Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Wykorzystanie outsourcingu w branży turystycznej (na przykładzie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej)

Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (89-97)
Klasyfikacja JEL: L23 L83
Słowa kluczowe: outsourcing hotel Nadwiślańska Agencja Turystyczna
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: MICHAŁ KUCHARSKI
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Zarządzania

BRYGIDA GRZEGANEK-WIĘCEK
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Zarządzania

WOJCIECH CHUDY
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Zarządzania

Abstrakt

Niniejszy artykuł powstał na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej (NAT). Wśród licznych celów badawczych przyjęto cel związany z poznaniem skali wykorzystania outsourcingu w poszczególnych placówkach funkcjonujących w ramach NAT. Dodatkowo postawiano cel teoretyczny związany z wyszczególnieniem korzyści, jakie może przynieść organizacjom turystycznym wykorzystanie tej koncepcji zarządzania. Rezultatem przeprowadzenia analizy literatury przedmiotu było opracowanie listy potencjalnych korzyści płynących z outsourcingu, która została przedstawiona w pierwszej części artykułu. W dalszej części przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzone w NAT, a dzięki nim możliwe było zweryfikowanie przyjętych hipotez badawczych, z których główna brzmi następująco: Analizowane podmioty wchodzące w skład NAT wykorzystują outsourcing w co najmniej kilku obszarach funkcjonowania. Uzyskane wyniki każą odrzucić tak sformułowaną hipotezę, gdyż w ramach struktury NAT nie istnieje wspólna strategia wykorzystania outsourcingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.De Vita, G., Tekaya, A. (2015). Hotel outsourcing under asset specificity: “The good, the bad and the ugly”. Tourism Management, 47, 97-106. DOI: 10.1016/j.tourman.2014.09.012.
2.Jaremen, D., Panasiuk, A. (2009). Klasyfikacja usług hotelarskich. W: A. Panasiuk, D. Szostak (red.), Hotelarstwo.
3.Usługi — eksploatacja — zarządzanie (s. 81-87). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Kawa, M. (2017). Outsourcing finansowo-księgowy. Wrocław: Wydawnictwo Marina.
5.Kopczyński, T. (2010). Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
6.Newseria.pl (2013). Polska liderem zewnętrznych usług dla biznesu. Pobrano z: https://www.forbes.pl/gielda/polska- -liderem-outsourcingu/zsy4cpz (3.10.2017).
7.Nowicka, K. (2016). Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
8.Oshri, I., Kotlarsky, J., Willcocks, L.P. (2009). The handbook of global outsourcing and offshoring. London: Palgrave Macmillan.
9.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Warszawa: Difin.
10.Panasiuk, A., Meyer, B. (2015). Jakość jako instrument oceny zaspokojenia potrzeb uczestników turystyki i rekreacji.
11.W: B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji: wybrane aspekty (s. 227-243). Warszawa: Difin. Perechuda, K., Nawrocka, E. (2007). Sieci outsourcingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich Dolnego Śląska (referat).
12.Konferencja: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Katowice, 20-21.09.2007.
13.Power, M.J., Desouza, K.C., Bonifazi, C. (2008). Outsourcing — Podręcznik sprawdzonych praktyk. Warszawa: MT Biznes.
14.Promsivapallop, P., Jones, P., Roper, A. (2015). Factors influencing hotel outsourcing decisions in Thailand: modifications to the transaction cost economics approach. Journal of Hospitality and Tourism Research, 1 (39), 32-56. DOI: 10.1177/1096348012461546.
15.Radło, M.J. (2011). Outsourcing w strategiach przedsiębiorstwa. W: D. Ciesielska, M.J. Radło (red.), Outsourcing w praktyce (s. 13-30). Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
16.Rutkowski, P. (2011). Budowa strategii sourcingowej przedsiębiorstwa. W: D. Ciesielska, M.J. Radło (red.), Outsourcing w praktyce (s. 31-58). Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
17.Szukalski, S.M., Wodnicka, M. (2016). Outsourcing — metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności. War¬szawa: Difin.
18.Vitasek, K., Ledyard, M., Manrodt, K. (2011). Zaangażowany outsourcing. Warszawa: MT Biznes. Zoghbi-Manrique-de-Lara, P., Ting-Ding, P. (2017). Task and contextual performance as reactions of hotel staff to labor outsourcing: The role of procedural justice. Journal of Hospitality and Tourism Management, 33, 51-61. DOI: 10.1016/j.jhtm.2017.09.007.
19.Zoghbi-Manrique-de-Lara, P., Ting-Ding, P., Guerra-Baez, R. (2017). Indispensable, expendable, or irrelevant? Effects of job insecurity on the employee reactions to perceived outsourcing in the hotel industry. Cornell Hospitality Quarterly, 1 (58), 69-80. DOI: 10.1177/1938965516648791.