Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach Unii Europejskiej

Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (137-147)
Klasyfikacja JEL: L83 Z30
Słowa kluczowe: turystyka wpływy z turystyki wydatki na turystykę zatrudnienie w turystyce PKB
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Aleksandra Milczarek
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Rozwój i bogacenie się społeczeństw oraz otwarcie granic pozwalają ludziom na swobodne przemieszczanie się praktycznie po całym globie. Dzięki temu dynamicznie rozwija się szeroko pojmowana turystyka, która jest ważnym sektorem, istotnie wpływającym na poszczególne gospodarki narodowe. Zasadniczym celem pracy jest wskazanie obszarów pozytywnego oddziaływania turystyki na gospodarki krajów Unii Europejskiej. Do analizy wybrano cztery kluczowe aspekty: wpływy i wydatki na turystykę w wybranych krajach, jej wkład w tworzenie PKB, udział turystyki i branż współpracujących w PKB oraz zatrudnienie. Przy wykorzystaniu danych statystycznych i wskaźników dynamiki dokonano oceny gospodarczego znaczenia turystki w krajach UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Travel_receipts_and_expenditure_in_balance_of_payments,_2010%E2%80%9314_YB16.png; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Travel_receipts_and_expenditure_in_balance_of_payments,_2005%E2%80%9313_YB15-fr.png&oldid=219961 (26.07.2016).
2.Kachniewska, M., Nawrocka, E. (2012). Turystyka jako przedmiot badań ekonomicznych. W: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz (red.), Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (s. 15–30). Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Milczarek, A. (2013). Spożycie indywidualne gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów Europy i świata. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 758. Problemy Współczesnej Ekonomii, 32, 65–78.
4.Nawrocka, E. (2011). Kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w świetle współczesnych teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 627. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 16, 25–40.
5.Panasiuk, A. (2006). Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki, DZ. Urz. UE 22.07.2011, L 192/19.
7.UNWTO (2015). Tourism Highlights, 2015 Edition. Pobrano z: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 (29.01.2017).
8.WTTC. Pobrano z: http://www.wttc.org/datagateway/ (6.08.2016).