Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2019.3-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 2019
Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification

Autorzy: Urszula Kozłowska
Uniwersytet Szczeciński

Oxana Kozlova
Słowa kluczowe: kapitał społeczny zaufanie społeczne migracja readaptacja partnerstwo
Rok wydania:2019
Liczba stron:17 (89-105)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W Polsce aktualnie obserwuje się intensyfikację migracji, co stanowi wyzwanie dla społeczeństwa. Sytuacja ta stwarza różnorodne dylematy, w tym kluczowy problem stanu kapitału społecznego, zaufania społecznego. Społeczeństwo poszukuje sposobów przezwyciężenia ekonomicznych, politycznych, psychologicznych barier rozwoju kapitału społecznego w sytuacji obecności imigrantów. Te poszukiwania prowadzą do pogłębienia analizy tożsamości narodowej, podstaw tworzenia, odnawiania poczucia „my-wspólnoty”. Rozwój procesu komunikacji międzykulturowej, porozumiewania się przedstawicieli różnych kultur, nosicieli odmiennych tożsamości narodowych, obiektywnie ma charakter złożony. Potrzebne jest zatem przejście od obcowania ze stanu rozważania problemów na poziomie codziennych praktyk, do obcowania na poziomie podstawowych wartości humanistycznych, wyjaśnienia tego, że są one wspólne i tworzenia na tej podstawie bazowej wspólnotowości codziennych praktyk, organizowanych na zasadach partnerstwa. Opisując statystyczny obraz imigracji Ukraińców w Polsce, pokazujemy też cechy tego procesu, do końca nie są one odzwierciedlone w ogólnodostępnych statystykach. Analizujemy bowiem proces rozwoju praktyk rządzących migracją, regulujących ją odgórnie, a także procesy oddolne. Podkreślono rozwój inicjatyw społecznych, aktywności obywatelskiej na rzecz optymalizacji funkcjonowania różnorodności kulturowej wewnątrz społeczeństwa, organizowania systemu praktyk współdziałania „nowych” i „starych” jego członków na rzecz rozwoju społeczeństwa jako całości, wzrostu w nim kapitału społecznego – na poziomie kraju, regionu, każdej organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Books
2.Bauman Z., Płynna nowoczesność, trans. T. Kunz, Kraków 2006.
3.Beck U., Giddens A., Lash S., Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Stanford 1994.
4.Belaja E.I., Meżkulturnaja kommunikacja: poisk efektiwnego puti, Omsk 2016.
5.Bourdieu P., The forms of capital, in: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. J.G. Richardson, New York 1986.
6.Eco U., Sotwori siebie wraga, Moskwa 2016.
7.Lotman Yu.M., Izbrannyje statii. Statii po semiotikie i tipologii kultury, t. 1, Tallin 1992.
8.Putnam R., Leonardi R., Nanetti R.Y., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków–Warszawa 1995.
9.Romanowskij N.W., Sociologia zagoworiła po-kitajski, “Żurnal Sociologiczeskie issledowania” 2013, No. 12, p. 130–132.
10.Sologa B., Polityka migracyjna Polski i jej regionalny wymiar, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, No. 290.
11.Internet sources
12.https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-dotyczaca-ukrainy/ (25.06.2018).
13.Komunikat z badań CBOS, O nieufności i zaufaniu, CBOSNews, No 3/2018, www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2019/30/newsletter.php.
14.Komunikat z badań CBOS, Stosunek do przyjmowania uchodźców, CBOSNews, No 44/2017, www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2019/30/newsletter.php.
15.https://kariera.goldenline.pl/jak-ukraincy-zmieniaja-polski-rynek-pracy/ (3.07.2018).
16.https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/ (1.07.2018).
17.https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/10149,Rada-Ministrow-przyjela-dokument-Polityka-migracyjna-Polski.html (25.05.2018).
18.http://pl.naszwybir.pl/category/gazeta-nasz-wybor/ (2.07.2018).
19.https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_ w_polsce_%E2%80%93_raport_z_badania.pdf (28.05.2018).
20.https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2018/obywatele-Ukrainy-pracujacy-w-Polsce-raport.pdf (28.05.2018).
21.http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/raporty (26.05.2018).
22.http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1112816,ukraincy-na-rynku-pracy.html (3.07.2018).
23.http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001543 (30.06.2018).
24.http://www.socialcapital.is/ (2.07.2018).
25.http://ukraincy.org/kontakty/szczecinski_oddzial_zuwp.htm (4.07.2018).
26.http://www.zup.ukraina.com.pl/ (4.07.2018).