Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio

Autorzy: Andrzej Symonowicz
Słowa kluczowe: nauczanie Kościoła nowożytność rozum modernizm teologia wiara filozofia
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (177-187)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Filozofia od wieków towarzyszyła człowiekowi jako droga wiodąca ku odkrywaniu mądrości. W objawieniu chrześcijańskim człowiek otrzymał od Boga w osobie Jezusa Chrystusa odpowiedź na fundamentalne pytania, przed jakimi staje. Niniejszy artykuł nakreśla zadania, które w świetle encykliki Fides et ratio stoją przed filozofią w jej służebnej roli wobec teologii. Za pomocą pojęć i definicji zaczerpniętych z pism filozofów możliwe jest właściwe objaśnianie treści wiary, jej przybliżanie, pod warunkiem że stać ona będzie na gruncie realizmu i obiektywizmu. Współczesny kryzys tożsamości człowieka związany jest z porzuceniem dziedzictwa myśli klasycznej, na których zbudowana była klasyczna filozofia. Tym, co charakteryzuje dzisiejszą mentalność, jest filozofia nihilizmu, relatywizmu i pragmatyzmu, które nie są w stanie ukazać człowiekowi prawdziwego obrazu rzeczywistości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białas A., Dowody na istnienie Boga, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” (2012), t. 1, nr 1, s. 127-132.
2.Danielou J., Marrou H.I., Historia Kościoła, t. 1, Warszawa 1986.
3.Gilson E., Duch filozofii średniowiecznej, Warszawa 1958.
4.Heidegger M., List o humanizmie, tłum. J. Tischner, w: Tenże, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybór i oprac. K. Michalski, Warszawa 1977.
5.Knowles M.D., Obolensky D., Historia Kościoła, Warszawa 1988.
6.Kowalczyk St., Kartezjusza racjonalistyczno-funkcjonalna koncepcja Boga, „Studia Płockie” (1985), nr 13.
7.Krąpiec M.A., Czym jest filozofia klasyczna, „Roczniki Filozoficzne” (1997), t. 45, nr 1.
8.Maryniarczyk A., Filozofia w kształceniu uniwersyteckim, „Człowiek w Kulturze” (2009/2010), nr 21.
9.Maryniarczyk A., Systemy a filozofia, „Człowiek w Kulturze” (1993), nr 1.
10.Nossol A., Wiara jako organ poznawczy w teologii, w: Prawda wobec rozumu i wiary, red. S. Rabiej, Opole 1999.
11.Ostrowski M., Przyroda jako miejsce spotkania z Bogiem, „Pedagogia Chrisitiana” (2011), nr 2.
12.Peterson D.G., The Acts of The Apostle, Cambridge 2009.
13.Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Warszawa 2007.
14.Rogier L. J., Bertier de G., Historia Kościoła, t. 4, Warszawa 1987.
15.Swieżawski S., Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, Kraków 1999.
16.Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000.