Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Biblijne obrazy nieba w późnej liryce Juliusza Słowackiego. Kilka uwag badawczych

Autorzy: Monika Kulesza
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: niebo Niebiańska Jerozolima apokalipsa
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (165-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony obrazom nieba w późnej twórczości Juliusza Słowackiego. Głównym przedmiotem rozważań są te poetyckie utwory, w których obecne są przemyślenia na temat Jerozolimy Słonecznej i związanej z nią problematyki apokaliptycznej. Owe obrazy nieba badacze zwykli byli interpretować często w kontekście (nieortodoksyjnej) filozofii genezyjskiej poety. Praca zwraca uwagę na fakt, że w późnej liryce Słowackiego, nieprzeznaczonej do publikacji, napotykamy nieco odmienną koncepcję przestrzeni niebiańskich, zgodną w swoim przesłaniu z biblijnymi obrazami nieba.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bojko, Pelagia. W stronę Jerozolimy Słonecznej. Kategoria światła w wizerunkach postaci w „Królu-Duchu” J. Słowackiego. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2000.
2.Brzozowski, Jacek, Przychodniak, Zbigniew. Od wydawców do: Juliusz Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2005.
3.Cieśla-Korytowska, Maria. „O wolności Mesjasza – «Samuel Zborowski» Juliusza Słowackiego. W: O Mickiewiczu i Słowackim, 55–66 Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1999.
4.Kalinowski, Daniel. „Niebiańskie miasto i niebiańska istota”. W: Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, red. Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
5.Kasperski, Edward. „Religijność a literatura romantyczna”. W: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
6.Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1994.
7.Kijas, Zdzisław Józef. Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.
8.Korotkich, Krzysztof. Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011.
9.Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2000.
10.Krysowski, Olaf. Słońc ogromnych kręgi… Malarskie inspiracje Słowackiego. Warszawa, Wydawnictwo: Verbinum, 2002.
11.Kulesza, Monika. „Anioły Juliusza Słowackiego”. Roczniki Humanistyczne 1 (2006): 87–148.
12.Kułakowska, Joanna. Formy modlitewne w twórczości Słowackiego, Kraków: Wydawnictwo Universitas, 1996.
13.Maciejewski, Marian. „Głos w dyskusji”, w: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, red. Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
14.Piwińska, Maria. Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa: Wydawnictwo: PEN, 1992.
15.Pyczek, Wacław. Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.
16.Ratzinger, Joseph. Eschatologia – śmierć i życie wieczne. Tłum. Marek Węcławski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1984.
17.Raztinger, Joseph. Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień. Tłum. Albert Warkotsch. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986.
18.Słowacki, Juliusz. Korespondencja. T. 2, oprac. E. Sawrymowicz. Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1963.
19.Słowacki, Juliusz. Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2005.
20.Skowronek, Alfons Józef. „Tajemnica przemijalności ludzkiego życia”. Życie duchowe 68 (2011): 18–25.
21.Stachowiak, Lech. „Anioł”. W: Encyklopedia katolicka. T. 1 (k. 606). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995.
22.Synowiec, Juliusz. Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju. Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew, 2001.
23.Szczeglacka-Pawłowska, Ewa. „Żałoba po sobie samym. «Anioł ognisty – mój anioł lewy…» jako liryk raptularzowy”. W: Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, red. Ewangelina Skalińska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.
24.Szczeglacka-Pawłowska, Ewa. „Figura tożsamości. O Raptularzu 1843–1849 Juliusza Słowackiego”. W: Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, red. Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
25.Szymik, Jerzy. O cudzie wcielenia, czyli o tym, że Bogu i człowiekowi cudownie być razem. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2000.
26.Trojnar, Stanisław. „Apokalipsa Św. Jana w twórczości Słowackiego”. Pamiętnik Literacki 26 (1929): 523–563.
27.Troszyński, Marek. Austeria „Pod Królem-Duchem”. Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001.
28.Zgorzelski, Czesław. Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego. Lublin: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
29.Ziemba, Kwiryna. „Dyskusja”. W: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 6–7 grudnia 1982 r., red. Maria Janion, Marta Zielińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.