Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X     DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Dla Autorek i Autorów

Formy publikacji i objętość:

 • artykuły naukowe (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, glottodydaktyka) – 12-15 stron
 • artykuły recenzyjne – 10-12 stron 
 • sprawozdania lub omówienia książek – maks. 4 strony
 • język publikacji: niemiecki (sprawozdania ewentualnie także w języku polskim)

Przesyłanie artykułów:

 • poprzez menu "Zaproponuj artykuł"
 • artykuł jako załącznik przygotowany w programie Microsoft Office Word
 • ta sama wersja artykułu jako PDF (do ewentualnej weryfikacji w trakcie przygotowania artykułu do druku)
 • rysunki, tabele itd. umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie PDF (ewentualnie Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point)
 • zdjęcia umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie PDF (ewentualnie JPG, TIF), 300 dpii
 • uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem Autora

Zasady redagowania tekstów:

Prosimy o rezygnację z własnego formatowania tekstu i przestrzeganie następujących zasad:

 • marginesy: normalne (2,5 cm z każdej strony)
 • czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5
 • tekst wyjustowany
 • oznaczanie akapitów: wcięcie 1 cm (bez odstępów po akapitach)
 • numerowane strony
 • wyłączona opcja dzielenia wyrazów
 • proszę nie stosować w tekście WERSALIKÓW i kapitalików
 • stosowanie przypisów i bibliografia (styl CHICAGO) - prosimy o przestrzeganie dokładnych wskazówek podanych poniżej w załączniku RICHTLINIEN ZUR MANUSKRIPTGESTALTUNG
 • Abstrakt: na początku artykułu w języku niemieckim, angielskim i polskim (każdorazowo max. 1000 znaków). Proszę przetłumaczyć także tytuł artykułu na język angielski i polski!
 • słowa kluczowe: po 3-4 w języku niemieckim, angielskim i polskim umieszczone pod abstraktami 
 • informacje o Autorce/Autorze: należy dołączyć krótki biogram w języku niemieckim (max. 500 znaków). Pod biogramem proszę podać adres mailowy i pocztowy.

Termin dostarczania artykułów: każdego roku do 10 stycznia

Po przyjęciu artykułu do druku Autorki i Autorów prosimy o podpisanie załączonego poniżej oświadczenia GHOSTWRITING i przesłanie go na adres:

Colloquia Germanica Stetinensia - Redakcja

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Filologii Germańskiej  

Al. Piastów 40 b, bud. 5, pok. 103

71-065 Szczecin

 

Zasady obowiązujące Autorki i Autorów

Oryginalność i plagiat: Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli wykorzystali pracę i/lub słowa innych, muszą być one oznaczone jako cytat lub parafraza, a źródło ich pochodzenia musi być wykazane w przypisie i w bibliografii. Plagiat i dane oszukańcze są niedopuszczalne.

Wykazywanie źródeł: Zawsze należy podawać źródła prac wykorzystanych w artykule, zarówno prac cytowanych bezpośrednio, jak i parafrazowanych. Wykorzystane źródła należy także wykazać w spisie literatury.

Publikacja wielokrotna lub równoległa: Autorzy nie powinni zasadniczo publikować tego samego manuskryptu w więcej niż jednym czasopiśmie. Przesyłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie w zakresie publikowania i jest niedopuszczalne. W wyjątkowych przypadkach – o ile jest to uzasadnione np. dostępnością do już opublikowanego artykułu lub innym językiem, w którym został opublikowany – możliwe jest jego opublikowanie pod warunkiem uzyskania zgody od redakcji czasopisma (wydawcy), które wcześniej opublikowało ten artykuł oraz zamieszczenia na początku artykułu stosownej informacji.

Błędy w opublikowanych pracach: Przed opublikowaniem artykułu podlega on wielokrotnej weryfikacji: najpierw przez właściwego redaktora, następnie przez dwóch anonimowych recenzentów, przez lektora językowego oraz redaktora wydawniczego. Autor winien zapoznać się z wszelkimi uwagami i propozycją korekty językowej i uwzględnić je w swoim artykule. Po składzie wydawniczym i tuż przed publikacją artykułu autor ma jeszcze możliwość dokonania stosownej korekty na tzw. „szczotce”. Jeżeli autor odkryje błędy lub niedokładności w swoim artykule, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienie redakcji. Jeżeli autor bez odpowiedniego uzasadnienia nie uwzględni proponowanych korekt, jego artykuł może zostać ostatecznie odrzucony.

Przed przyjęciem artykułu do druku autorzy są zobowiązani do wypełnienia i podpisania oświadczenia „Ghostwriting“, dostępnego na stronach Internetowych czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Dla autorów”, i przesłania go do redakcji. W oświadczeniu tym deklarują, że

 • prezentują rezultaty swojej własnej naukowej pracy
 • złożony do druku artykuł jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich (osób fizycznych i prawnych), nie został także – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach
 • autor uwzględnił w artykule uwagi recenzentów, a jeśli z niektórymi z nich się nie zgadza, powinien uzasadnić swoją decyzję, która podlega ostatecznej weryfikacji przez redakcję.