Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2018.25-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25 2018
Polska pedagogika katolicka a wychowanie młodego pokolenia do odpowiedzialności społecznej w szkołach katolickich

Autorzy: Aldona Zakrzewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania
Słowa kluczowe: odpowiedzialność społeczna pedagogika katolicka wychowanie obywatelskie wychowanie religijne
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (207-221)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Punktem wyjścia podjętych rozważań jest pedagogika katolicka jako jeden z nurtów pedagogiki chrześcijańskiej, na której opierają się w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej niektóre placówki edukacyjne – głównie katolickie. Ma ona zatem konkretne implikacje praktyczne, warunkuje w rzeczywistości edukacyjnej wychowanie dzieci i młodzieży w całej złożoności tego wychowania. Jednym z jego ważnych płaszczyzn jest przygotowanie młodego pokolenia do życia obywatelskiego – podjęcia odpowiedzialności nie tylko za swoje losy, ale losy grup społecznych, w których postawiona jest dana jednostka – społeczności rodzinnej, środowiska lokalnego, narodowej, państwowej, europejskiej, światowej. W zakresie przywołanych kontekstów w niniejszym artykule została podjęta próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób podstawowe cechy determinujące tożsamość pedagogiki katolickiej – takie jak: chrystocentryzm, pedagogia autorytetu i miłości, personalizm, nadprzyrodzoność, uniwersalizm oraz pozytywny charakter – mogą wpływać na kształtowanie w dzieciach i młodzieży świadomości i potrzeby podjęcia odpowiedzialności społecznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.II Polski Synod Plenarny (1991–1999). „Nauczanie Kościoła o szkole i uniwersytecie”. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer, 371–375. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.
2.Bagrowicz, Jerzy. „W służbie rozwoju teorii i historii pedagogiki katolickiej w Polsce. Profesor Janiny Kostkiewicz poszukiwania i dokonania”. Studia Włocławskie 16 (2014): 47–59.
3.Bernatt, Maciej. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
4.Bielawski, Zygmunt. Pedagogika religijno-moralna. Lwów: Towarzystwo Pedagogika Religijna, 1934.
5.Delsol, Chantal. Esej o człowieku późnej nowoczesności. Tłum. Małgorzata Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2003.
6.Filozofia egzystencjalna, wybór Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian. Warszawa: PWN, 1965.
7.Górska, Lucyna. Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
8.Górski, Karol. „Zasady personalizmu a wychowanie i szkoła”. W: Katolicka myśl wychowawcza, 115–124. Poznań: Biblioteczka Akcji Katolickiej, 1937.
9.Granat, Wincenty. „Katolicki ideał wychowawczy”. Cz. 1. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 8–9 (1936): 325–338.
10.Granat, Wincenty. „Katolicki ideał wychowawczy”. Cz. 2. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 8–9 (1936): 373–380, 421–443.
11.Granat, Wincenty. „Katolicki ideał wychowawczy”. Cz. 3. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 10 (1936): 432–443.
12.Granat, Wincenty. „Zasady pedagogii katolickiej w świetle dogmatu odkupienia grzechu pierworodnego”. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 1–2 (1939): 26–53.
13.Konferencja Episkopatu Polski. „Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce”. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer, 377–378. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.
14.Kongregacja do spraw Duchowości. „Dyrektorium ogólne o katechizacji”. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer, 369–370. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.
15.Kongregacja do spraw Edukacji Katolickiej. „Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej”. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer, 321–358. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.
16.Kongregacja do spraw Edukacji Katolickiej. „Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia”. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer, 359–367. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.
17.Kongregacja do spraw Edukacji Katolickiej. „Szkoła katolicka”. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer, 271–294. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.
18.Kongregacja do spraw Edukacji Katolickiej. „Świecki katolik świadkiem wiary w szkole”. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer, 295–322. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.
19.Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków: Impuls, 2013.
20.Kupisiewicz, Czesław. „Stan i proponowane kierunki reformy amerykańskiego szkolnictwa w latach osiemdziesiątych”. Edukacja 3 (1994): 5–14.
21.Maj, Adam. Szkolnictwo katolickie w III RP (1989–2001). Warszawa: Wydawnictwo Adam, 2002.
22.Melosik, Zbyszko. „Kultura popularna jako czynnik socjalizacji”. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. T. 2, 68–93. Warszawa: PWN, 2003.
23.Nowak, Marian. „Koncepcja kształcenia a kształtowanie postaw aktywnych i odpowiedzialnych wśród młodzieży”. W: Kształtowaniu umysłu musi towarzyszyć formacja sumienia, rozwój życia moralnego, wdrażanie do życia społecznego (por. Jan Paweł II), Materiały edukacyjne z XIX Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich (Jasna Góra, 4–6 grudnia 2008), red. Rada Szkół Katolickich, 73–113. Warszawa: Rada Szkół Katolickich, 2009.
24.Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999.
25.Olbrycht, Katarzyna. „Edukacja zakorzeniona w kulturze – podstawą kształtowania odpowiedzialnych postaw twórczych”. W: Kształtowaniu umysłu musi towarzyszyć formacja sumienia, rozwój życia moralnego, wdrażanie do życia społecznego (por. Jan Paweł II), Materiały edukacyjne z XIX Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich (Jasna Góra, 4–6 grudnia 2008), red. Rada Szkół Katolickich, 59–71. Warszawa: Rada Szkół Katolickich, 2009.
26.Osial, Wojciech. „Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice – refleksja nad wartością wychowania religijnego na przykładzie pedagogii bł. Marceliny Darowskiej (1827–1911)”. Łódzkie Studia Teologiczne 20 (2011): 235–250.
27.Pius XI. Encyklika „Divini illius magistri” O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Rzym, 1929.
28.Szkudlarek, Tomasz. Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Impuls, 1993.
29.Szlendak, Tomasz, Krzysztof Pietrowicz. „Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie”. Kultura i Społeczeństwo 3 (2005): 85–108.
30.Wielicki, Krzysztof. Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2003.
31.Zimny, Jan. „Założenia pedagogiki katolickiej jako nowa forma propozycji edukacyjnej”. Dostęp 14.10.2017. http://www.pedkat.pl/39-pub/artkly/234-ks-zimny-jan-zalozenia-pedagogiki-katolickiej-jako-nowa-forma-propozycji-edukacyjnej.