Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego

Autorzy: Mirosława Marzena Nowak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Agata Bury
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Słowa kluczowe: problemy ekologiczne środowisko rolnictwo przemysł spożywczy sektor rolno-spożywczy
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (217-227)
Klasyfikacja JEL: Q15 Q53 Q59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom ekologicznym wynikającym ze stosowania nawozów mineralnych i organicznych, zakwaszeniu gleb, stosowaniu pestycydów, zanieczyszczeniu gleb metalami ciężkimi oraz zagospodarowaniu i utylizacji osadów ściekowych na przykładzie branży mleczarskiej. Stwierdzono, że zanieczyszczanie środowiska związane jest m.in. ze zwiększeniem produkcji rolniczej i hodowlanej oraz przetwarzaniem produktów rolno-spożywczych. Skutkiem tych działań jest wzrost ilości odpadów oraz zanieczyszczeń organicznych, powstających w branży rolno-spożywczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anielak, A.M. (2008). Gospodarka wodno-ściekowa przemysłu mleczarskiego. Agro Przemysł, 2, 57–59.
2.Banu, J.R., Anandan, S., Kaliappan, S., Yeom, I.T. (2008). Treatment of Dairy Wastewater Using Anaerobic and Solar Photocatalytic Methods. Solar Energy, 82, 812–819.
3.Biegańska, J. (2007). Zlokalizowanie zanieczyszczenia środowiska pestycydami oraz niekonwencjonalne metody ich likwidacji. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 33, 27–33.
4.Błaszczyk, K., Krzyśko-Łupicka, T. (2014), Przegląd metod badania osadów ściekowych stosowanych w Polsce. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17 (1), 117–133.
5.Bobrecka-Jamro, D., Janowska-Miąsik, E. (2014). Zanieczyszczenia gazowe środowiska pochodzące z rolnictwa i strategie ich ograniczania. Fragmenta Agronomica, 31 (3), 30–40.
6.Bohdziewicz, J., Kuglarz, M., Kwarciak-Kozłowska, A. (2011). Intensyfikacja fermentacji metanowej odchodów zwierzęcych w wyniku dodatku bioodpadów kuchennych. Proceedings of ECOpole, 5 (1), 191–196.
7.Brodowska, M.S., Kaczor, A. (2007). Wpływ nawożenia azotem na zakwaszenie gleb. Proceedings of ECOpole, 1 (1/2), 97–101.
8.Bujanowicz-Haraś, B. (2007). Wybrane problemy ekologiczne na obszarach wiejskich w kontekście rozwoju zrównoważonego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 33, 162–167.
9.Dajnowiec, F., Zander, Z. (2013). Współczesne techniki przetwarzania serwatki – przegląd literaturowy. Przegląd Mleczarski, 1, 35–37.
10.Daniel, Z., Juliszewski, T., Kowalczyk, Z., Malinowski, M., Sobo, Z,. Wrona, P. (2012). Metoda szczegółowej klasyfi kacji odpadów z sektora rolniczego i rolno-spożywczego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2 (IV), 141–152.
11.Jezierska-Tys, S., Frąc, M. (2008). Badanie nad wpływem osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na aktywność mikrobiologiczną i biochemiczną gleby. Acta Agrophysica, 3, 14–25.
12.Juszczyk, S., Nowak, M.M. (2014). Poziom i zróżnicowanie kosztów ochrony środowiska w spółdzielniach mleczarskich. Roczniki Naukowe SERiA, XVI (3), 115–119.
13.Juśko-Kowalczyk, A. (2009). Przegląd technologii produkcji biogazu. Czysta Energia, 9 (95), 248–251.
14.Kałuża, H. (2009). Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (13), 63–71.
15.Karczewska, A., Kabała, C. (2010). Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi i arsenem na Dolnym Śląsku – potrzeby i metody rekultywacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo, XCVI (576), 59–80.
16.Kasztelan, A. Kierepka, M. (2014). Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, XVI (2), 109–116.
17.Kazimierczak, R., Skąpska, W., Rembiałowska, E. (2010). Ocena świadomości ekologicznej oraz postaw prośrodowiskowych wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnych w powiecie grajewskim. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55 (3), 171–178.
18.Lipiński, W. (2004). Stan zakwaszenia gleb w Polsce i zapotrzebowanie na nawozy wapniowe. Nawozy i Nawożenie, 3 (8), 27–50.
19.Maćkowiak, C. (2000). Gnojowica jej właściwości i zasady stosowania z uwzględnieniem ochrony środowiska. W: Materiały szkoleniowe 75/00 (s. 5–30). Puławy: IUNG.
20.Mercik, S. (1998). Trendy w poziomie stosowania nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wieś Jutra, 5 (5), 2–7.
21.Mickiewicz, A., Mickiewicz, B. (2014). Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin. Roczniki Naukowe SERiA, XVI (5), 160–168.
22.Nazarkiewicz, M., Kaniuczak, J. (2012). Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na odczyn, kwasowość hydrolityczną, wymienną oraz zawartość glinu wymiennego w glebie płowej. Roczniki Gleboznawcze, LXIII (1), 43–48. DOI: 10.2478/v10239-012-0012-5.
23.Nowak, M.M. (2014). Wykorzystanie odpadów z przemysłu mleczarskiego jako element ekologistyki. Logistyka, 6, 13612–13617 [CD.]
24.Nowak, M.M., Szewczyk, Z. (2015). Zastosowanie wybranych odpadów z rolnictwa i przemysłu spożywczego jako element ekologistyki. W: K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogródzka (red.), Współczesny marketing i logistyka – innowacyjne rozwiązania (s. 323–344). Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS.
25.Pawlak, J. (2008). Technologia produkcji zwierzęcej a środowisko naturalne. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 85–91.
26.Pilarska, A., Pilarski, K., Dach, J., Boniecki, P., Dobrzański, K. (2014). Nowoczesne metody oraz perspektywy zagospodarowania nawozów naturalnych. Technika Ogrodnicza Rolnicza Leśna, 2, 9–11.
27.Piwowar, A. (2015). Zużycie nawozów wapniowych w Polsce a potrzeby wapnowania gleb. Technika Ogrodnicza Rolnicza Leśna, 1, 24–26.
28.Rachwał, A. (2011). Aspekty środowiska w intensywnej produkcji drobiarskiej. Hodowca Drobiu, 3, 24–27.
29.Rauba, M. (2015). Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego. Studia i Prace WNEiZ US, 40 (2), 263–272. DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-21.
30.Romaniuk, W., Domasiewicz, T., Karbowy, A., Wardal, W.J. (2009). Ograniczenie wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. Inżynieria Rolnicza, 1 (110), 233–242.
31.Smoczyński, S., Skibniewska, K. (1996). Azotany i azotyny jako higieniczny problem jakości żywności. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 440, 361–365.
32.Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym (2010). Warszawa: MRiRW Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty. Listopad.