Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.31-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2020 (31)
Intercountry adoption in Polish family law

Autorzy: Katarzyna Kamińska
Słowa kluczowe: intercountry adoption child’s welfare adoptee principle of subsidiarity adopter
Rok wydania:2020
Liczba stron:21 (41-61)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 129

Abstrakt

The objective of this article is to present the intercountry adoption institutions in Polish family law. The objective is achieved by analysing the term ‘adoption’ by tracing it back to its origins in Imperium Romanum. Particular attention was paid to the recent amendment to the Penal Code, based on which the legal definition of the term ‘adoption’ was introduced (which is not the case of the Family and Guardianship Code) and to the differences between the terms ‘intercountry adoption’ and ‘foreign adoption’. The article includes the analysis of Article 1142 of the Family and Guardianship Code and the essence of the intercountry adop¬tion principle of subsidiarity. The purpose of the study was to show technical and organisa- tional issues related to the concept of intercountry adoption, such as pre-adoption period or ‘eligibility’ of potential adopters. One of the conclusions was that the citizenship of the adopter does not determine the international type of adoption, but his/her place of residence outside Poland. Certain international legal documents were reviewed to see how the adop- tee’s welfare is protected under international law and to outline the genesis of the regulations in Article 1142 of the Family and Guardianship Code. The author’s aim is to show the cir- cumstances favourable to the adoption of a child by a foreign couple. At this point, it should be stated that the child’s best interest should always remain the most important condition. Furthermore, when ruling in an adoption case, the court should protect the child’s interests, but also pay attention to the regulations concerning the continuity of the child’s upbringing as well as its ethnic, religious, cultural and linguistic identity. The above is related to the contemporary issue of adoption by homosexual couples. Countries, such as Poland, which do not allow adoption by homosexual couples may challenge the eligibility of candidates on the grounds of infringement of fundamental rules of the Polish legal order. Furthermore, the article includes statistical data concerning intercountry adoption. Currently, the number of intercountry adoptions decreases not only in Poland, but worldwide. In Poland, it may be caused by the tightening of the eligibility criteria for adopters and adoptees with respect to intercountry adoptions and reduction in the number of centres authorised to effect such adoptions. In the last part of the study, the author developed the argument that the issues of intercountry adoption are part of the global problems related to poverty and inequality.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Albański, Ł. and Krywult-Albańska, M., Adopcje międzynarodowe jako zaniedba¬ny obszar badań nad migracjami, “Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” 2016, No. 3(161).
2.Ambroziak, A., Dudy gra wyborcza zakazem adopcji. To okrutne. Prezydent odbiera dzie¬ciom prawo do rodziny, 06.07.2020, OKO.press, https://oko.press/dudy-gra-wyborcza- -zakazem-adopcji/.
3.Andrzejewska, M., Osobista styczność z dzieckiem w przypadku spraw o przysposobienie międzynarodowe jako narzędzie chroniące dobro dziecka, “Białostockie Studia Praw¬nicze” 2017, No. 3.
4.Andrzejewski, M., Przysposobienie - podstawowe informacje i najważniejsze płaszczyzny sporów prawnych, in: Andrzejewski, M. and Łączkowska, M. (eds.), Prawne i poza-prawne aspekty adopcji, Poznań 2008.
5.Averett, P. et al., An evaluation of gay/lesbian and heterosexual adoption, “Adoption Qu- arterly” 2009, Vol. 12.
6.Bridge, C. and Swindells, H.Q.C., The modern law, Bristol 2003.
7.Ciepła, H. et al., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011.
8.Arguments for and againstgay adoption, Debating Europe, https://www.debatingeurope. eu/focus/arguments-gay-adoption/#.XyEffy0lD7m.
9.Gajda, J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000.
10.Gajda, J., Przysposobienie dziecka w prawie polskim, in: Kasprzyk, P. (ed.), Prawo rodzin¬ne w Polsce i w Europie, Lublin 2005.
11.Hole wińska-Łapińska, E., ‘Adopcje zagraniczne’ w praktyce polskich sądów, Warszawa 1998.
12.Holewińska-Łapińska, E., in: Smyczyński, T. (ed.), System prawa prywatnego. Prawo ro-dzinne i opiekuńcze. Tom. 12, Warszawa 2011.
13.Ignaczewski, J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.
14.Ignatowicz, J. and Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
15.Kalus, S. and Habdas, M., Family and succession law in Poland, Alphen aan den Rijn 2020.
16.Knuiman, S. et al., Children without parental care in Poland: foster care, institutionaliza- tion and adoption, “International Social Work” 2015, Vol. 58 (1).
17.Kolańczyk, K., Prawo rzymskie, Warszawa 2007.
18.Krawczak, A., Adopcje zagraniczne - gdzie tkwi problem, 25.01.2017, Krytyka Polityczna, http://krytykapolityczna.pl/kraj/adopcje-zagraniczne-gdzie-tkwi-problem/.
19.Kuryłowicz, M., Rozwój historyczny rzymskiej adopcji, “Studia Iuridica Lublinensia” 2011, No. 16.
20.Lind, J. and Johansson, S., Preservation of the child’s background in in - and intercoun- try adoption, “The International Journal of Children’s Rights” 2009, Vol. 17, No. 2.
21.Łukasiewicz, R., Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia, Warszawa 2019.
22.McCreery Bunkers, K. et al., International adoption and child protection in Guatemala. A case of the tail wagging the dog, “International Social Work” 2009, Vol. 52 (5).
23.Mignot, J., Why is intercountry adoption declining worldwide? “Population & Societies” 2015, No. 519.
24.Mozgawa, M., Komentarz do art. 211a k.k., in: Mozgawa, M. (ed.), Kodeks karny. Komen¬tarz aktualizowany, LEX 2020.
25.Nazaruk, P., Komentarz do art. 26 k.c., in: Ciszewski, J. and Nazaruk, P. (eds.), Kodeks cy¬wilny. Komentarz, LEX 2019.
26.Partyk, A., Specyfika przysposobienia wspólnego, LEX 2020.
27.Pawłowska, D., Droga do domu. Adopcje w Polsce i na świecie, 06.02.2017, wyborcza.pl, http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22156657,droga-do-domu-adopcje-w- polsce-i-na-swiecie.html.
28.Selman, P., Key tables for intercountry adoption: receiving states 2003-2013 and states of origin 2003-2013, Newcastle University 2014.
29.Shapiro, L.M., Inferring a right to permanent family care from the United Nations Co- nvention on the Rights of the Child, the Hague Convention on Intercountry Adoption, and selected scientific literature, “Washington and Lee Journal of Civil Rights and So- cial Justice” 2008, Vol. 15, No. 1.
30.Smyczyński, T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2018.
31.Stojanowska, S., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979.
32.Strzebinczyk, J.F., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
33.Świętochowska, E., Trudniej o adopcje zagraniczne, 29.01.2018, Gazeta Prawna, https:// prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1100746,adopcje-zagraniczne-prawo.html.
34.To krzywda dla dzieci, “Niedziela Ogólnopolska” 2011, No. 49, p. 33. Truszkowska-Wojtkowiak M., Prawa dziecka a czas wolny, “Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2013, Vol. 10.
35.Tryniszewska, K., Komentarz do art. 154 u.w.r., in: Tryniszewska, K. (ed.), Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Wyd. II, LEX/el. 2015. Wilk, A., Komentarz do art. 168 u.w.r., in: Nitecki, S. (ed.), Ustawa o wspieraniu rodziny
36.1 systemie pieczy zastępczej, Komentarz, LEX/el. 2018.
37.Zegadło, R., Komentarz do art. 1142 k.r.o., in: Wierciński, J. (ed.), Kodeks rodzinny i opie-kuńczy. Komentarz, LexisNexis 2014.
38.Zieliński, A., Nowa konwencja haska w sprawie przysposobienia międzynarodowego, “Państwo i Prawo” 1993, No. 9.