Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Wymogi redakcyjne

Zasady redagowania tekstów przesyłanych do „Przeglądu Zachodniopomorskiego”

Tekst powinien być przesłany w formie zgodnej z poniższymi wymogami Wydawnictwa Naukowego US. Objętośc tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza autorskiego (ok. 15 stron maszynopisu - Times New Roman 12, interlinia 1,5). 

Do tekstów umieszczonych w działach: Artykuły lub Materiały należy dołączyć abstrakty w jęz. polskim zawierające tytuł artykułu, zawarte w nim tezy, listę słów kluczowych oraz bibliografię. Abstrakt nie może być dłuższy niż jedna strona tekstu.

Dołączone do tekstu ilustracje należy dokładnie opisać, z podaniem miejsca pochodzenia ilustracji, nazwiska jej autora lub fotografa. Ilustracje należy przesyłać w osobnych plikach w formacie JPG w rozdzielczości min. 300 dpi.

Przypisy prosimy konstruować wg niżej zamieszczonego schematu (plik "Styl cytowań Chicago"). W innym przypadku teksty będą zwracane do autora.

Teksty należy przesyłać na adres: redakcja(at)przegladzachodniopomorski.pl.

Redakcja „Przeglądu Zachodniopomorskiego” szanuje rzetelność naukową. Ujawnione przypadki naruszenia wspomnianej rzetelności będą przez Redakcję napiętnowane z całą stanowczością.

Do przesyłanego tekstu należy dołączyć numer ORCID autora / -ów (do wygenerowania na stronie orcid.org).

 

Styl cytowań Chicago

Wymogi WNUS

Zasady przygotowania tekstu przez autora

 Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):

  • czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt
  • ponumerowane strony
  • WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów i justowania  (tekst wyrównany do lewej)
  • proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i Kapitalików
  • tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek 

Niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.

Wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm

Minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt

Wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)

  • wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy

Zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście

Każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM

Fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF

Elementy graficzne w skali szarości

  • z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze (co powinno być uzgodnione wcześniej w biurze Wydawnictwa)

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z internetu (ich rozdzielczość nie spełnia niezbędnych wymagań druku).

 

Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

 

Materiały przekazane do redakcji PZ to:

  • plik w programie Microsoft Office Word
  • pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów