Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2018.25-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25 2018
Wskazania wychowawcze we współczesnym nauczaniu Kościoła

Autorzy: Radosław Mazur
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: wychowanie wychowanie religijne nauczanie Kościoła katecheza
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (177-189)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne dokumenty Kościoła, nawiązując do tradycji wcześniejszych, chętnie podejmują temat wychowania, zarówno mając na uwadze wychowanie ogólne człowieka, jak i wychowanie religijne. Zagadnienie to jest również częstym tematem wypowiedzi papieży, jak i refleksji katechetycznej. Opracowanie prezentuje panoramę posoborowego nauczania Kościoła zarówno dotyczącą określenia i istoty wychowania, relacji między wychowawcą a wychowankiem, jak i określającą cele wychowawcze i sposoby ich osiągnięcia. Zebrane wypowiedzi składają się na całościową wizję wychowawczą charakteryzującą się szacunkiem dla procesu wychowania, ale i wychowanków, a także odnoszącą ich zarówno do doczesnego, jak i wiecznego celu wychowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagrowicz, Jerzy. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000.
2.Bibliografia katechetyczna 1945–1995. Oprac. Roman Murawski, Ryszard Czekalski, Jacek Tochmański. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 1999.
3.Bibliografia katechetyczna 1996–2000. Oprac. Ryszard Czekalski, Roman Murawski. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2002.
4.Bibliografia katechetyczna 2001–2010. Oprac. Ryszard Czekalski. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2012.
5.Benedykt XVI. „List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania (21.01.2008)”. L’Osservatore Romano wyd. pol. 4 (2008): 4.
6.Dziekoński, Stanisław. Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2004.
7.Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2014.
8.Franciszek. „Rodzice nie mogą rezygnować z wychowywania dzieci. Audiencja generalna 20 maja 2015 r.”. Dostęp 30.04.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/audiencje/ag_20052015.html.
9.Jan Paweł II. „Audiencja dla biskupów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, przybyłych z wizytą «ad limina apostolorum», Watykan, 28 października 1983”. W: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), red. S. Urbański, 235. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2000.
10.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae” do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego. Rzym, 1979. Dostęp 27.10.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/catechesi.html.
11.Jan Paweł II. „List apostolski «Parati semper» Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży”. Dostęp 30.10.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html.
12.Jan Paweł II. „List do rodzin, Watykan 1994”. Dostęp 30.10.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html.
13.Jan Paweł II. „Prymat wartości moralnych. Do nauczycieli i studentów w Glasgow, 1 VI 1982”. W: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne. T. 3. Cz. 2 1982, red. P. Nitecki, J. Skwara, W. Szymczak, 652. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986.
14.Jan Paweł II. „Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Paryż, 2 czerwca 1980”. W: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 10 Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Cz. 2 Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu, 99–108. Kraków: Wydawnictwo M, 2008.
15.Jan Paweł II. „Przemówienie wygłoszone podczas audiencji dla członków Rady Światowej Unii Nauczycieli Katolickich 28 kwietnia 1992 r.”. L’Osservatore Romano wyd. pol. 10 (1992): 15.
16.Jan Paweł II. „Spotkanie z nauczycielami i wychowawcami, León (Nikaragua), 4 marca 1983”. W: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), red. S. Urbański, 230. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2000.
17.Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 2002.
18.Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Warszawa, 2001.
19.Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum, 1997.
20.Kongregacja ds. Duchowieństwa. „Ogólna instrukcja katechetyczna «Directorium Catechisticum Generale»”. W: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik. T. 2, 91–192. Warszawa, 1985.
21.Mastalski, Janusz. „Model wychowania w nauczaniu bł. Jana Pawła II”. Verbum Vitae 21 (2012), 253–271.
22.Misiaszek, Kazimierz. „Katecheza i kultura”. W: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. Józef Stala, 19–71. Tarnów: Biblos, 2003.
23.Murawski, Roman. „Wiara a wychowanie”. Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2014): 59–71.
24.Pius XI. Encyklika Jego Świątobliwości Piusa XI z Boskiej Opatrzności papieża do patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy, żyjących w zgodzie i jedności ze Stolicą Apostolską i do wszystkich wiernych katolickiego świata O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius magistri”. Warszawa: Te Deum, 1999.
25.Sobór Watykański II. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, 313–324. Poznań: Pallottinum, 1986.
26.Sobór Watykański II. „Dekret o apostolstwie świeckich «Apostolicam actuositatem» (18.11.1965)”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, 377–401. Poznań: Pallottinum, 2002.
27.Tarnowski, Janusz. „Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, 303–312. Poznań: Pallottinum, 1986.