Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-30
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 869 PTiL nr 29
Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym na efektywność przewozów
(The scale effects in the Road Transport)

Authors: Dariusz Milewski
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: economies of scale transportation costs economic efficiency road transport
Year of publication:2015
Page range:12 (417-428)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper discusses the problem of the so called “scale effect” in transport, especially in the road transport. In practice the are many factors, which influence the effectiveness in this branch of the economy. Mostly these are external factors independent of transport enterprises. The share of such factors is especially high in the road sector. What’s more it is very difficult here to obtain the benefits of scale due to the limited loadcapacity. The goal of the paper is to present practical determinants of the economical effectiveness of the road transport and factors enabling the obtaining scale effects.

Bibliography

1.Grzelakowski A.S., Uwarunkowania i bariery transportowe funkcjonowania i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, w: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej nr 31, Warszawa 2011.
2.Milewski D., Milewska B., The LOVOS system as a decision making process supporting tool in transport and logistics, Konferencja Międzynarodowa „Informační technologie v dopravě” INFOTRANS, Pardubice 21–22.09.2005.
3.Milewski D., Buras T., Uwarunkowania praktyczne w optymalizacji procesów dostaw przesyłek, „Logistyka” 2011, nr 4.
4.Milewski D., Kwarciński T., Wielkogabarytowe Zestawy Drogowe a rozwój transportu kombinowanego w Europie, 2013.
5.Milewski D., Wiśnicki B., Wpływ kosztów eksploatacji wielkogabarytowych zestawów drogowych na rynek transportowy w Polsce, w: Koszty i ceny w transporcie. Aspekty pragmatyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 814, Problemy Transportu i Logistyki nr 26, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2014, s. 84–94.
6.Milewski D., Optymalizacja wyboru sposobu przewozu przesyłek drobnych, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2011, nr 2.
7.US Chamber of Commerce. Land transport option between Europa and Asia, Washington 2010.
8.Wiśnicki B., Milewski D., Analysis of the market potential for transport using the longer and heavier vehicles in Poland, „Logistyka” 2014, nr 6.
9.Przepisy i konwencje Konwencja europejska z 1.07.1970 r. dotycząca pracy załóg pojazdów wykonywających międzynarodowe przewozy drogowe, Dz.U. 1999, nr 94, poz. 1087.
10.Rozporządzenie Ministra Transportu z 8.08.2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych, Dz.U. nr 151 z 28.08.2006 r.
11.Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.03.2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.
12.Ustawa z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz.U. nr 92, poz. 879; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.12.2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat, Dz.U. z 19.01.2004 r.
13.Strony internetowe http://freightliner.com.pl.