologie. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung, hrsg. v. Harald Burger, Dmitrij Dobrovol’skij, Peter Kühn, Neal Norrick, 444–458. Berlin, New York: Walter de Gruyter: 2007.
12.Lüger, Heinz-Helmut. „Textroutinen und politische Rede“. In: Kommunikative Routinen. Formen, Formeln, Forschungsberichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Irma Hyvärinen, hrsg. v. Leena Kolehmainen, Hartmut E. H. Lenk, Liisa Tiitula, 183–197. Frankfurt am Main, Berlin, Bern: Peter Lang, 2014.
13.Maaßen, Hans-Georg. „Gesetzesinitiativen der Bundesregierung“. In: Gesetzgebung. Rechtsetzung durch Parlamente und Verwaltungen sowie ihre gerichtliche Kontrolle, hrsg. v. Winfried Kluth, Günter Krings, 191–227. Heidelberg: F. C. Müller, 2015.
14.Malinowski, Andrzej. Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa: LexisNexis, 2006.
15.Malinowski, Andrzej. Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane zagadnienia logiczno-językowe. Warszawa: LexisNexis, 2008.
16.Schneider, Hans. Gesetzgebung. Ein Lehr- und Handbuch. Heidelberg: C. F. Müller, 2002.
17.Stein, Stephan. „Formelhaftigkeit und Routinen in mündlicher Kommunikation“. In: Wortverbindungen mehr oder weniger fest, hrsg. v. Kathrin Steyer, 263–288. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2004.
18.Stein, Stephan. „Vorgeformtheit aus text(sorten)linguistischer Perspektive“. In: Formelhafte Sprache in Text und Diskurs, hrsg. v. Sören Stumpf, Natalia Filatkina, 15–47. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2018.
19.Woźniak, Joanna. „Pragmatische Phraseologismen in ausgewählten Rechtstexten – ein Systematisierungsversuch“. Lingwistyka Stosowana 22 (2017): 149–162.