Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (39) 2017
PRAWO KIEROWCÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM DO ZWROTU KOSZTÓW NOCLEGU Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU
(ENTITLEMENT OF THE DRIVERS IN INTERNATIONAL TRANSPORT TO REIMBURSEMENT OF THE COSTS OF LODGING DURING THE BUSINESS TRIP IN THE LIGHT OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL’S JUDGEMENT OF 24 TH NOVEMBER 2016)

Authors: Konrad Garnowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: transport law labour law international transport drivers reimbursement of the costs of lodging
Year of publication:2017
Page range:8 (173-180)
Klasyfikacja JEL: K12 K22 K31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper deals with the issue of influence of the Constitutional Tribunal’s judgement of 24th November 2016 on the legal status regarding the entitlement of the drivers in international transport to reimburse- ment of the costs of lodging during the business trip. In this decision The Constitutional Tribunal declared unconstitutional the provision granting these employees dues for the purpose of covering expenses related to the business trip on the same terms as other employees. Therefore, it is necessary to determine whether the drivers are currently entitled to any dues regarding the lodging costs on the basis of the general rules. In the author’s opinion there is no legal basis to apply the general rules of the Labour Code to drivers in international transport, even though the Polish act of the working time of the drivers contains independ- ent definition of the business trip. The author also presents his own view on the grounds for granting the drivers with the right to reimburse the costs of lodging and states, that bearing in mind the main object of this institution, i.e. improvement of the traffic safety, the right should be granted to this group of employ- ees, however it may not result in awarding them with additional source of income, which is particularly noticeable in the situation, when the driver actually bears no lodging costs.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baran, K. (red.) (2016). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Bury, B. (2006). Czas podróży służbowej. Monitor Prawa Pracy, 8, 403–408.
3.Ciborski, P. (2003). Czas pracy w podróży służbowej. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
4.Gersdorf, M., Rączka, K., Raczkowski, M. (2014). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: LexisNexis Polska.
5.Góral, Z., Mielczarek, M.A. (red.) (2015). 40 lat kodeksu pracy. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
6.Mędrala, M. (2015). Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy. Monitor Prawa Pracy, 4, 181–185.
7.Muszalski, W. (red.) (2015). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
8.Prasołek, Ł. (2010a). Podróże służbowe pracowników mobilnych. Monitor Prawa Pracy, 7, 335–342.
9.Prasołek, Ł. (2010b). Ustawa o czasie pracy kierowców: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
10.Prusinowski, P. (2011). Dodatkowe aspekty związane z zatrudnianiem pracowników mobilnych. Monitor Prawa Pracy, 10, 509–513.
11.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi za-trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Dz.U. z 2013 r., poz. 167.
12.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej. Dz.U. z 2016 r., poz. 283.
13.Sobczyk, A. (2004). Podróż służbowa. Monitor Prawa Pracy, 8, 207–211.
14.Sobczyk, A. (red.) (2017). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
15.Świątkowski, A. (2016). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
16.Uchwała Sądu Najwyższego z 12.06.2014 (2014a). II PZP 1/14. Legalis.
17.Uchwała Sądu Najwyższego z 19.11.2008. II PZP 11/08 (2008). Biuletyn Sądu Najwyższego, 11.
18.Uchwała Sądu Najwyższego z 7.10.2014 (2014b). I PZP 3/14. Legalis.
19.Ustawa z 12.02.2010 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2010 r., poz. 246.
20.Ustawa z 16.04.2004 o czasie pracy kierowców. Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1155.
21.Ustawa z 26.06.1974 Kodeks pracy. Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666.
22.Wyrok Sądu Najwyższego z 21.02.2017. I PK 300/15. Legalis.
23.Wyrok Sądu Najwyższego z 24.11.2011. I UK 180/11. Legalis.
24.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29.12.2016. K 11/15. Dz.U. z 2016 r., poz. 2206.