Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.27-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2019 (27)
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 września 2018 roku, I KZP 5/18

Autorzy: Adam Wróbel ORCID
Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: pracownik w prawie karnym karnoprawna ochrona praw pracownika prawo karne pracy stosunek pracy
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (211-222)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 376

Abstrakt

Sąd Najwyższy w orzeczeniu, które było przedmiotem glosowania, poruszył kwestię pracownika, o którym mowa w art. 218 § 1a k.k. Sąd ten odniósł się do zagadnienia, jaki jest desygnat i jakie są granice pojęcia „pracownik”, a także co jest przedmiotem ochrony powyżej wskazanego przepisu, jaki jest jej zakres. Glosator – w tymże kontekście – poddał analizie myśl Sądu Najwyższego. Autor glosy zgodził się w głównej mierze z poglądem, że „zakresem art. 218 § 1a k.k. objęte są tylko osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 2 k.p. i art. 22 § 1 i § 11 k.p.”, uznał go jednak za niepełny, bowiem należy mieć także na względzie w przypadku przestępstwa z art. 218 § 1a k.k., art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie – w przypadku ubezpieczeń społecznych – pojęcie pracownika jest nieco szersze niż to zawarte w przepisach kodeksu pracy. Glosator uznał za zasadne twierdzenie, że przedmiotem ochrony art. 218 § 1a k.k. są wszelkie prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego oraz podzielił postulat de lege ferenda, „aby ochroną art. 218 § 1a k.k. objąć również osoby pozostające w stosunkach zatrudnienia innych niż stosunek pracy” i – o czym nie wspomniał sąd w glosowanej uchwale – stosunek cywilnoprawny, o którym mowa w art. 8 ust 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budyn-Kulik M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, System Informacji Prawnej LEX 2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587737074/578912.
2.Chobot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997.
3.Daniluk P., Witoszko W., Glosa do uchwały SN z dnia 15 grudnia 2005 r., I KZP 34/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 7–8, poz. 93.
4.Konarska-Wrzosek V., Lach A., Lachowski J., Oczkowski T., Zgoliński I., Ziółkowska A. w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, red. V. Konarska-Wrzosek, Wolters Kluwer Polska 2018, komentarz do art. 218.
5.Kowalski S., Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Toruń 2014.
6.Radecki W., Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Rozdział XXVIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.
7.Siwik Z., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, red. M. Filar, Wolters Kluwer 2016.
8.Samol S., Prawnokarna ochrona praw pracownika w nowym kodeksie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, nr 3–4.
9.Unterschütz J., Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, Warszawa 2010.
10.Wiatrowski P., Dyrektywy systemowy interpretacyjnej wykładni przepisów prawa karnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, nr 2.
11.Wróbel A., Glosa do postanowienia SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., III KK 23/05, „Studia Iuridica Toruniensia” 2003, nr 1.
12.Wróbel A., Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, „Państwo i Prawo” 2012, nr 12.
13.Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.
14.Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 263.
15.Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.
16.Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.
17.Postanowienie SA w Katowicach z 15 marca 2017 r., II AKz 138/17, LEX nr 2333415.
18.Uchwała SN z 15 grudnia 2005 r., I KZP 34/05, LEX nr 164200.
19.Wyrok SA w Białymstoku z 24 września 2013 r., III AUa 304/13, LEX nr 1369209.