Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X     DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Dla Autorek i Autorów

Formy publikacji i objętość:

 • artykuły naukowe (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, glottodydaktyka) – 12-15 stron
 • artykuły recenzyjne – 10-12 stron 
 • sprawozdania lub omówienia książek – maks. 4 strony
 • język publikacji: niemiecki (sprawozdania ewentualnie także w języku polskim)

Przesyłanie artykułów:

 • poprzez menu "Zaproponuj artykuł"
 • artykuł jako załącznik przygotowany w programie Microsoft Office Word
 • ta sama wersja artykułu jako PDF
 • rysunki, tabele itd. umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie: Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point
 • zdjęcia umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie JPG, TIF lub PDF, 300 dpii
 • uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem Autora

Zasady redagowania tekstów:

Prosimy o rezygnację z własnego formatowania tekstu i przestrzeganie następujących zasad:

 • marginesy: normalne (2,5 cm z każdej strony)
 • czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5
 • tekst wyjustowany
 • oznaczanie akapitów: wcięcie 1 cm (bez odstępów po akapitach)
 • numerowane strony
 • wyłączona opcja dzielenia wyrazów
 • proszę nie stosować w tekście WERSALIKÓW i kapitalików
 • stosowanie przypisów i bibliografia (styl CHICAGO) - prosimy o przestrzeganie dokładnych wskazówek podanych poniżej w załączniku RICHTLINIEN ZUR MANUSKRIPTGESTALTUNG
 • Abstrakt: na początku artykułu w języku niemieckim, angielskim i polskim (każdorazowo max. 1000 znaków). Proszę przetłumaczyć także tytuł artykułu na język angielski i polski!
 • słowa kluczowe: po 3-4 w języku niemieckim, angielskim i polskim umieszczone pod abstraktami 
 • informacje o Autorce/Autorze: należy dołączyć krótki biogram w języku niemieckim (max. 500 znaków). Pod biogramem proszę podać adres mailowy i pocztowy.

Termin dostarczania artykułów: każdego roku do 10 stycznia

Po przyjęciu artykułu do druku Autorki i Autorów prosimy o podpisanie załączonego poniżej oświadczenia GHOSTWRITING i przesłanie go na adres:

Colloquia Germanica Stetinensia - Redakcja

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Filologii Germańskiej  

Al. Piastów 40 b, bud. 5, pok. 103

71-065 Szczecin