Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (1) 2018
Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(AN ANALySIS AND THE SIGNIFICANCE OF DESIGNATED SUBSIDIES PROVIDED FROM THE BUDGETS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS)

Authors: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Rafał Koczkodaj
Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Keywords: local government units targeted subsidies public Expenditures
Year of publication:2018
Page range:14 (109-122)
Klasyfikacja JEL: G39 H71 H59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article provided the characteristics of particular types of designated subsidies, with regard to their specific character of the public expense category. The amount of the subsidies donated to various purposes in the years 2014-2018 was also analysed on the basis of the budget of the West Pomeranian Voivodeship. The aim of the article was to indicate the specific character of designated subsidies, as well as their amount allotted from the budget of the West Pomeranian Voivodeship.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borodo, A. (red.) (2013). Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
2.Dzwonkowski, H., Gołębiowski, G. (red.) (2014). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
3.Lachiewicz, W., Talik, A. (red.) (2017). Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: C.H. Beck.
4.GUS (2016). Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
5.Patrzałek, L. (2017). Dotacje jako transfery z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 6 (51), 293–300.
6.Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego (2017). Projekt budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2018 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/zalaczniknr1projektbudzetuna2018rok_1.pdf (10.06.2018).
7.Subik, T. (2018). Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/rachunkowosc_budzetowa/426751,Dotacje-z-budzetow-jednostek-samorzadu-terytorialnego.html (10.06.2018).
8.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (2018). Program Społecznik. Pobrane z: http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik (10.06.2018).
9.Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz. U. 1991, nr 95, poz. 425, z późn. zm.
10.Ustawa z 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 1991, nr 114, poz. 493, z późn. zm.
11.Ustawa z 28.03.2003 o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789, z późn. zm.
12.Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.
13.Ustawa z 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
14.Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z późn. zm.
15.Ustawa z 29.07.2005 o sporcie kwalifikowanym. Dz.U. 2005, nr 155, poz. 1298, z późn. zm.
16.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
17.Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654, z późn. zm.
18.Ustawa z 20.07.2017 Prawo wodne. Dz.U. 2017, poz. 1566, z późn. zm.
19.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2014 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/bipsprawozdaniezwykonaniabudzetuwzza2014r.pdf (10.06.2018).
20.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2015 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/sprawozdanieza2015r.pdf (10.06.2018).
21.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2017). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2016 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/sprawozdaniezwykonaniabudzetuwzza2016rok.pdf (10.06.2018).
22.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2018). Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp. pl/files/articles/sprawozdaniezwykonaniabudzetuwzza2016rok.pdf (10.06.2018).