Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich

Autorzy: Krystyna Przybylska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: dystans psychiczny dystans kulturowy model kultury według Hofstede zagraniczne inwestycje bezpośrednie
Rok wydania:2016
Liczba stron:22 (281-302)
Klasyfikacja JEL: E22 Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istnieje wiele czynników determinujących wybór rynków zagranicznych, których ważność w dużym stopniu zależy od formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz jego strategii rozwoju. Międzynarodowe korporacje funkcjonują na rynkach różniących się pod względem geografi cznym, ekonomicznym, instytucjonalnym i kulturowym. Można więc zadać pytanie, co wpływa na wybór tych rynków? Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu dystansu psychicznego, szczególnie zaś dystansu kulturowego, na decyzje wyboru rynku zagranicznego dla lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich. W artykule wykorzystano model kulturowy Hofstede, który przedstawia pięć wymiarów kultury narodowej, obejmującej pewne wzorce myślenia, odczuwania i zachowania społeczeństwa w badanych krajach. Główną hipotezę badawczą sformułowano w oparciu o wnioski z analizy literatury teoretycznej i empirycznej. Brzmi ona następująco: „Zależność dystansu kulturowego między krajem macierzystym i goszczącym zagraniczne inwestycje bezpośrednie a skalą tych inwestycji ma charakter negatywny”. Oznacza to, że im dystans kulturowy między tymi krajami jest większy, tym skala przepływu ZIB jest mniejsza. Hipoteza ta została zweryfi kowana w oparciu o analizę różnic kulturowych między Polską a krajami będącymi największymi odbiorcami inwestycji bezpośrednich podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Azar, O., Brock, D. (2008). A citation-based ranking of strategic management journals. Journal of Economics and Management Strategy, 17 (3), 781–802.
2.Barkema, H.G., Bell, J.H., Pennings, J.M. (1996). Foreign Entry, Cultural Barriers and Learning. Strategic Management Journal, 17 (2).
3.Beckerman, W. (1956). Distance and the Pattern of Intra-European Trade. The Review of Economics and Statistics, 38 (1).
4.Buckley, P.J., Casson, M. (1976). The future of the multinational enterprise. London: Macmillan.
5.Czerwonka, M. Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede. Warszawa: SGH. Pobrano z: www.kolegia.sgh.pl.
6.Dow, D., Karunaratna, A. (2006). Developing a multidimensional instrument to measure psychic distance stimuli. Journal of International Business Studies, 37 (5), 578–602.
7.Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2013 roku (2015). Warszawa: GUS.
8.Evans, J., Treadgold, A., Mavondo, F. (2000). Psychic distance and the performance of international retailers: A suggested theoretical framework. International Marketing Review, 17 (4/5).
9.Evans, J., Mavondo, F. (2002). Psychic distance and organizational performance: An empirical examination of international retailing operations. Journal of International Business Studies, 33 (3), 515–532.
10.Ghemawat, P. (2001). Distance Still Matters: The Hard Reality of Global Expansion. Harvard Business Review, 79 (8), 137–147.
11.Hakanson, L., Ambos, B. (2010). The Antecedents of Psychic Distance. Journal of International Management, 16 (3), 195–210.
12.Hofstede Center. Pobrano z: http://geert-hofstede.com.
13.Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: international differences in work related values. Beverly Hills: Sage.
14.Hofstede, G. (1983). Dimensions of National Culture in Fifty Countries and Three Regions’. W: J.B. Deregowski, S. Dziurawiec, R.C. Annis (red.), Expiscations in Cross-Cultural Psychology, s. 335–355. Lisse Netherlands: Swets and Zeitlinger.
15.Hofstede, G. (1998). Masculinity and Femininity: The Taboo Dimensions of National Cultures. Thousand Oaks: Sage.
16.Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks: Sage.
17.Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival. New York: McGraw Hill.
18.Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. ( 2011). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
19.Josh, V., Ghosal, S. (2009). Impact of Foreign Direct Investment On Employment In Oman. The International Journal Of Arts And Sciences, 1 (18).
20.Kogut, B., Singh, H. (1988). The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode. Journal of International Business Studies, 19 (3), 411–432.
21.NBP (2016). Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2014 roku w podziale na kraje i strefy ekonomiczne. Pobrano z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html.
22.O’Grady, S., Lane, H.W. (1996). The psychic distance paradox. Journal of International Business Studies, 27 (2).
23.Prime, N., Obadia, C., Vida, I. (2009). Psychic distance in exporter–importer relationships: A grounded theory approach. International Business Review, 18, (2), 184–198.
24.Przybylska, K. (2013). The infl uence of psychic distance on the internationalization of Polish born globals. Transformations in Business & Economies, 12, 42–59.
25.Sousa, C., Bradley, F. (2005). Global markets: does psychic distance matter? Journal of Strategic Marketing, 13 (1).
26.Sousa, C., Bradley, F. (2006). Cultural distance and psychic distance: Two peas in a pod? Journal of International Marketing, 14 (1), 49–70.
27.Schwartz, S.H. (1999). A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work. Applied Psychology, 48 (1), 23–47.
28.Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2004). Managing People Across Cultures. Capstone Publishing.
29.Vahlne, J.E., Wiedersheim-Paul, F. (1973). Economic distance: Model and empirical investigation. W: E. Hörnell, J.E. Vahlne, F. Wiedersheim-Paul (red.), Export and foreign establishments 1973. University of Uppsala.
30.Yamin, M., Sinkovics, R.R. (2006). Online internationalisation, psychic distance reduction and the virtuality trap. International Business Review, 15 (4), 339–360.