Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (41) 2018
EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYZNACZNIK GOSPODAROWANIA. KONTEKST EKONOMICZNO-SPOŁECZNY
(EFFICIENCY AS A DETERMINANT OF MANAGEMENT. THE ECONOMIC AND SOCIAL CONTEXT)

Authors: Agnieszka Kwarcińska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: efficiency management efficiency economic efficiency social efficiency
Year of publication:2018
Page range:10 (87-96)
Klasyfikacja JEL: A13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Efficiency is a frequently used and multi-interpreted concept. It functions in the perspective of various sciences. The economic effectiveness that is commonly mentioned, suggesting the clarification of this term, is also not a guarantee of finding an unambiguous definition. Different views of problems related to the effectiveness of management generate the need for a multidimensional view of this category, also in the social context. This study is an attempt to collect and organize a diversified interpretation of economic efficiency according to the literature on the subject, as well as to draw attention to the growing importance and need for equal treatment of extremely important social efficiency.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bieńkowska, A. (2010). Controlling – w pogoni za efektywnością? W: E. Skrzypek (red.), Etyka a jakość i efektywność organizacji (s. 299). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
2.Black, J. (2008). Słownik ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Brümmerhoff, D. (2007). Finanzwissenschaft. München: Oldenburg Verlag.
4.Bywalec, C. (2005). Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego. Gospodarka Narodowa, 11–12, 1–17.
5.Case, K.E, Fair, R.C. (2007). Principles of Microeconomics. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
6.Czarny, B. (2011). Podstawy ekonomii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
7.Dowgiałło, Z. (red.). (1996). Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy. Szczecin: Wydawnictwo Znicz.
8.Huerta de Soto, J. (2010). Sprawiedliwość a efektywność. Warszawa: Fijorr Publishing Company.
9.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Krupa, A. (red.). (1999). Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Kubisa-Ślipko, A. (1998). Słownik wyrazów obcych. Wałbrzych: Wydawnictwo Aneks.
12.Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2009). Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
13.Mroziewski, M. (2014). Społeczna efektywność jako podstawa rozwoju Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, 8, 221–238.
14.Pastusiak, R. (2009). Ocena efektywności inwestycji. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
15.Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Placet Agencja Wydawnicza.
16.Pindyck, R., Rubinfeld, D. (2009). Mikroökonomie. München: Pearson Studium.
17.Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich– Wydawnictwo.
18.Rogoziński, K. (2000). Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
19.Rummler, G.A, Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej? Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
20.Rybicki, W. (2005). O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności. W: T. Dudycz (red.), Efektywność– rozważania nad istotą i pomiarem (s. 358–381). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
21.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2000). Ekonomia. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
23.Szymczak, M. (red.). (1978). Słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
24.Varian, H.R., Buchegger, R. (2007). Grundzüge der Mikroökonomik. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
25.Winkler, R. (2010). Efektywność – próba konceptualizacji pojęcia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 820, 103–115.
26.Wrzosek, S. (red.). (2008). Ocena efektywności inwestycji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
27.Zbierowski, P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.