Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Acta Iuris Stetinensis jest od 2010 r. zmienioną nazwą dla wcześniej wydawanego czasopisma  „Roczniki Prawnicze”.

Czasopismo, w swym głównym założeniu, stanowi forum wymiany myśli prawniczej, a przede wszystkim jest polem ścierania się poglądów na aktualny, przeszły i przyszły porządek prawny.

 Czasopismo, w swym założeniu, ma także przyczyniać się do większej integracji szczecińskiego środowiska prawniczego, a także stanowić źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, jak i przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków.

 

Czasopismo służy  prezentacji:

a)      publikacji o charakterze naukowym,

b)      glos do orzeczeń lub decyzji organów stosujących prawo,

c)      materiałów z konferencji, szkoleń, narad,

d)     zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń z życia środowiska prawniczego.

Od 2013 r. czasopismo jest współwydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sąd Apelacyjny w Szczecinie oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

ISSN: 2083-4373

DOI: 10.18276/ais

Aktualna liczba punktów za publikację: 7

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central EuropeanJournal of SocialSciences and Humanities, http://cejsh.icm.edu.pl  w The Central and EasternEuropean Online Library (CEEOL), www.ceeol.com  oraz w BazHum, bazhum.muzhp.pl