Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji w „Colloquia Germanica Stetinensia”

 1. Redaktorzy tematyczni kolejnego numeru dokonują wstępnej oceny nadesłanych tekstów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.
 2. Zakwalifikowane artykuły naukowe przekazywane są do dwóch niezależnych Recenzentek/Recenzentów, którzy pochodzą z innej placówki naukowej niż Autorka/Autor artykułu. Recenzentki/Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:
  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne)
  • relacji podległości zawodowej
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 3. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process).
 4. Aktualna lista Recenzentek/Recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska Recenzentek/Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
 5. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie czasopisma.
 6. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy tematyczni wraz z Radą Naukową CGS.
 7. Po otrzymaniu recenzji Autorki/Autorzy artykułów zobowiązani są do dokonania korekty artykułu z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentki/Recenzenta.
 8. Przed opublikowaniem artykułu podlega on jeszcze weryfikacji przez lektora językowego oraz redaktora wydawniczego. Autor winien zapoznać się z wszelkimi uwagami i propozycją korekty językowej i uwzględnić je w swoim artykule. Po składzie wydawniczym i tuż przed publikacją artykułu autor ma jeszcze możliwość dokonania stosownej korekty na tzw. „szczotce”. Jeżeli autor odkryje błędy lub niedokładności w swoim artykule, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienie redakcji. Jeżeli autor bez odpowiedniego uzasadnienia nie uwzględni proponowanych korekt, jego artykuł może zostać ostatecznie odrzucony.

Przed przyjęciem artykułu do druku autorzy są zobowiązani do wypełnienia i podpisania oświadczenia „Ghostwriting“, dostępnego na stronach Internetowych czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Dla autorów”, i przesłania go do redakcji. W oświadczeniu tym deklarują, że 

 • prezentują rezultaty swojej własnej naukowej pracy
 • złożony do druku artykuł jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich (osób fizycznych i prawnych), nie został także – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach
 • autor uwzględnił w artykule uwagi recenzentów, a jeśli z niektórymi z nich się nie zgadza, powinien uzasadnić swoją decyzję, która podlega ostatecznej weryfikacji przez redakcję.

 

 

Zasady obowiązujące Recenzentów

Udział w decyzjach redakcyjnych: Ocena niezależnych recenzentów pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu, ale powinna także pomóc autorom w ulepszeniu ich manuskryptu. Jeżeli recenzent ma uwagi krytyczne do ocenianego manuskryptu, powinien ocenić, czy artykuł mimo tych uwag nadaje się do druku, a jeżeli tak, to także sformułować uwagi, w jaki sposób artykuł należałoby poprawić i/lub uzupełnić. Może wówczas domagać się ponownego wglądu w poprawiony już manuskrypt lub – w przypadku uwag o mniejszym znaczeniu merytorycznym – pozostawić ocenę redakcji.

Merytoryczność i terminowość: Recenzent poproszony o ocenę przesłanego mu anonimowego manuskryptu, który czuje się niewykwalifikowany do oceny merytorycznej przedłożonego manuskryptu lub wie, że jego terminowa ocena będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora o tych faktach i ewentualnie zrezygnować z przyjęcia tekstu do oceny.

Poufność: Cały manuskrypt, który recenzent otrzymuje do oceny, musi być traktowany jako dokument poufny i nie może służyć osobistej korzyści. Nie wolno go pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redakcję.

Identyfikacja źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładki między rozpatrywanym manuskryptem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem należy zgłaszać redakcji.

Standardy obiektywizmu: Ocena powinna być możliwie obiektywna i jasno wyrażona za pomocą odpowiednich argumentów. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Zasadniczo recenzenci i autorzy muszą pochodzić z różnych ośrodków naukowych, jeżeli jednak recenzent mimo to zna tożsamość autora i uważa, że występuje konflikt interesów, winien poinformować o tym fakcie redakcję. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

 • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne)
 • relacji podległości zawodowej
 • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

W tym celu recenzenci proszeni są o wypełnienie i podpisanie Deklaracji Recenzenta, zamieszczonej na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Procedura recenzowania”.

Przejrzystość procedury recenzowania: Aktualna lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Procedura recenzowania”. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy wraz z właściwymi członkami Rady Naukowej CGS.

 

Recenzenci

Recenzenci w roku 2021

 • dr hab. prof. UWr Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Dr. Thorsten Carstensen (Indiana University – Purdue University Indianapolis)
 • Aa. Prof. Dr. Anna Fattori (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
 • dr hab. prof. UJ, Andrzej Feret (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • dr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • dr hab. prof. US Krzysztof Nerlicki (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Aldona Sopata (UAM, Poznań)

Recenzenci w roku 2020

 • prof. dr hab. Paweł Bąk (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. prof. UWr Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. prof. US Barbara Komenda-Earle (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. prof. US Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Harro Müller-Michaels (Ruhr-Universität Bochum)
 • dr hab. prof. UŚ Robert Rduch (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. prof. KUL Anna Rutka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Aldona Sopata (UAM, Poznań)
 • dr hab. prof. UMK Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Recenzenci w roku 2019

 • dr hab. Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Dr. Gisbert Fanselow (Universität Potsdam)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Paweł Mecner, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Harro Müller-Michaels (Ruhr-Universität Bochum)
 • Univ.-Prof. Dr. Simon Neuberg (Universität Trier)
 • dr hab. prof. KUL Anna Rutka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Aldona Sopata (UAM, Poznań)
 • dr hab. Barbara Rodziewicz prof.US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (UAM, Poznań)

Recenzenci w roku 2018

 • prof. dr hab. Paweł Bąk (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Edyta Błachut (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Anna Górajek (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Paweł Mecner (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Aldona Sopata (Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Recenzenci w roku 2017

 • dr hab. Anna Dargiewicz prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
 • dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr Klaus Hammer (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. Artur Dariusz Kubacki prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. Krystyna Mihułka prof. URZ (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Olga Molchanova (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Hanna Pułaczewska prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Robert Rduch (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • prof. zw. dr hab. Marian Szczodrowski (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Janusz Taborek prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Recenzenci w roku 2016

 • dr hab. Paweł Bąk prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr Klaus Hammer (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. Dariusz Komorowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Universität Greifswald)
 • dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann (Technische Universität Berlin)

Recenzenci w roku 2015

 • prof. dr hab. Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Carsten Gansel (Justus-Liebig-Universität Gießen)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Krzysztof Nerlicki prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Piotr Sulikowski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Recenzenci w roku 2014

 • Ao. Prof. Anna Fattori (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
 • dr hab. Joanna Golonka prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Ao. Univ.-Prof. Dr. phil. Günther Höfler (Karl-Franzens-Universität Graz)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Krzysztof Nerlicki prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Malcolm Pender (University of Strathclyde, Glasgow)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Piotr Sulikowski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann (Technische Universität Berlin)

Recenzenci w roku 2013

 • dr hab. Joanna Golonka prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Ewelina Kamińska prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Dr. Malcolm Pender (University of Strathclyde, Glasgow)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • dr hab. Anna Rutka prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Monika Szczepaniak prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Erika Worbs (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)