Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 139 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
2. Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
3. Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
4. Podatkowe uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
5. Zmiany w sektorze produkcji mleka na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
6. Etapy rozwoju strategii zrównoważonej turystyki
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
7. Identyfikacja możliwości podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
8. Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
9. Ewolucja poglądów na temat roli czynnika środowiskowego w rozwoju gospodarczym
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
10. Rola ministra rolnictwa i jego agend w rozwoju sektora rolnego i kształtowania obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
11. Doradztwo rolnicze wobec nowych wyzwań
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
12. Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
13. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty stosowania pestycydów w rolnictwie
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
14. Nowoczesna analityka biznesowa na rzecz zrównoważonego rozwoju- stan, kierunki, wyzwania
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
15. Dochody i warunki życia ludności Unii Europejskiej - wybrane aspekty
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
16. Innowacje w procesie magazynowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w aspekcie zrównoważonego rozwoju
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
17. Czynniki produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach różnych typów rolniczych w świetle FADN
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
18. Lean Production jako innowacja w przedsiębiorstwie - badania przeprowadzone w województwie wielkopolskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
19. Aktywność czy bierność na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
20. Wdrażanie i warunki realizacji wybranego typu pakietu programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
21. Aktywność turystyczna właścicieli gospodarstw agroturystycznych
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
22. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
23. Challenges of the labor market for SME in rural areas of West Pomeranian province
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
24. Problematyka konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane aspekty teorii
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
25. Rozwój lokalny gmin na przykładzie badań własnych
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
26. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiego sektora transportu drogowego w aspekcie zmian strukturalnych zachodzących w Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
27. Zmiany na rynku ziemi rolniczej w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
28. Innowacyjność a zatrudnienie w kontekście strategii "Europa 2020"
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
29. The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
30. Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
31. Ochrona konsumenta w Polsce po 1989 roku jako przedmiot badań naukowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
32. Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
33. Popytowe korzyści skali i pułapka gorszego produktu
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
34. Analiza wektorowa przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
35. Polski handel zagraniczny produktami high-tech w latach 2005-2013
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
36. Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
37. Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
38. Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
39. Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
40. Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
41. Bezpośrednie determinanty zmian zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
42. Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
43. Nowe technologie i rozwój gospodarczy. Analiza empiryczna dla krajów Ameryki Łacińskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
44. Skutki społeczeno-ekonomiczne starzenia się społeczeństwa. Wybrane aspekty
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
45. Przegląd miar ryzyka systemowego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
46. Społeczna gospodarka rynkowa a poszukiwanie optymalnego ładu gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
47. Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnegow świetle doświadczeń kryzysu finansowego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
48. Wejście Polski do strefy euro w świetle pojawienia się nieoczekiwanych zjawisk ekonomiczno-społecznych w 2015 roku
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
49. Refleksje nad teorią płacy motywacyjnej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
50. Wydajność pracy w Polsce w latach 2000-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
51. Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
52. Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
53. Stymulacja czy destymulacja? Polityka podatkowa a aktywność gospodarcza
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
54. Istota i źródła wartości w wybranych teoriach ekonomicznych. Od połowy XIX wieku do współczesności
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
55. Ocena innowacyjności sektorów polskiej gospodarki
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
56. Postawy studentów wobec oszczędzania na emeryturę na przykładzie województwa łódzkiego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
57. Umiejętności i kwalifikacje pracowników jako potencjał innowacyjności gospodarek
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
58. Wpływ wsparcia inwestycyjnego w ramach wspólnej polityki rolnej na rolnictwo
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
59. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy. Badania ankietowe
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
60. Istota i źródła wartości w rozumieniu wybranych teorii ekonomicznych. Ekonomia przedklasyczna i klasyczna
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
61. Fiskalne zakłócenia procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
62. Potencjał turystyki opartej na walorach przyrodniczych w przygranicznych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
63. Turystyka w podregionach przygranicznych – analiza statystyczna
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
64. Obszary przyrodnicze a rozwój turystyki w gminach powiatu poznańskiego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
65. Teoretyczna równowaga i praktyczna nierównowaga ekonomiczna
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
66. Potencjał turystyczny Uzdrowiska Cieplice Śląskie-Zdrój w ocenie kuracjuszy zagranicznych
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
67. Ochrona ekologiczna Morza Bałtyckiego powinnością cywilizacyjną
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
68. Ruch turystyczny na obszarze Puszczy Białowieskiej w świetle badań
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
69. Determinanty sukcesu organizacji masowej imprezy biegowej na przykładzie biegu ulicznego „Nocna Ściema"
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
70. Samorząd terytorialny i jego udział w organizacji imprez biegowych
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
71. Aspekt agroturystyki w rozwoju lokalnym
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
72. Działania z zakresu rewitalizacji służące edukacji ekologicznej na wybranym przykładzie
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
73. Ekonomia społeczna w Polsce
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
74. Ocena jakości zagospodarowania Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
75. Potencjał turystyczny i rekreacyjny gminy Cedynia
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
76. Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
77. Właściwości inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
78. Uwarunkowania rozwoju turystyki transgranicznej na Zalewie Wiślanym
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
79. Ekonomiczna wartość bezpieczeństwa na szlakach turystycznych na Rysy, Giewont i na Orlej Perci
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
80. Rekreacyjna wartość Tatrzańskiego Parku Narodowego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
81. Ocena ruchu turystycznego w gminie Szczecin – bariery rozwoju
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
82. Rola mediów w propagowaniu turystyki i rekreacji
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
83. Miejsce zasady państwa pochodzenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do świadczenia usług
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
84. Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
85. Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
86. Wybrane problemy prawne projektowania (designu)
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
87. Charakter prawny umów na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
88. Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
89. Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
90. Obowiązki zarządcy a umowa o zarządzanie nieruchomością
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
91. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
92. Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych. Wybrane zagadnienia
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
93. Odpowiedzialność usługodawcy wobec konsumenta za wadliwość kontraktowania i świadczenia opartego na umowie o dzieło
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
94. Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
95. Problematyka prawna usług na rynku energii świadczonych na rzecz konsumenta
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
96. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145–145a prawa zamówień publicznych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
97. Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
98. Arnoszt z Pardubic w pamięci lokalnej Kłodzka
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
99. Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
100. Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
Strona