Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Cele i zakres czasopisma

Czasopismo Acta Iuris Stetinensis (ISSN 2083-4373, eISSN: 2545-3181, DOI: 10.18276/ais) to kwartalne, akademickie czasopismo o otwartym dostępie wydawane przez Uniwersytet Szczeciński. Wydawane jest od 1987 r., do 2010 r. pod nazwą „Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze”. Wydawane jest w wersji papierowej (wersja pierwotna)  i elektronicznej.

Czasopismo, w swym głównym założeniu stanowi forum wymiany myśli prawniczej, a przede wszystkim jest polem ścierania się poglądów na aktualny, przeszły i przyszły porządek prawny. Czasopismo ma także przyczyniać się do większej integracji środowiska prawniczego, a także stanowić źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, jak i przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków.

Czasopismo obejmuje teksty z obszaru dziedziny nauk społecznych, obejmując dyscypliny naukowe: nauki prawne, prawo kanoniczne oraz nauki o administracji.  

Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje teksty naukowe, również w formie glos do orzeczeń lub decyzji organów stosujących prawo, zarówno z dziedziny prawa prywatnego, jak i publicznego, również z perspektywy prawa międzynarodowego.

Kwartalnik zawiera także recenzje książek, sprawozdania i materiały z konferencji, szkoleń, narad, zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń z życia środowiska prawniczego.

 

Czasopismo Acta Iuris Stetinensis jest indeksowane w następujących bazach danych:

BazHum — http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/

CEEOL — Central and Eastern Europe Online Library — http://www.ceeol.com/

CEJSH — Central European Journal of SocialSciences and Humanities - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/

IndexCopernicus (2009-2014) - https://journals.indexcopernicus.com/

PBN - Polska Bibliografia Naukowa - https://pbn.nauka.gov.pl/

Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne - http://www.arianta.pl/

GoogleScholar - https://scholar.google.pl/

MS&HE (Poland), List "B", rating score 7 pts. (2015)

 

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim i angielskim.

Publikacja tekstów naukowych w czasopiśmie jest bezpłatna.