Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019
Poszukiwanie „objawień antropologicznych” w chrystologii. Wskazówki metodologiczne

Autorzy: Sławomir Zatwardnicki ORCID
Papieski Wydział Teologicznym we Wrocławiu
Słowa kluczowe: wcielenie Słowo Wcielone Chrystus antropologia chrystologia soteriologia dla naszego zbawienia przebóstwienie humanizacja sobór w Chalcedonie sobór w Konstantynopolu ontologia modlitwa dialog Syna z Ojcem quod non est assumptum non est sanatum
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (203-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor artykułu zaproponował wskazówki metodologiczne ważne w procesie wyprowadzania prawd antropologicznych z chrystologii. W tekście zaprezentowano doktrynę chrystologiczną wraz z jej współczesną reinterpretacją. Stanowi ona klucz hermeneutyczny w procesie prowadzenia badań nad ziemską historią Wcielonego opisaną w Ewangeliach. Podkreślono również fakt prymatu chrystologii nad antropologią oraz wagę twierdzenia, że Słowo „dla nas i dla naszego zbawienia” stało się człowiekiem. W Chrystusie człowiek otrzymuje nie bezpośrednie, lecz pośrednie objawienie się człowieka. Trzeba widzieć zarówno Syna, który stał się człowiekiem, jak i Zbawiciela, który właśnie jako człowiek odkupia grzeszników. Tak na Słowo Wcielone, jak i na człowieka należy spoglądać dynamicznie, uwzględniając prawa czasu. Patrystyczny aksjomat Quod non est assumptum non est sanatum („co nie zostało przyjęte, nie zostało zbawione”) wolno odnieść również do poszczególnych okresów życia ludzkiego odkupionych przez Chrystusa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Antropologia”. W: Herbert Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny. Tłum. i oprac. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek, konsult. nauk. Jacek Salij, 12–13. Warszawa, 2005.
2.Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Cz. 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia. Tłum. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
3.Benedykt XVI. Patrzeć na przebitego. Szkice o chrystologii duchowej. Tłum. Jarosław Merecki. Kraków 2008.
4.Biblia pierwszego Kościoła. Przełożył oraz przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Prymasowska Seria Biblijna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2017.
5.Bonagura, David G. „Joseph Ratzinger/Benedict XVI’s Christology of Jesus’ prayer and two contemporary theological questions”. Nova et vetera 1 (2014): 287–306.
6.Cantalamessa, Raniero. Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”. Tłum. Marek Przeczewski. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2009.
7.Grzegorz z Nazjanzu. Epistola CI. PG 37, 181–184.
8.Jan Paweł II. Encyklika „Fides et ratio” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem. Poznań: Pallottinum, 1998.
9.Jan Paweł II. Encyklika „Redemptor hominis” Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Poznań: Pallottinum, 1979.
10.Kreeft, Peter. The Philosophy of Jesus. Indiana: South Band, 2007.
11.Liszka, Piotr. Dusza ludzka. Substancja duchowa człowieka. Wrocław: TUM, 2017.
12.Lubac de, Henri. Słowo Boga w historii człowieka. Objawienie Boże. Tłum. B. Czarnowska. Żywa wiara 7. Kraków, 1997.
13.Międzynarodowa Komisja Teologiczna. „Teologia, chrystologia, antropologia” (1981). Tłum. J. Bielecki. W: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. Janusz Królikowski, 133–150. Kraków: SCJ Wydawnictwo Księży Sercanów, 2000.
14.Międzynarodowa Komisja Teologiczna. „Wybrane zagadnienia z chrystologii” (1979). Tłum. J. Bielecki. W: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. Janusz Królikowski, 111–132. Kraków: SCJ Wydawnictwo Księży Sercanów, 2000.
15.Müller, Gerhard Ludwig. Dogmatyka katolicka. Tłum. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015.
16.O’Collins, Gerald. Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-revelation in Jesus Christ. Oxford: Oxford University Press, 2016.
17.Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. T. 1–161, red. Jacques Paul Migne. Paris: 1857–1866.
18.Ratzinger, Joseph. Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym. Tłum. Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.
19.Ratzinger, Joseph. Chrystus i Jego Kościół. Tłum. Wiesław Szymona. Kraków: eSPe, 2005.
20.Ratzinger, Joseph. Tajemnica Jezusa Chrystusa. Tłum. Jolanta Płoska. Kielce: Jedność, 2005.
21.Riches, Aaron. „After Chalcedon: the Oneness of Christ and the Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”. Modern Theology 24, 2 (2008): 199–224.
22.Riches, Aaron. Ecce homo. On the Divine Unity of Christ. Michigan: Grand Rapids, 2016.
23.Rowland, Tracy. „The Humanism of the Incarnation. Catholic, Barthian, and Dutch Reformed”. Nova et Vetera (English Edition) 1 (2015): 125–153.
24.Sobór Chalcedoński. „Definicja wiary”. W: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. Tom I. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325–787), układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras. Źródła Myśli Teologicznej 24. Kraków, 2007.
25.Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym «Dei verbum»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 350–363. Poznań: Pallottinum, 2002.
26.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst pol¬ski, 526–606. Poznań: Pallottinum, 2002.
27.Strzelczyk, Grzegorz. „Niebezpieczne związki? O współzależności chrystologii i antropologii”. W: Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, red. G. Kucza, G. Wita, 117–127. Katowice, 2008.
28.Strzelczyk, Grzegorz. „Relacja antropologia – teologia. Dopowiedzenie metodologiczne”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2 (2011): 425–434.
29.Weinandy, Thomas Gerard. „Reason, Faith and Obedience”. Logos 4 (2010): 133–155.
30.Weinandy, Thomas Gerard. Jesus the Christ. Bmw, 2017.