Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X     DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

Redakcja

dr hab. Dorota Sośnicka prof. US

dorota.sosnicka@usz.edu.pl 

dr hab. Anna Pilarski prof. US

anna.pilarski@usz.edu.pl

 

Sekretarz

dr Magdalena Zyga

magdalena.zyga@usz.edu.pl

 

Redaktorzy tematyczni (nr 23-27): Ewelina Kamińska-Ossowska, Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, Krzysztof Nerlicki, Anna Pilarski, Dorota Sośnicka, Piotr Sulikowski

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA REDAKCJI

Decyzje wydawnicze: Panel redakcyjny tworzy zespół składający się z jednego literaturoznawcy, jednego językoznawcy oraz sekretarza. Właściwy redaktor reprezentujący wybraną dyscyplinę (literaturoznawstwo lub językoznawstwo) podejmuje decyzję, czy nadesłany artykuł nadaje się opublikowania. Decyzja o odrzuceniu artykułu lub przyjęciu do dalszych prac redakcyjnych opiera się na jego znaczeniu, jakości i zgodności z profilem czasopisma. Ostateczna decyzja o przyjęciu artykułu uzależniona jest jednak od pozytywnych opinii od dwóch niezależnych anonimowych recenzentów, którzy nie znają nazwiska autora (double-blind review process). Redaktor stara się dobierać recenzentów w taki sposób, żeby ich profil badawczy był zgodny z tematyką poruszaną w artykule. W przypadku jednej recenzji negatywnej panel redakcyjny zasięga opinii wybranych członków Rady Naukowej czasopisma (zgodnie z dyscypliną naukową, którą reprezentują i której dotyczy artykuł) i podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu, powołaniu dodatkowego recenzenta lub odrzuceniu artykułu oraz informuje o swej decyzji autora artykułu.

Przejrzystość procesu wydawniczego: Cały proces redakcyjny przebiega w sposób transparentny za pomocą autorskiego elektronicznego systemu wspomagania Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Po przesłaniu artykułu przez autora na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA poprzez menu „Zaproponuj artykuł” system automatycznie powiadamia o tym właściwego redaktora, a sam autor informowany jest następnie przez system o kolejnych etapach prac redakcyjnych, tzn. o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu przez redaktora, wpłynięciu recenzji, konieczności wprowadzenia poprawek po recenzji oraz po korekcie językowej, przesłaniu artykułu do druku. Artykuły w kolejnych wydaniach czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA publikowane są pierwotnie w wersji papierowej, a autor otrzymuje 1 egzemplarz autorski numeru. Następnie wszystkie artykuły z tomu publikowane są w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA i są udostępniane w bazach elektronicznych, w których indeksowane jest czasopismo.

Standardy etyczne: Panel redakcyjny monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko jakimkolwiek nadużyciom związanym z publikacją.

Poufność: Panel redakcyjny musi dopilnować, aby wszystkie materiały przedłożone do czasopisma pozostały poufne podczas prac redakcyjnych. Redakcji nie wolno ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie żadnym osobom poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, Radą Naukową czasopisma i wydawcą. Niepublikowane materiały nie mogą być wykorzystywane przez redakcję i członków Rady Naukowej we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów.

Utrzymanie integralności zapisu akademickiego: Redaktorzy muszą strzec integralności opublikowanego akademickiego zapisu, wydając w razie potrzeby poprawki i odwołania w przypadku domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i dane oszukańcze są niedopuszczalne.

Wycofanie artykułów: Redaktorzy czasopisma rozważą wycofanie publikacji, jeżeli artykuł został wcześniej opublikowany w innym miejscu bez odpowiedniej informacji na ten temat lub stanowi plagiat. Opublikowane już artykuły nie zostaną wprawdzie usunięte z wersji papierowej czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status zostanie odpowiednio określony.

Rada Naukowa

Rada Naukowa

  • Prof. Dr. Jürgen Barkhoff (Dublin)
  • Prof. Dr. Isabel Hernández (Madrid)
  • Prof. Dr. Olga A. Kostrova (Samara)
  • prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Szczecin)
  • Prof. Dr. Malcolm Pender (Glasgow)
  • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Rostock)
  • Prof. Dr. Peter Rusterholz (Bern)
  • Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Greifswald)
  • dr hab. Monika Szczepaniak prof. UKW (Bydgoszcz)
  • Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann (Berlin)

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NAUKOWEJ

Skład: Rada Naukowa czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA składa się z uznanych naukowców z różnych ośrodków naukowych z różnych państw, będących autorytetami naukowymi w ramach jednej z dwóch podstawowych dyscyplin naukowych, których dotyczą artykuły publikowane w czasopiśmie COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA, tzn. literaturoznawstwo lub językoznawstwo niemieckojęzyczne.

Funkcja: Członkowie Rady Naukowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA są organem doradczym panelu redakcyjnego w różnego rodzaju kwestiach dotyczących funkcjonowania czasopisma oraz strategii jego dalszego rozwoju, a także lepszego rozpropagowania czasopisma wśród germanistów polskich i zagranicznych. Pomagają ponadto redakcji w podejmowaniu decyzji o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułów, które uzyskały wzajemnie wykluczające się recenzje. W takich sytuacjach redaktorzy zwracają się do wybranych członków Rady Naukowej zajmujących się tą samą lub zbliżoną problematyką, którą porusza artykuł, i zasięgają ich opinii.

Poufność: Członkom Rady Naukowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA nie wolno ujawniać żadnych informacji o autorach, manuskryptach i ich recenzjach żadnym osobom poza redaktorami i wydawcą. Niepublikowane materiały nie mogą być przez nich wykorzystywane we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów.

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego