Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia

Autorzy: Karolina Sobczyk
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Michał Wróblewski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Tomasz Holecki
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Dorota Szałabska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Słowa kluczowe: podaż usług zdrowotnych mapy potrzeb zdrowotnych onkologia centralizacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (265-276)
Klasyfikacja JEL: I11 I18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług lecznictwa onkologicznego w ochronie zdrowia. W artykule przedstawiono dane NFZ w zakresie liczby umów na realizację świadczeń chirurgicznych w onkologii w 2018 roku w relacji do prognoz Ministerstwa Zdrowia z 2015 roku. Jak wykazano w analizie, największe problemy w dążeniu do centralizacji świadczeń chirurgicznego leczenia onkologicznego obserwuje się w zakresie chirurgii plastycznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Ponadto wyniki analizy wskazują na zróżnicowany obraz w poszczególnych regionach. Największe problemy z centralizacją świadczeń onkologicznych w analizowanych zakresach, zgodnie z założeniami map potrzeb zdrowotnych, zaobserwowano w województwie lubuskim i opolskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.All.Can (2017). Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski. Raport Inicjatywy All.Can. Pobrano z: http://www.all-can.org/wp-content/uploads/2017/06/raport-All.Can-Rekomendacje-dla-Polsk.pdf (5.02.2018).
2.Baird, G., Flynn, R., Baxter, G., Donnelly, M., Lawrence, J. (2008). Travel time and cancer care: an example of the inverse care law? Rural and Remote Health, 8, 1–10.
3.Fundacja Onkologia 2025 (2014). Systemy opieki onkologicznej w wybranych krajach. Raport EY na zlecenie Fundacji Onkologia 2025. Pobrano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Raport_EY/FILE/Raport_system_opieki_onkologicznej_2014.pdf (5.02.2018).
4.Kalberczyk, W., Brzozowski, S. (2015). Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje. Raport przygotowany dla Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Pobrano z: http://docplayer.pl/5007454-Stan-dostepnosci-do-leczniczych-swiadczen-onkologicznych-w-polsce-analiza-i-rekomendacje.html (5.02.2018).
5.Ke, K.M., Hollingworth, W., Ness, A.R. (2012). The costs of centralisation: a systematic review of the economic impact of the centralisation of cancer servicesecc. European Journal of Cancer Care, 21, 158–168.
6.Maciejczyk, A. (2016). Wykorzystanie regionalnych Map potrzeb zdrowotnych z zakresu onkologii przy planowaniu rozwoju systemu ochrony zdrowia w województwie. Ekspertyza. Pobrano z: http://www.mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/sites/4/2016/11/ekspertyza_mapy_potrzeb_onkologia.pdf.
7.Ministerstwo Zdrowia (2018a). Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski. Pobrano z: http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/MPZ_onkologia_Polska.pdf (5.02.2018).
8.Ministerstwo Zdrowia (2018b). Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województw. Pobrano z: http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych (5.02.2018).
9.NIK (2018). Dostępność i efekty leczenia nowotworów. Najwyższa Izba Kontroli. Warszawa, 30 stycznia 2018 r. Pobrano z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,15932,vp,18449.pdf (5.02.2018).
10.Obwieszczenie (2017). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DzU 2017, poz. 1938.
11.PTO (2015). Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje. Raport Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Pobrano z: https://pto.med.pl/aktualnosci/aktualnosci/analiza_kondycji_polskiej_onkologii_z_punktu_widzenia_lekarzy_specjalistow (5.02.2018).
12.Stitzenberg, K.B., Sigurdson, E.R., Egleston, B.L., Starkey, R.B., Meropol, N.J. (2009). Centralization of Cancer Surgery: Implications for Patient Access to Optimal Care. Journal of Clinical Oncology, 27, 4671–4678.
13.Ustawa (2004). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DzU 2004, nr 210, poz. 2135.